भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ११ (Spoken Sanskrit Class #11)

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah11spokensanskritclass11
Jump to navigation Jump to search

भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ११ (Spoken Sanskrit Class #11)

अत्र भाषितसंस्कृतं २०१९ (Spoken Sanskrit  2019) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका रामप्रिया-भगिनी |

Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 11.

Levels Recommended books
L1(beginner's) Abhyasapustakam USA bookstore India book store e-book
L2 Vibhaktivallari USA bookstore India book store Electronic copy here
L3 Gitasopanam 1 USA book store  India book store  
L4 (1) Gitasopanam 2

(2) shatrUshanachmanjari

(3) prayogavistaraH

(4) Saṁkṣeparāmāyaṇam - (तृ.दी.)

USA Book Store

USA Book Store

USA Book Store

USA Book Store

India Book Store

India Book Store

India Book Store

Downloadable pdf

E-book
Gita Sopanam - 2 Sessions on Saturday 10.30 am ET/ India 8 pm (IST) New ongoing Class.
गीतासोपानम् २ वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम् वर्ग-सामग्री गृहपाठः
२०१_कोऽन्योस्ति सदृशो मया+ कथा - २०२२-०४-०३ गीतासोपानम्-२ - १ उपपदविभक्तिः करपत्रम् - १
२०२_हलन्तपुंल्लिङ्गशब्दाः_प्रथमाविभक्त्याम्_२०२२-०४-०९ गीतासोपानम्-२ - २ हलन्तपुंल्लिङ्ग-प्रथमाविभक्तिः करपत्रम् -२
२०३_आख्याहि को मे भवान्_२०२२-०४-१६ हलन्तपुंल्लिङ्ग-प्रथमाविभक्तिः करपत्रम् -२ करपत्रम्-३
२०४_हलन्तशब्दानाम्_वत्-मत्-प्रत्ययान्ताः_इन्नन्तः-विभक्तिरूपाणि_संक्षेपरामायाणम् -(२-५)_२०२२-०४-२३ गीतासोपानम्-२- ४ एतेषां प्रातिपदिकानां सर्वाणि विभक्ति-रूपाणि लिखत - (१) धनवत् (२) बुद्धिमत् (३) मन्त्रिन् (४)धनिन् (५)धीमत्
२०५_हलन्तशब्दानाम्_अन्नन्तशब्दाः_अभ्यासः_संक्षेपरामायणम्(२-५)_२०२२-०४-३० गीतासोपानम्-२-५ ह्ल्न्तपूंलिङानां करपत्रम् -४
२०६_हल्न्तस्त्रीलिङ्शब्दाः_नपुंसकलिङ्शब्दाश्च_पुंलि्ङ्गानाम्-अभ्यासः_२०२२-०५-१४ हलन्तस्त्रीलिङानां करपत्रम् -५
२०७_हलन्तशब्दानाम्_लिङ्ग्-त्रये_अभ्यासः_2022-05-21. गीतासोपानात् तृतीय-पाठस्य अभ्यासान् पूरयतु।

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________ Session #4 +#5(GG 1) & Session #8(GG 7) Saturday 10.30 am (ET)/India 8 pm(IST)

गीतासोपानम् १ वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम् (रामप्रिया-भगिन्या चालितवर्गः) वर्ग-सामग्री गृहपाठः
Audio  001_विद्धि_माम्_ पुरुषः_सः_कृष्णः_गोपिकाः_च_2021-01-09

Video  001_विद्धि_माम्_ पुरुषः_सः_कृष्णः_गोपिकाः_च_2021-01-09

गीतासोपानम् १ काकस्य उपायः        गीतासोपानम् पृष्ठः १० पर्यन्तम्

Worksheet 1

Audio  002_ajAntAH_shabdAH_2021-01-17

Video 002_ajAntAH_shabdAH_2021-01-17

गीतासोपानम् २ वञ्चकः बकः - कथा  Worksheet 2(पृष्ठः १३५-१३६ एव)  Worksheet 3
Audio 003_ko_bhavan_na_karoti_na_buddhi_ayuktasya_tatra_kA_paradevana2021-01-23 No slides Worksheet 2  Worksheet 4   गीतासोपानम् पृष्ठः 2० पर्यन्तम्
Audio  004_किम् श्ब्दस्य प्रयोगः_अहं _सर्वस्य_प्रभवः_2021-01-30

Video 004_किम् शब्दस्य प्रयोगः_ अहं_सर्वस्य_प्रभवः_2021-01-30

गीतासोपानम् 4 (1) वर्णानाम् संवादः (2) संस्कॄत-सम्भाषणाभ्यासः  (3) गीतासोपनम् पृष्ठः 21-23
audio  005_ तस्य_तस्याचला_श्रद्धा_2021-02-06

Video 005_तस्य_तस्याचला_श्रद्धा_2021-02-06

गीतासोपानम् 5 (1) नष्टा मन्दाविसर्पिणी कथा (2) Worksheet 5  (3)Worksheet 6

गीतासोपानं पृष्ठः 29 पर्यन्तम्

Audio  006_तस्य_तस्याचमा_श्रद्धा_अथ_पृष्टतास्ते_2021-02-13

Video 006_तस्य_तस्याचला श्रद्धा_अथ_पृष्टतास्ते_2021-02-13

गीतासोपानम् 6 (1) सुभाषितम्   (2) Worksheet 7
Audio 007_गीता_महात्म्यम्_वर्णः_क्रमः_2021-02-20

Video 007_गीता_महात्म्यम्_वर्णः_क्रमः_2021-02-20

गीतासोपानम् 7 (1) Worksheet 8 (2) गीतामाहात्म्यम् (3)गीतासोपानम् पृष्ठः-35 पर्यन्तम्
Audio 008_मा_ते_सङ्गास्ते_न_शोचति_न_काङ्क्षति_2021-02-27

Video 008_मा_ते_सङ्गस्ते_न_शोचति_न_काङ्क्षति_2021-02-27

गीतासोपानम् 8

GS1 -Assessment 1

(1) Worksheet 9  (2) Worksheet 10  (3 )गीतासोपानम् पृष्ठः47
A  009_कर्तृपदैः_सह_क्रियापदस्य_प्रयोगः_विशेषक्रियापदानि_कृ_2021-03-06.

V 009_कर्तृपदैः_सह_क्रियापदस्य_प्रयोगः_विशेषक्रियापदानि_कृ_2021-03-06

गीतासोपानम् 9 (1) विशेषक्रियापदानि  (2) Worksheet 11 (3)Worksheet 12

(4) गीतामहात्म्यम्

A 010_विशेषक्रियापदानि_वर्तमानकाले_2021-03-13

V 010_विशेषक्रियापदानि_वर्तमानकाले_2021-03-13  

गीतासोपानम् पृ 43 पर्यन्तम्।
A 011_आत्मनेपदम्_परिचयः_2021-03-20

V 011_आत्मनेपदम्_परिचयः_2021-03-20

गीतासोपानम् 11 Worksheet 13    Worksheet 13 Answers
A  012_आत्मनेपदेषु_अभ्यासाः_भातृमेलनम्_कथा_2021-03-28

V  012_आत्मनेपदेषु_अभ्यासाः_भातृमेलनम्_2021-03-28

Worksheet 14
A 013_आत्मनिपदियाभ्यासाः_सुभाषितम्_कथाश्च_2021-04-03

V  013_आत्मनिपदियाभ्यासाः_सुभाषितम्_कथाश्च_2021-04-03

Worksheet 14 B (सुभाषितानि)
A   014_उत्तिष्ठ_यशो_लभस्व_लोट्_अभ्यासाः_2021-04-10

V 014_उत्तिष्ठ_यशो_लभस्व_लोट्_अभ्यासाः_2021-04-10

गीतासोपानम् 14 (1) Worksheet 15,  Answers (2)  Worksheet 16  Answers  (3) Worksheet17, Answers  (4) तत् त्वम् असि-सम्भाषणम्

गीतासोपानम् पृ 57 पर्यन्तम्।  

A 015_ऋषयः_मन्त्रद्रष्टारः_पञ्चैतानि_महाभाहो_2021-04-24

V 015_ऋषयः_मन्त्रद्रष्टारः_पञ्चैतानि_महाभाहो_2021-04-24

गीतासोपानम् १५ Worksheet 18   
A 016_संख्या_वामतः_दक्षिणतः_कियत्_कति_2021-05-01

V 016_संख्या_वामतः_दक्षिणतः_कति_कियत्_लिङ्गभेदः_2021-05-01

गीतासोपानम् १६ Worksheet 19, Worksheet 20,  Worksheet 21  Answers
A 017_आत्मनेपदि_विशेषप्रयोगः_विभज्य_प्रयोगः_2021-05-08

V 017_आत्मनेपदि_विशेषप्रयोगः_विभज्य_प्रयोगः_2021-05-08

गीतासोपानम् १७ विशेष-क्रियापदानि - लटि लोटि च
A 018_क्रियापदस्य विभजनम्_स्वधर्मे निधनं श्रेयः_2021-05-15

V 018_क्रियापदस्य विभजनम्_स्वधर्मे निधनं श्रेयः_2021-05-15

गीतासोपानम् १८ Worksheet 23   कथा- किं मिथ्या किं सत्यम्?  

Practice WS

A 019_सप्तमी-विभक्तेः अभ्यासः_विभक्ति-वल्लरी परीक्षायाः चर्चा_2021-05-22.

V 019_सप्तमी-विभक्तेः अभ्यासः_विभक्ति-वल्लरी परीक्षायाः चर्चा_2021-05-22.

गीतासोपानम् पृ ६७  

Worksheet 23

A  020_saptami_vibhakteH_abhyasaH_2021-05-29

V  020_saptami_vibhakteH_abhyasaH_2021-05-29

गीतासोपानम् till pg 71  

Worksheet 23 - 10&11

A 021_saptami_abhyasaH_lat_lot_abhyasaH_2021-05-06

V 021_saptami_abhyasaH_lat_lot_abhyasAH_2021-05-06.

गीतासोपानम् २१ Slides #5-9 यानि वाक्यानि सन्ति पठित्वा अवगन्तुं प्रयतन्ताम्|
A  022_saptamyam_abhyasaaH_2021-06-12.

V 022_saptamyam_abhyasaaH_2021-06-12

Worksheet #23
A 023_ws23_ws14_vv_parikshA_charcha_saptami_sangrahaH_2021-06-19

V 023_ws23_ws_14_VV_parikshA_charchA_saptami_samgraH_2021-06-19

Worksheet 24   Worksheet 24 B   Worksheet 24C
A 024_कृष्णः_कदा_उत्तिष्ठति_श्वः कस्य जयः?_2021-06-26

V 024_कृष्णः_कदा_उत्तिष्ठति_श्वः कस्य जयः?_2021-06-26

Worksheet 25  Worksheet 25B    Worksheet 25 C
V  025_श्वः कस्य जयः_किम् कुर्वतसञ्जय_2021-07-10 Worksheet 27  Worksheet 26
V  026_परस्मैपदे-लङ्_आत्मनेपदे लङ्लकारः_2021-07-17 गीतासोपानम् 25 भातृमेलनम् (गीतासोपाने पु 45) - भूतकाले
V 027_लङ्-लकारे_आत्मनेपदिरूपाणि_कथा_2021-07-24 Worksheet 28   Worksheet 29
V  028_ktvatu_pratyantasya_abhyasaH_2021-07-31 Worksheet 30
V  029_ktavatu_pratyayantasya_abhyasaH_2021-08-07 Worksheet 30 A katha
030_ktvatu_pratyayantanam_abhyasaH_kathA_2021-08-14 Worksheet 30
2021_विश्वसंस्कृतदिनस्य कृते छात्राणां उपस्थापनम्_ 08-21
031_kathA_sma_prayogaH_2021-08-28 Revise all the lessons learnt so far. Learn the shabdas and kriyapada roopani.
०३२_क्रोधपिशाचः_संश्यात्मा_विनश्यति_२०२१-०९-१८ गीतासोपानम् ३२ Worksheet 31
033_upasargaH_abhyasaH_2021-09-25.mp4 गीतासोपानम् ३३ गीतासोपन-पुस्तके उपसर्गाभ्यासान् पूरयन्तु।
034_upasargasahita_langlakararoopam_2021-10-02 गीतासोपानम् ३४ गीतासोपन-पुस्तके उपसर्ग-सहित-लङ्-लकार-अभ्यासान् पूरयन्तु।
035_उपसर्गाणां_अभ्यासः_योगाक्षेमं वहाम्यहम्_२०२१-१०-०९ विभक्ति-वल्लरीतः द्वितीया-विभक्ति-अभ्यासान् कुर्वन्तु।
036_dvitiyaa_vibhakti_2021-10-16 सर्वनाम-द्वितीयायाम् Worksheet 32 Key for Ws 32
०३७_उपपद-द्वितीया_गीतोपदेशप्रसङ्गः_२०२१-१०-२३ गीतासोपानम् ३७ Worksheet 33
038_bhavishyad_kalae_lrut_lakaraH_2021-10-30 (30 minutes only) Assessment WS
039_bhavishyad_kalaH_2021-11-13 गीतासोपानम् ३८ अभ्यासान् पूरयन्तु।
040_तदा_किं_किं_भविष्यन्ति_अभयारण्यम्_कथा_2021-11-20.mp4 विभक्ति-वल्लरीतः पञ्जमी-विभक्तेः पुनः स्मरणं कुर्वन्तु।
041_हस्तात्_खाण्डिवं_स्रंसते_2021-11-27 गीतासोपानात् अग्रिम-पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
042_नगरदर्शनं किम्_कति वारं पठानि_शनैः शनैः उपरमेत्_त्यक्त्वोत्तिष्ठ परन्तप_अखण्डविश्वासः_2021-12-04 Worksheet 38
043_ktvanta_lyabanta_2021-12-11
044_ktvanta_lyabanta_subhashitani_abhyasaH_2022-01-22. गीतासोपानम् ४४ worksheet 39 worksheet 39 B
045_cha_api_eva_2022-01-29 गीतासोपानम् 45 गीतासोपान--पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
046_api_eva_iti_2022-02-05 गीतासोपानम् 45 गीतासोपान--पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
047_yat_andhaya_anandhaya_dehi_2022-02-12. गीतासोपान--पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
048_avyyani_2022-02-19 गीतासोपानम् 48 अव्ययानि उपयुज्य वाक्य-निर्माणं कुर्वन्तु।
049_chathurthivibhaktiH_2022-02-26 Worksheet 40
050_chathurthi_tritiya_vibhaktiH_2022-03-06. गीतासोपानम् ५० विभक्ति-वल्लरीतः तृतीया विभक्तिः अभ्यासान् पूनः कुर्वन्तु।
051_tritiyaa_vibhaktiH_tumunanta_2022-03-12. गीतासोपानम् ५१ Worksheet 41
052_tumunanta_ataH_yataH_kathaa_2022-03-19.
053_garvanbhangaH_kathaa_dashamaH_tvamasi_2022-03-27. गीतासोपान--पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु। Completed.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Session #4(Saturday 10.30 am EST)

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (रामप्रिया-भगिन्या चालितवर्गः)

Abhyasapustakam

Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)
001_Video_mama_nAma_EShaH_EShA_Etat_2019-12-07 abhyAsapustakam pg 1
001_mama_nAma_EShaH_EShA_Etat_2019-12-07 Spoken Sanskrit- day 1
002_EShaH_saH_EShA_sA_Etat_tat__Am_na_vA_2019-12-14 abhyAsapustakam pg 2-5
002_Video_EshaH_saH_EShA-sA_Etat_tat_Am_na_vA_2019-12-14 Spoken Sanskrit- day 2
003_asti_nAsti_atra_tatra_anyatra_sarvatra_kutra_2019-12-21 abhyAsapustakam pg 6-8
003_Video_asti_nAsti_atra_tatra_anyatra_sarvatra_ekatra_kutra_2019-12-21 Spoken Sanskrit- day 3
004_shabda-parichayaH_aham_bhavAn_bhavatI_2019-12-28 abhyAsapustakam pg 9
004_Video_shabda-parichayaH_aham_bhavAn_bhavatI_2019-12-28 Spoken Sanskrit-day 4
005_Shasti_vibhaktiH_sarvanAma_nAmapadAnAm_2020_01_04 abhyAsapustakam pg 10-11
005_Video_Shasti_vibhaktiH_sarvanAma_nAmapadAnAm_2020_01_04 Spoken Sanskrit-day 5
006_ShaShti_vibhakthiH_abhyAsAH+kriyApadAnAm_parichayaH_2020-01-11 abhyAsapustakam pg 12
006_Video_ShaShti_vibhaktiH_abhyAsAH+kriyApadAnAM_parichayaH_2020-01-11 Spoken Sanskrit- day 6
007_kriyApadAni_vartamAnakala+Angya_prArthANadishu_Avashyakam_paryaptham_

mAstu_2020-01-19

abhyAsapustakam  pg 13-15(2.4A)
007_Video_kriyApadAni_vartamAnakala+Angya_prArthANadiShu_Avashyakam_

paryAptam_mAstu_2020-01-19

Spoken Sanskrit-day 7
008_sankhyA_samyaH_2020-01-25 abhyAsapustakam pg 15-18 & 42
008_Video_sankhyA_samayaH_2020-01-25 Spoken Sanksrit-day 8
009_pumlinga_strIlinga_napumsakalinga_bahuvachanarUpANi_2020-02-01 abhyAsapustakam pg 19-20(4.2 e)
009_Video_pumlinga_strIlinga_napumsakalinga_bahuvachanarUpaNi_2020-02-01 Spoken Sanskrit day 9  
010_bahuvachanakriyApadarUpaNi_2_2020-02-08 abhyAsapustakam pg 20-22(4.3 e)
010_Video_bahuvachanakriyApadarUpaNi_2_2020-02-08 Spoken Sanskrit- day 10


Session #4 & #5(Group 1) & Session #8(Group 7) Saturday 9.30 am (EST)-Nov-March

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (रामप्रिया-भगिन्या चालितवर्गः)

Abhyasapustakam

  Link to slides Homework
Audio- 011_parichayaH_eshaH_eshA_etat_atra_tatra_asti_nAsti_sankyA_

2020-15-02

abhyAsapustakam pg 1 to 8
Video-011_Video_parichayaH_eshaH_eshA_etat_atra_tatra_sarvatra_asti

_nAsti_sankyA _2020-02-15

Spoken Sanskrit punaH smaraNam 1
Audio- 012_bhavAn_bhavatI_aham_sarvanama_namapadAnam_ShashTi

_2020-02-22

 abhyAsapustakam pg 9 to 11
Video- 012_Video_bhavAn_bhavatI_aham_sarvanama_namapadAnam

_shashTivibhaktiH_ 2020-02-22  

Spoken Sanskrit punaH smaraNam 2  
Audio - 013_kriyApadani_ekavachanam_bahuvachanam_sankhyA_

samyaH_2020-02-29

 abhyAsapustakam pg 12 to 19
Video - 013_Video_kriyApadAni_ekavachanam_bahuvachanam_

sankhyA_samyaH_ 2020-02-29

Spoken Sanskrit punaH smaraNam_3
Audio 014_bahuvachanarUpANi_avashyakam_paryaptam_mAstu_2020-03-07 abhyAsapustakam pg 19 to 22(4.3 e)
Video 014_Video_bahuvachanarUpANi_avashyakam_paryaptam_mAstu_2020-03-07 Spoken Sanskrit punaH smaraNam 4
Audio 015_visheShakriyapadAni_kati_santi_2020-03-14  abhyAsapustakam pg 22(4.4) and 23
Video 015_Video_visheShakriyApadAni_kati_santi_2020-03-14 Spoken Sanskrit-day 5
Audio  016_sankhyA_saptami_vibhakti_2020_03_21 abhyAsapustakam pg 24 to 27
Video 016_Video_sankhyA_saptami_vibhakti_2020_03_21 Spoken Sanskrit day 6
Audio 017_saptami_vibhakti_dvitiyA_vibhaktishca_2020-03-28 abhyAsapustakam pg 29
Video  017_Video_saptami_vibhakti_dvitiyA_vibhaktishca_2020-03-28 Spoken Sanskrit-day 7
Audio  018_dvitiyA_sarvanamnam_abhyasaH_2020-04-04 abhyAsapustakam pg 30
Video 018_Video_dvitiyA_sarvanamnam_abhyasaH_2020-04-04 Spoken Sanskrit-day 8
Audio 019_kutra_sthananirdeshakvachakashabdAH_2020-04-11  abhyAsapustakam pg 31-33(8.2.e)
Video 019_कुत्र_स्थाननिर्देशकशब्दाः_२०२०-०४-११ Spoken Sanskrit-day 9
Audio 020_kutaH_2020-04-18  abhyAsapustakam pg 33-34 (9.2)
Video  020_Video_kutaH_2020-04-18 Spoken Sanskrit- day 10
Audio 021_itaH_tataH_katham_kimartham_2020-04-25 abhyAsapustakam pg 35-37
Video 021_Video_itaH_tataH_katham_kimartham_2020-04-25 Spoken Sanskrit- day 11
Audio 022_sapta_kakArAH_bhutakAlarUpANi_2020-05-02  abhyAsapustakam pg 38-39
Video 022_Video_sapta_kakArAH_bhutakAlarUpANi_2020-05-02 Spoken Sanskrit-day 12
Audio  023_bhutakRudanta_bhutakriyArUpaNi_2020-05-09  abhyAsapustakam pg 39-41 (11.3 e)
Video 023_Video_bhutakRudanta_bhutakriyArUpaNi_2020-05-09 Spoken sanskrit-day 13
Audio 024_bhutakRudanta_bhutakriyA_2020-05-16 abhyAsapustakam pg 40-41 (11.3 e)
Video 024_Video_bhutakRudanta_bhutakriyA_2020-05-16 Spoken Sanskrit- day 14
Audio  025_bhaviShyadkalarUpaNi_2020-05-23 abhyAsapustakam pg 41-42(12.2)
Video 025_Video_bhaviShyadkalarUpaNi_2020-05-23 Spoken Sanskrit- day 15
Audio 026_sambodanam_yadi_tarhi_ca_api_eva_iti_2020-05-30  abhyAsapustakam pg 42-45(15.2)
Video 026_Video_sambodanam_yadi_tarhi_ca_api_eva_iti_2020-05-30 Spoken sanskrit-day 16
Audio 027_taH_paryantam_adyaarbhya_yada_tada_tritiyAvibhaktiH

_2020-06-06

abhyAsapustakam 45(16.1)-51
Video 027_Video_taH_paryantam_adyaarbhya_yada_tada_

tritiyAvibhaktiH_2020-06-06

Spoken Sanskrit-day 17
Audio 028_saha_vinAyogae_tritiyA_2020-06-13 abhyAsapustakam pg 52-53
Video 028_Video_saha_vinAyogae_tritiyA_2020-06-13 Spoken Sanskrit-day 18
Audio 029_adyatana_gata_aagami_yavat_tavat_yatha_tatha_

sma_2020-06-20

abhyAsapustakam pg 54-57
Video 029_Video_adyatana_gata_aagami_yavat_tavat_yatha_

tatha_sma_2020-06-20

Spoken sanskrit-day 19
Audio  030_ktvAnta_lyabantapadAni_2020-06-27 abhyAsapustakam pg 58
Video 030_Video_ktvAnta_lyabantapadAni_2020-06-27 Spoken Sanskrit- day 20
Audio 031_bandhuvachakaH_ruchivachakAH_

viruddharthakashabdAH_2020-04-07

abhyAsapustakam pg 59-65
Video 031_Video_banduvachakaH_rucivachaka_

viruddharthakashabdAH_2020-04-07

Spoken Sanskrit-day 21
Audio 032_viruddhArthakapadANi_apekshayA_vakyamAlA_2020-07-11 abhyAsapustakam pg 66
Video 032_Video_viruddhArthakapadani_apekshayA_vakyamAlA_2020-07-11 Spoken Sanskrit-day 22
Audio 033_yatrA_tatrA_vartamanakAlakriyA_punahsmaranam_2020-07-18 abhyAsapustakam pg 67
Video 033_Video_yatrA_tatrA_vartmanakAkakriyA_punahsmaranam

_2020-07-18

Spoken sanskrit-day 23
Audio 034_tumunantaprayogAH_bhutakrudantarupANi_punahsmaranam

_2020-07-25

Assessment 1 तुमुनन्तप्रत्ययः अभ्यासः
Video 034_Video_tumunantaprayogAH_bhutakrudantarupANi_

punahsmaranam_2020-07-25

(No slides for this week) तुमुनन्तः सम्भाषणम्
भूतकृदन्तरूपाणाम् अभ्यासः
abhyAsapustakam pg 68
A  035_tumunanta_katha_parivartanAbhyasaH_ktvanta_lyabanta

_punahsmaranam_2020-08-01

(No slides for this week) ktvanta lyabanta abhyasaH
V  035_Video_tumunanta_katha_parivartanAbhyasaH_ktvanta_lyabanta

_punahsmaranam_2020-08-01

abyasapustakam pg 68(31.2)
A  036_kintu_khalu_kila_chet_no_chet_ataH_yataH_sambhashana_

abhyasAH_2020-08-08

Spoken sanskrit-day 26 abhyasaH
V 036_Video_kintu_khalu_kila_chet_no_chet_ataH_yataH

_sambhashana _abhyasaH_2020-08-08

abhyasapustakam pg 69-73(34.2)
भविष्यत्कालक्रियापदरूपाणि तुमनन्तरूपाणि च
A 037_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_yadyapi_tathapi_2020-08-15 Spoken Sanskrit-day 27 abhyasapustakam pg 73-74
V 037_Video_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_yadyapi_tathapi_2020-08-15
A 038_abhyasapustakam_punaHsmaranam_prathamasthrasya

_samapanavargaH_2020-08-29

Spoken Sanskrit-day 28 Completed Abhyasapustakam(L1)
V  038_abhyasapustkam_punaHsmaranam_prathamastharasya

_samapanavargaH_2020-08-29

Vibhaktivallari Class recordings Link to downloadable slides Homework
Audio 001_Vibaktivallari_ikaranta_ukararantanam_prathamavibhaktiH_2020-09-05 Assessment 2 (abhyasapustakam) अजन्त-पु अभ्यासः    अजन्त-स्त्री अभ्यासः
Video 001_Video_Vibaktivallari_ikaranata_ukaranatanam_

prathamavibhaktiH_2020-09-05

Vibaktivallari day 1 अजन्तनपु-अभ्यासः इकारान्त-उकारान्तादि शब्दाः सूची
Audio  002_Vibaktivallari_pratama_bahuvachantaprayogaH_2020-09-12 Vibaktivallari day 2 प्रथमा विभक्ति -- अभ्यासः १
Video 002_Vibaktivallari_pratama_bahuvachanantaprayogaH_2020-09-12 प्रथमा-विभक्त्याम् अभ्यासः २
Revision of PrathamavibhaktiH- Class led by Priya bhagini.

19 & 26th Sept 2020.(No Recording)

Audio 003_dvitiyA_vibhaktiyantarUpaNi_2020-10-03 Vibhakti vallari day 3 द्वितीया विभक्तिः- पुंसि     स्त्रीयाम्      नपुंसि
Video 003_Video_dvitiyA_vibhaktiyantarUpANi_2020-10-03 द्वितीया विभक्त्यन्तरूपाणाम् अभ्यासः (New)
शब्दरूपाणि   सर्वनाम्रारूपाणि  (updated)
Audio 004_vibhaktivallari_dvikarmakaprayogaH_dvitiyayAm

_vividaprayogAH_2020-10-10

Vibhaktivallari day 4 उपपदद्वितीया करपत्रम् (abhyasaH pg 35)
Video 004_vibhaktivallari_dvikarmakaprayogaH_dvitiyayAm

_vividaprayogAH_2020-10-10

(Homework Slide no#10) द्वितीयायाम् सम्भाषणम्
विभक्तिवल्लरी प्रथमपाठः (१-९ & १३-१७)
Audio  005_Vibhaktivallari_dvitiyA_abhyasaH_uppadadvitiyA_2020-10-17 Vibkati vallari day #5 विभक्तिवल्लरी अवशिष्टाः पृष्टाः द्वितीयायाम्।
Video 005_Vibhativallari_dvitiyA_abhyasaH_uppadadvitiyA_2020-10-17 (Homework slide no#11) उपपदद्वितीया करपत्रम्
Audio 006_Vibhaktivallari_dvitiyAbhyasaH_tritiyA_parichayaH_2020-10-24 Vibhakti vallari day 6 तृतीयायाः अभ्यासपत्रम्
Video 006_Vibhaktivallari_dvitiyAbhyasaH_tritiyA_parichayaH_2020-10-2 तृतीयायाम् अभ्यासः     

tRitiyA sambhashanam

Audio  007_Vibhaktivallari_tRitiyA_prayogaH_2020-10-31 Vibhakti vallari day 7 विभक्तिवल्लरी pg 25-30
Video 007_Vibhaktivallari_tRitiyA_prayogaH_2020-10-31 सदृश-योगे तृतीया
Audio  008_Vibhaktivallari_tRitiyA_chathurti_panchami_2020-11-07 vibhaktivallri day 8 चतुर्थी विभक्तिः १   चतुर्थी विभक्तिः २
Video 008_Vibhativallari_tRitiya_chathurti_panchami_2020-11-07 विभक्तिवल्लरी pg 31-41 पञ्चमी विभक्तिः १    पञ्चमी विभक्तिः २
Audio  009_Vibhaktivallari_chaturti_panchami_vibhaktiH_2020-11-21 Vibhakti vallari day 9 पञ्चमी विभक्तिः ३  पञ्चमी विभक्तिः ४
Video 009_Vibhaktivallari_chaturti_panchami_vibhaktiH_2020-11-21 विभक्तिवल्लरी pg 41-46
Audio  010_Vibhaktivallari_panchami_shashti_vibhakti_2020-11-28 Assessment #3 षष्ठी विभक्तिः  षष्ठी विभक्तिः अकारादिः
Video  010_Vibhaktivallari_panchami_shashti_vibhakti_2020-11-28 विभक्तिवल्लरी pg 47 आरभ्य
Audio 011_shasti_vibhakteH_vibhajya_prayogaH_2020-12-05 Vibhakti vallari day 11 विभक्तिवल्लरी  pg 50-54
Video 011_shasti_vibhakteH_vibhajya_prayogaH_2020-12-05 षष्ठी विभक्तिः    षष्ठी विभक्तिः अकारादिः
A 012_Vibhaktivallari_shashtivibhakatiH_lyudantam_ktinantam

_saptamiparichayaH_2020-12-12

Vibhakti vallari day 12 सप्तमी विभक्तिः सप्तमी विभक्तिः २  मिश्राभ्यासः
V 012_Vibhaktivallari_shashtivibhakatiH_lyudantam_ktinantam

_saptamiparichayaH_2020-12-12

विभक्तिवल्लरी pg ५५ आरभ्य
Audio  013_Vibhaktivallari_saptami_sambhodhanaShcha_2020-12-19 Vibhakti vallari day 13 सम्बोधन-प्रथमा   
Video 013_Vibhaktivallari_saptami_sambhodhanashcha_2020-12-19 विभक्तिवल्लरी - मिश्राभ्यासः
Audio 014_Vibhaktivallari_mishrAbhyasaH_2020-12-27 Vibhaktivallari day 14   विभक्तिनां नियमाः
Video 014_Vibhaktivallari_mishrAbhyasaH_2020-12-27 विभक्तिवल्लरी पूरयतु
Audio 015_Vibhaktivallari_mishritAbhyasaH_2020-01-02 Vibhaktivallari day 15 Completed
Video 015_Vibhaktivallari_mishritAbhyasaH_2020-01-02


Session #5(Sunday 10 am (EST)/ India - 8.30pm )(Combined with Session#4 on Saturdays)

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (रामप्रिया-भगिन्या चालितवर्गः)Abhyasapustakam  Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)
001_mama-nAma_EShaH_EShA_Etat_2019-12-08

001_Video_mama_nAma_EshaH_EShA_Etat_2019-12-08

abhyAsapustakam pg 1

Spoken Sanskrit- day 1

002_EShaH_saH_EShA_sA_Etat_tat__Am_na_vA_2019-12-15

002_Video_EShaH_saH_EShA_sA_Etat_tat__Am_na_vA_2019-12-15

abhyAsapustakam pg 2-5

Spoken Sanskrit- day 2

003_asti_nAsti_atra_tatra_anyatra_sarvatra_kutra_2019-12-22

003_Video_asti_nAsti_atra_tatra_anyatra_sarvatra_kutra_2019-12-22

abhyAsapustakam pg 6-8

Spoken Sanskrit- day 3

004_shabda-parichayaH_aham_bhavAn_bhavati_etasya_tasya_kasya_2019-12-29

004_Video_shabda-parichayaH_aham_bhavAn_bhavatI_etasya_tasya_kasya_2019-12-29

 abhyAsapustakam pg 9-10

Spoken Sanskrit- day 4

005_Shashti_vibhakktiH_sarvanAma_nAmapadAnAm_2020_01_05

005_Video_Shashti_vibhaktiH_sarvanAma_nAmapadAnAm_2020-01-05

abhyAsapustakam pg 10-11

Spoken Sanskrit- day 5

006_ShaShti_vibhaktiH_abhyasAH+kriyApadAnAm_parichayaH_2020-01-12

006_Video_ShaShti_vibhaktiH_abhyasAH+kriyApadAnAm_parichayAH_2020-01-12

abhyAsapustakam pg 12-13(2.2)

Spoken Sanskrit- day 6

007_kriyApadAni_vartamAnakala+Angya_prArthANadishu_Avashyakam_paryaptham

_mAstu_2020-01-19

007_Video_kriyApadAni_vartamAnakala+Angya_prArthANadiShu_Avashyakam_paryAptam

_mAstu_2020-01-19

abhyAsapustakam  pg 13-15(2.4A)

Spoken Sanskrit-day 7

008_Video_sankhyA_samyaH_2020-01-26

008_sankhyA_samayaH_2020-01-26

abhyAsapustakam pg 15-18 & 42

Spoken Sanksrit-day 8

009_Video_pumlinga_strIlinga_napumsakalinga_bahuvachanarUpANi_2020-02-02

009_pumlinga_strIlinga_napumsakalinga_bahuvachanarUpANi_2020-02-02

abhyAsapustakam pg 19-20(4.2 e)

Spoken Sanskrit- day 9 (updated)

010_Video_bahuvachanakriyApadarUpANi_2_2020-02-09

010_bahuvachanakriyApadarUpANi_2_2020-02-09

abhyAsapustakam pg 20-22(4.3 e)

Spoken Sanskrit-day 10 (updated)

011_bahuvachanarUpANi_aangya_viseshakriyApadAni_kati_santi_sankyAnAm_

lingabedaH_2020-02-16

011_bahuvachanarUpANi_aangya_viseshakriyApadANi_kati_santi_sankhyanAm_

lingabedaH_2020-02-16

 abhyAsapustakam pg 23& 49-50(sankhyA)

Spoken Sanksrit-day 11 (updated)

012_saptami_vibhakti_kadA_kuutra_kaH_vAsaraH_2020_02_23

012_Video_saptami_vibhakti_kadA_kutra_kah_vAsraH_2020-02-23

abhyAsapustakam pg 24 to 27

Spoken sanskrit-day 12

013_saptamivibhaktiH_abhyasAH_dvitiyA_vibhaktiH_2020-03-01

013_Video_saptamivibhaktiH_abhyasaH_dvitiyA_vibhaktiH_2020-03-01

 abhyAsapustakam pg 28 & 29

Spoken Sanskrit- day 13

014_kutrA_kutaH_dvitiyA_sarvAnama_2020-03-08

014_Video_kutrA_kutaH_dvitiyA_sarvAnama_2020-03-08

abhyAsapustakam pg 30-34(9.2)

Spoken Sanskrit-day 14

015_katham_kimartham_saptakakarAH_2020-03-15

015_Video_katham_kimartham_saptakakarAH_2020-03-15

abhyAsapustakam pg 35 to 37

Spoken Sanskrit-day 15

016_bhutakRudantarUpANi_2020_03_22

016_Video_bhutakRudantarUpANi_2020_03_22

abhyAsapustakam pg 38

Spoken Sanskrit-day 16

017_bhutakaalarUpANi_2020-03-29

017_Video_bhutakalarUpANi_2020-3-31(New recording)

abhyAsapustakam pg 38

Spoken Sanskrit- day 17

018_Video_bhutakalarUpANam_bahuvachanarUpam_2020-04-05 Spoken sanskrit-day 18

 abhyAsapustakam pg 39-41(11.3 i)

(No Recording available for this week) Spoken Sanskrit- day 19
abhyAsapustakam pg 41-42(12.2)
020_Video_bhavishyadkAla_sambhaShaNam_yadi_tarhi_2020-04-19 abhyAsapustakam pg 43(14.1)

Spoken Sanskrit-day 20

021_ca_eva_api_iti_2020-04-26

021_Video_ca_eva_api_iti_2020-04-26

abhyAsapustakam pg 44(14.2)

Spoken Sanskrit- day 21

022_taH_paryantam_adya_aarabhya_yada_tada_2020-05-03

022_taH_paryantam_adya_aarabhya_yada_tada_2020-05-03

 abhyAsapustakam pg 45-48

Spoken Sanskrit-day 22

023_kena_kayA_tritiyA_2020-05-10

023_kena_kayA_tritiyA_2020-05-10

abhyAsapustakam  pg 51

Spoken Sanskrit-day 23

024_tritiyA_bahuvachanam_saha_vina_2020-05-17

024_Video_tritiyA_bahuvachanam_saha_vina_2020-05-17

abhyAsapustakam pg 52-53

Spoken sanskrit-day 24

025_yavat_tavat_yatha_tatha_adyatanAdyaH_gata_aagami_2020-05-24

025_yavat_tavat_yatha_tatha_adyatanAdayaH_gata_aagami_2020-05-24

abhyAsapustakam pg 54-56

Spoken Sanskrit-day 25

026_sma_ktvanta_lyabantarUpaNi_2020-05-31

Video not available due to FCC error

abhyAsapustakam pg 57-58

Spoken Sanskrit-day 26

027_kIdrushaH_kIdrushI_kidrusham_banduvachakaH_ruchivachakaH_

viruddharthakaH_2020-06-07

027_kIdrushaH_kIdrushI_kidrusham_banduvachakaH_ruchivachakaH_

viruddharthakaH_2020-06-07

 abhyAsapustakam pg 59-65

Spoken Sanskrit-day 27

028_apekshayA_yatra_tatra_tumunanta_2020-06-14

028_Video_apekshyA_yatra_tatra_tumunanta_2020-06-14

 abhyAsapustakam pg 66-67(30.2 A)

Spoken Sanskrit-day 28

029_tumunanta_kintu_prayeshaH_nishcheyana_kila_chet_no-chet_ataH_yataH_2020-06-21

029_Video_tumunanta_kintu_prayashAH_nishcheyana_kila_chet_no-chet_ataH_yataH_2020-06-21

abhyAsapustakam pg 67(31.1 A)-74(34.2)

Spoken Sanskrit-day 29

030_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_abhyasapustakasya_punarAvalokanam_2020-06-28

030_Video_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_abhyasapustakasya_punarAvalokanam_2020-06-28

 abhyAsapustakam pg 74-76 (Completed)

Spoken Sanskrit-day 30

Session #5(Sunday 10 am (EST)/ India - 8.30pm )(Combined with Session#4 on Saturdays)

Vibhaktivallari Class recordings Link to downloadable slides Homework
Audio 001_ikAranta_ukAranta_UkAranta_kRukAranta_shabdAnam

_parichayaH_2020-05-07

Vibakti Vallari day 1 अभ्यासः 1 (पुंलिङ्गपदानि)

अभ्यासः 2 (स्त्रीलिङ्गपदानि)

अभ्यासः 3(नपुंसकलिङ्गपदानि)

Video 001_ikAranta_ukAranta_UkAranta_kRukAranta_shabdanam

_parichayaH_2020-07-05

Audio 002_vibaktivallari_prathamavibhakti_vakye_prayogaH_2020-07-12 Vibaktivallari day 2 अभ्यासः 1 (प्रयोग-परिवर्तनं कुर्वन्तु)

कथा (वञ्चकः बकः)

Video 002_Video_vibaktivallari_prathamavibhakti_vakye_prayogaH_2020-07-12
Audio  003_dvitiyAvibhakti_ekavachana_bahuvachanarUpANi_2020-07-19 Vibaktivallari day 3 प्रथमा-द्वितीयान्त-रूपाणि

द्वितीयान्त-अभ्यासः 1 (पु)

द्वितीयान्त-अभ्यासः 2(स्त्रीयां)

द्वितीयान्त-अभ्यासः 3 (नपुं)

Video 003_Video_dvitiyA_vibhakti_ekavachana_bahuvachanarUpANi

_2020-07-19

Audio 004_vibhaktivallari_dvitiyAvibhaktiyantaprayogaH_

padaparichayaH_2020-07-26

Vibaktivallari day 4

Assessment 1

अभ्यासः 3

विभक्तिवल्लरी pg 1 to 9

Video 004_Video_vibhaktivallari_dvitiyAvibhaktiyantaprayogaH_

padaparichayaH_2020-07-26

Audio  005_dvitiyavibhaktiprayogaH_sarvanamnam_padiparichayaH_2020-08-02 Vibhaktivallari day 5 सर्वनामन्नाम् द्वितीया

विभक्तिवल्लरी pg 14(XI) to 17

Video 005_Video_dvitiyavibhaktiprayogaH_sarvanamnam_padaparichayaH

_2020-08-02

Audio 006_Vibhaktivallari_dvitiyA_vibhakti_abhyasAH_2020-08-09 (No slides this week) क्रियापदानाम् अभ्यासः

कथा (नष्ठः पिष्टः)

Video 006_Video_Vibhaktivallari_dvitiyA_vibhakti_abhyasAH_2020-08-09
16th August 2020 - No Class इकारान्त-उकारान्त-सूची

अभ्यासः 1

Audio  007_vibhaktivallari_uppadadvitiyA_dvikarmakaprayoagaH_2020-08-23 Vibaktivallari day 7 उभयतः-परितः द्विकर्मकाणाम् अभ्यासः

विभक्तिवल्लरी 10-13

Video 007_Video_vibhaktivallari_uppadadvitiyA_dvikarmakaprayogaH

_2020-08-23

Audio  008_vibkativallari_tritiyA_vibhakti_2020-08-30 Vibaktivallari day 8 अजन्तशब्दाः     सर्वनामशब्दाः

तृतीया अभ्यासः

Video  008_Video_vibaktivallari_tritiyA_vibhakti_2020-08-30
Audio 009_Vibaktivallari_tRitiyA_vibhakti_2020-09-06 Assessment 2 (Abhyasapustakam)

Vibaktivallari day 9

विभक्तिवल्लरी pg 18-30
Video 009_Vibaktivallari_tRitiyA_vibhakti_abhyasAH_2020-09-06
Audio 010_vibaktivallari_tRutiyA_abhyasaH_chathurti_parichayaH_2020-09-13 Vibaktivallari day 10 सदृश-योगे तृतिया+ चतुर्थी-विभक्तियन्त-रूपाणि
Video  010_Video_vibaktivallari_tRutiyA_abhyasaH_chathurti_parichayaH

_2020-09-13

Revision of DvitiyA & tRutiyA vibhaktiH+ ShabdAnam ratanam (pumlinga, strIlinga,napumsakalingaH )
Class led by Bhavani bhagini- Sept 20 & 27th 2020
Audio 011_chaturthi_vibhakti_prayogaH_abhyasaH_2020-10-04 Vibaktivallari day 11 chathurti worksheet

चतुर्थी-विभक्तियन्त-रूपाणि

अजन्तशब्दाः     

सर्वनामशब्दाः (Updated)

विभक्तिवल्लरी pg 31-39

Video  011_chaturthi_vibhakti_prayogaH_abhyasaH_2020-10-04
Audio 012_Vibhaktivallari_chaturtyam_abhyasaH_panchamI_vibhakti

_parichayaH_2020-10-11

Vibhakti vallari day 12 पञ्चमी विभक्तिः १

पञ्चमी विभक्तिः २(इकारान्तादि शब्दाः)

चतुर्थी-विभक्त्याम् सम्भाषणम्

Video 012_Vibhaktivallari_chaturtyam_abhyasaH_panchamI_vibhakti

_parichayaH_2020-10-11

Audio 013_vibhaktivallari_panchamivabhakti_prayogAH_2020-10-18 Vibhakti vallari day 13 पञ्चमी अभ्यासपत्रम्

पञ्चमी अभ्यासपत्रम् २   

ऋते/विना अभ्यासः

Video 013_Vibhaktivallari_panchamivibhakti_prayogAH_2020-10-18
Audio  014_Vibhaktivallari_panchamIvibhakti_shaSti_parichayAH_2020-10-25 Vibhakti vallari day 14 षष्ठी- विभक्तेः अभ्यासपत्रम्

षष्ठी-विभक्तेः अभ्यासः २

Video 014_Vibhaktivallari_panchamIvibhakti_shaShti_parichayAH_2020-10-25
Audio  015_Vibhaktivallari_shashti_vibhakti_2020-11-01 Vibhakti vallari day 15 विभक्तिवल्लरी till pg 54
Video 015_Vibhaktivallari_shashti_vibhakti_vibhajya_prayogah_2020-11-01
Audio 016_Vibhaktivallari_Shasti_vibhaktiH_saptami_sambodhanasya_

parichayaH_2020-11-08

Vibhakti vallari day 16 सप्तमी विभक्तिः १   

सप्तमी विभक्तिः २   विभक्तिवल्लरी पु ५५- ६३

Video 016_Vibhaktivallari_Shasti_vibhaktiH_saptami_sambodhanasya_

parichayaH_2020-11-08

Audio 017_Vibhaktivallari_saptami_sambhodhana_vibhakti_2020-11-22 Vibhakti vallari day 17 सम्बोधन-प्रथमा

विभक्तिवल्लरी पु 64-68

Video 017_Vibhaktivallari_saptami_sambhodhana_vibhakti_2020-11-22
Audio 018_Vibhaktivallari_mishritAbhyasaH_2020-11-29 Vibhakti vallari day 18

(Session Complete & Combined with Session 4)

 Assessment #3
Video 018_Vibhaktivallari_mishritAbhyasaH_2020-11-29Session # 7 (Group 9) Fridays @ 8.30 am EDT/ 6 pm IST(March - October)

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (रामप्रिया-भगिन्या चालितवर्गः)

Abhyasapustakam Class Recordings

Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)
Link to downloadable slides Homework
Audio  001_mama_nama_eShaH_kaH_eShA_kA_2020-05-01 Spoken Sanskrit-day 1  abhyAsapustakam pg 1-2
Video 001_Video_mama_nama_eShaH_kaH_eShA_kA_2020-05-01
Audio  002_etat_tat_kim_aam_na_va_2020_05_08 Spoken Sanskrit-day 2 abhyAsapustakam pg 3-5
Video  002_etat_tat_kim_aam_na_va_2020-05-08
Audio 003_aham_bhavan_bhavati_2020-05-15 Spoken Sanskrit- day 3  abhyAsapustakam pg 6 & 9
Video 003_Video_aham_bhavan_bhavati_2020-05-15
Audio 004_asti_nasti_atra_tatra_sarvatra_anyatra_ekatra_kutra_2020-05-22 Spoken Sanskrit-day 4  abhyAsapustakam pg  7 & 8
Video 004_asti_nasti_atra_tatra_sarvatra_anyatra_ekatra_kutra_2020-05-22
Audio  005_etasya_tasya_etasyAH_tasyAH_kasya_kasyAH_2020-05-29 Spoken Sanskrit-day 5  abhyAsapustakam pg 10
Video 005_Video_etasya_tasya_etasyAH_tasyAH_kasya_kasyAH_2020-05-29
Audio  006_namapadAnAm_shashtivibhaktiH_2020-06-05 Spoken Sanskrit-day 6 abhyAsapustakam pg 11
Video 006_Video_namapadAnAm_shashtivibhaktiH_2020-06-05
Audio 007_kRiyApadANi_vakyanirmANam_2020-06-12 Spoken Sanskrit-day 7 abhyAsapustakam pg 12
Video 007_kRiyApadANi_vakyanirmaNam_2020-06-12
Audio 008_aavashyakam_paryaptam_mAstu_aangya_

prarthanadishukRiyA_2020-06-19

Spoken Sanskrit-day 8 abhyAsapustakam pg 13-15
Video 008_Video_aavashyakam_paryaptam_mAstu_aangyA_

prarthanadishukRiyA_2020-06-19

Audio 009_sankhyA_samayaH_2020-06-26 Spoken Sanskrit-day 9  abhyAsapustakam pg 15-17
Video 009_Video_sankhyA_samayaH_2020-06-26
Audio 010_pumlingae_strilingae_bahuvachanarUpANi_2020-07-03 Spoken Sanskrit-day 10 abhyAsapustakam pg 18-20(4.2 e)
Video 010_Video_pumlingae_strilingae_bahuvachanarUpANi_2020-07-03
Audio  011_napaumsakalinga_bahuvachanarupANi_sarvanamnam

_bahuvachanarUpANi_2020-07-10

Spoken Sanskrit day 11 abhyAsapustakam 20-21(4.2 u)
Video 011_Video_napumsakalinga_bahuvachanarupANi_sarvanamnam

_bahuvachanarUpANi_2020-07-10

Audio  012__kriyApadasahitam_bahuvachantarUpam_2020-07-17 Spoken sanskrit-day 12 abhyAsapustakam pg 22-23
Video 012_Video_kriyApadasahitam_bahuvachantarUpam_2020-07-17
Audio 013_aangyA_prarthanAdiSHu_bahuvachanaprayogAH_

visheshakriyApadaprayogaH_2020-07-24

Assessment 1 (till bahuvachanam) क्रियापदरूपाणि
Video 013_Video_aangya_prarthanadiShu_bahuvachanaprayogaH_

visheshakriyApadaprayogAH_2020-07-24

Spoken Sanskrit day 13 अभ्यासः 4-6

abhyasapustakam pg 23(4.4)

Audio 014_sangyAnam_lingebedaH_2020-07-30 Spoken Sanskrit-day 14 sankhyA abhyasaH
Video 014_Video_sangyAnam_lingabedaH_2020-07-30 Sambhashanam
abhyasapustakam pg 23 & pg 49-50
Audio 015_saptamivibhakti_2020-08-07 Spoken Sanskrit day 15 saptami vibhakti abhyasaH (till pg 389)
Video 015_Video_saptamivibhakti_2020-08-07 abhyasapustakam pg 24-25
Audio  016_kada_prashnavachakashabdaH_dvitiyA_parichayaH_

2020-08-14

Spoken Sanskrit-day 16 saptami vibhakti abhyasaH (remaining)

abhyasapustakam pg 26-27

dinacharyA hw slide no.8

Video 016_Video_kada_prashnavachakashabdaH_dvitiya_parichayaH_

2020-08-14

Audio  017_dvitiyA_vibhakti_2020-08-21 Spoken sanskrit-day 17 dvitiyA vibhakti abhyasaH
Video 017_Video_dvitiyA_vibhakti_2020-08-21 abhyasapustakam pg 28-29
Slides 12 & 13 (vakya nirmanam)
A  018_dvitiyAyam_sarvanamaprayogaH_sthanasuchakapadani

_panchami_parichayaH_2020-08-28

Spoken Sanskrit-day 18 AbhyasaH with directions

Abhyasah 2 kutra?

abhyasapustakam pg 30-33(8.2)

Slides #10-13

V  018_Video_dvitiyayam_sarvanamaprayogaH_sthanasuchakapadani

_panchami_parichayaH_2020-08-28

Audio  019_kutaH_katham_kimartham_kasya_kRutae_2020-09-04 Spoken Sanskrit-day 19 kimartham-abhyasaH
Video 019_Video_kutaH_katham_kimartham_kasya_kRutae_2020-09-04 Assessment 2 kutaH abhyasaH 1   कुतः? अभ्यासः २
abhyasapustakam pg 33-37
Audio  020_bhutakalaprayogaH_pumlingae_2020-09-11 Spoken Sanskrit - day 20 भूतकालप्रयोग-अभ्यासः
Video 020_Video_bhutakalaprayogaH_pumlingae_2020-09-11
Sept 18th & 25th Class led by Deepa bhagini. Revision of bhutakalaprayogaH
Audio  021_bhutakRudanta_strIlingarupam_aseeth_asaM

_bhavishyadkala_parichayaH_2020-10-02

Spoken Sanskrit-day 21 bhutakalae-kathA,

aseeth-aasam

Video 021_bhutakRudanta_strilingarupam_aseeth_asaM

_bhavishyadkala_parichayaH_2020-10-02

bhutakRudanta-sambhashanam
भूतकालप्रयोग-अभ्यासः (Updated)
Audio  022_bhavishyadkalaH_sambodanam_yadi_tarhi_2020-10-09 Spoken sanskrit day 22 भविष्यत्कालः-अभ्यासः
Video 022_bhavishyadkalaH_sambodanam_yadi_tarhi_2020-10-09 शुभयात्रा-सम्भाषणम्

bhavishyatkalaH handout (hw pg 6 & 7)

abhyasapustakam pg 41-43(13.2)
Audio  023_yadi_tarhi_ca_eva_api_iti_taH_paryantam_adya

_aarabhya_2020-10-16

Spoken sanskrit day 23 सम्भाषणम् - तः ....पर्यन्तम् + अभ्यासः

च् अपि एव सम्भाषणम् + अभ्यासः

यदि-तर्हि अभ्यासः यदि-तर्हि सम्भाषणम्

Video 23_Video_yaditarhi_ca_eva_api_iti_taH_paryantam_adya

_aarabhya_2020-10-16

Audio 024_yada_tada_tRitiyA_vibhakti_saha_vina_yoagae_tRitiyA

_2020-10-23

Spoken Sanskrit day 24 saha-vina yogae tRitiyA

tRitiya vibhaktiH

saha-vina tritiyA abhyasaH

 tRitiyA sambhashanam

Video 024_yada_tada_tRitiyA_vibhakti_saha_vina_yogae_tRitiyA

_2020-10-23

Audio 025_shvastana_gata_aagami_yavat_tavat_yatha_tatha_

2020-10-30

Spoken sanskrit day 25 abhyasapustakam pg 54- 56(23.1)

yavat-tavat abhyasaH

gata-aagami abhyasah

 उत्तरम् (Updated)

Video 025_shvastana_gata_aagami_yavat_tavat_yatha_tatha_

2020-10-30

(HW slide #8,9,11,13,14)
Audio 26_sma_bandhuvachakaH_ruchivachakaH_ktvanta_lyabanta

_2020-11-06

Spoken Sanskrit-day 26 ktva-lyap abhyasaH   

ktvasambhashanam sambhashanam

bandhuvachakaH

 ktva-lyabanta forms

abhyasapustakam pg 57-63(27.3)

Video 026_sma_bandhuvachakaH_ruchivachakaH_ktvanta_lybanta

_2020-11-06

Audio 027_kIdrushaH_kIdrushi_kIdrusham_viruddharthakaH_apekshayA

_vakya_nirmanam_2020-20-11

Spoken sanskrit day 27 sambhashanam-sample 1  Sample 2

viparathiarthakashabdanam abhyasaH

abhyasapustakam pg 63-66(30.1)

Video 027_kIdrushaH_kIdrushI_kidrusham_viruddharthakaH_apekshaya

_vakya_nirmanam_2020-11-20

A 028_yatra-tatra_khalu_kintu_chet-no-chet_ataH_yataH_prayashaH_nishcheyana_tumunantaH_2020-11-27 Assessment #3

Spoken sanskrit day 28

अतः-यतः अभ्यासः   तुमुनन्त-सम्भाषणम्

Tumunanta forms     Tumunanta

abhyasapustakam pg 66-73

V 028_yatra-tatra_khalu_kintu_chet-no-chet_ataH_yataH_prayashaH_nishcheyana_tumunantaH_2020-11-27
Audio 029_parivarthanAbhyasaH_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_yadyapi_

tathApi_2020-12-04

Spoken sanskrit day 29 abhyasapustakam pg 73-76
Video 029_parivarthanAbhyasaH_yaH_saH_yA_sA_yat_tat_yadyapi_

tathApi_2020-12-04

Audio 030_abhyasapustakam_punaH_smaranam_samapanavargaH

_2020-12-11

Spoken sanskrit day 30 Completed Abhyasapustakam
Video 30_abhyasapustakam_punaH_smaranam_samapanavargaH

_2020-12-11

Vibhaktivallari Recordings Downloadable slides Homework for the week
Audio 001_Vibhaktivallari_prathama_vibhakti_parichayaH_2020-12-18 Vibhakti vallari day 1 अभ्यासः 1 (पुंलिङ्गपदानि)

अभ्यासः 2 (स्त्रीलिङ्गपदानि)

अभ्यासः 3(नपुंसकलिङ्गपदानि)

कथा-काकस्य उपायः

Video 001_Vibhaktivallari_prathama_vibhakti_parichayaH_2020-12-18
Audio 002_Vibhaktivallari_prathama_bahuvachanam_kaksya_upayaH-katha_subantampadam_2020-12-25 Vibhaktivallari day 2 इकारान्त-उकारान्तादि शब्दाः सूची

प्रथमा विभक्ति -- अभ्यासः १  

प्रथमा-विभक्त्याम् अभ्यासः २

वञ्चकः बकः - कथा

Video 002_Vibhaktivallari_prathama_bahuvachanam_kakshya_upayaH-katha_subantam_padam_2020-12-25
Audio 003_Vibhaktivallari_dvitiyA_vibhakti_ekavachanam_

bahuvachanam_2021-01-08

Vibhakti vallari day 3  द्वितीया विभक्तिः- पुंसि स्त्रीयाम् नपुंसि

द्वितीया विभक्त्यन्तरूपाणाम् अभ्यासः

शब्दरूपाणि   सर्वनाम्रारूपाणि   नष्टः पिष्टघटः

Video 003_Vibhaktivallari_dvitiyA_vibhakti_ekavachanam_

bahuvachanam_2021-01-08

A  004_Vibhaktivallari_dvitiyAyAm_prayogaH_dvikarmakadhatavaH_2021-01-15 Vibhakti vallari day 4 नष्टा मन्दाविसर्पिणी कथा  
V 004_Vibhaktivallari_dvitiyAyAm_prayogaH_dvikarmakadhatavaH_2021-01-15
A 005_Vibhaktivallari_dvitiyA_prayogaH_नष्टः_पिष्टघटः_2021-01-22 Vibhaktivallari day 5 (1) उपपद-द्वितीया  (2)उपयोगेन शक्यम् - कथा  (3)सर्वनाम्नां द्वितीया
V 005_Vibhaktivallari_dvitiyA_prayogaH_नष्टः_पिष्टघटः_2021-01-22
A 006_Vibhaktivallari_dvitiyAbhyasaH_tritiyA_परिचयः_2021-01-29 Vibhaktivallari day 6 (1)  तृतीयायाः अभ्यासपत्रम् (2) तृतीयायाम् अभ्यासः

(3)वर्णानाम् संवादः (4) सम्भाषणम्

V 006_Vibhaktivallari_dvitiyAbhyasaH_tritiyA_parichiyaH_2021-01-29
A 007_Vibhaktivallari_tritiyA_vibhaktiH-2_नष्ठा_मन्दविसर्पिणी_2021-02-05 Vibhaktivallari day 7

(updated)

विभक्तिवल्लरी पृष्ठः 18-24  

नीलभाण्डे पतितः शृगालः

V 007_Vibhaktivallari_tritiyA_vibhaktiH_nashtA_नष्ठा_मन्दविसर्पिणी_2021-02_05
A  008_Vibhaktivallari_Vibhaktinam_abhyasaH_2021-02-12 Vibhaktivallari Day 8 Slide #13 शब्दान् उपयुज्य वाक्यानि रचयन्तु।
V 008_Vibhaktivallari_Vibhaktinam_abhyasaH_2021-02-12
A  009_Vibhaktivallari_tritiyA_abhyasaH_2021-02-19 Vibhaktivallari day 9 (1) तृतीयायाः अभ्यासपत्रम्  (2) तृतीयायाम् अभ्यासः

(3) बलवान् कः? कथा

V 009_Vibhaktivallari_tritiyA_abhyasaH_2021-02-19
A 010_Vibhaktivallari_tritiyA_chathurthi_2021-02-26 Vibhaktivallari day 10 (1) कथा-त्रयः धूर्ताः (2)चतुर्थी विभक्तिः 1

(3)  चतुर्थी विभक्तिः २

V 010_Vibhaktivallari_tritiyA_chaturthi_2021-02-26
A 011_Vibhaktivallari_chaturtivibhakti_2021-03-05 Vibhaktivallari day 11 (1) Slides 18&19 (2)चतुर्थी विभक्तिः 1 (3)विभक्तिवल्लरी चतुर्थी-अभ्यासान् पूरयन्तु
V  011_Vibhaktivallari_chaturtivibhakti_2021-03-05
Audio 012_Vibhaktivallari_chaturthi_trayaH_DhurthaH_2021-03-12 Vibhaktivallari day 12 Revise from prathama to chaturthi vibhakti.
Video 012_Vibhaktivallari_chathurthi_trayaH_DhurthaH_2021-03-12 प्रथमातः चतुर्थीपर्यन्तं पुनर्भ्यासं कुर्वन्तु।
Audio 013_Vibhaktivallari_panchamivibhakti_2021-03-19 Assessment 1 - VV पञ्चमी विभक्तिः १    पञ्चमी विभक्तिः २  

पञ्चमी विभक्तिः ३  पञ्चमी विभक्तिः ४  कर्कटस्य उपायः

Video 013_Vibhaktivallari_panchamivibhakti_2021-03-19
A 014_Vibhaktivallari_panchamivibhaktiH_abhyasaH_

laghuparikshayaH_charchA_2021-03-26

Vibhaktivallari day 14 उपरितन-अभ्यासान् पूरयन्तु।
V 014_Vibhaktivallari_panchamivibhaktiH_laghuparikshayaH_

charchA_2021-03-26

A 015_Vibhaktivallari_Shashti_parichayaH_2021-04-02. Vibhaktivallari day 15  षष्ठी विभक्तिः    षष्ठी विभक्तिः अकारादिः

मूर्खम् उद्दिश्य उपदेशः

V 015_Vibhaktivallari_Shashti_parichayaH_2021-04-02
A 016_Vibhaktivallari_Shashti_abhyasaH_vibhajana_prayogaH

_2021-04-09

अजन्तः शब्दः रटनार्थं विभक्ति-मिश्रिताभ्यासः - सुभाषितानि    

मिश्राभ्यासः

V 016_Vibhaktivallari_Shashti_abhyasaH_vibhajya_proyogaH

_2021-04-09

A 017_shashti_vibhakti_abhyasaH_saptami_parichayaH_2021-04-16 शब्दरूपाणां सङ्ग्रहः - भागः 1 सप्तमी विभक्तिः  सप्तमी विभक्तिः २  

सम्बोधन-प्रथमा

V 017_shashti_vibhakti_abhyasaH_saptami_parichayaH_2021-04-16
A 018_Vibhakti_vallari_saptami_sambhodana_2021-04-23 क्रियापदस्य सहचराः  विभक्तिवल्लरीतः अभ्यासान् पूरयन्तु।
V 018_Vibhakti_vallari_saptami_sambhodanam_2021-04-23
A 019_karaka_parichayaH_saptasu_vibhaktishu_subhashitani_2021-04-30 Vibhaktivallari day 19 मिश्राभ्यासः  Answers
V 019_karaka_parichayaH_saptasu_vibhaktishu_subhashitani_2021-04-30
A 020_Vibhaktivallari_mishritAbhyasaH_2021-05-07 Assessment 2 (Final) Completed Vibhaktivallari.
V 020_Vibhaktivallari_mishritAbhyasaH_2021-05-07


Session # 7 (Group 9) Fridays  6 pm IST Geeta Sopanam 1

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम् (रामप्रिया-भगिन्या चालितवर्गः) Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः /टिप्पणी / book page number/homework/notes)
Class Audio/ Video Recordings Class slides Assignments/ Handouts
A 001_विद्धि माम्_ पुरुषः_ सः_2021-05-14

V 001_विद्धि_माम्_पुरुषः सः_2021-05-14

Worksheet 1

Practice worksheet vibhaktivallari 2

A 002_कृष्णः_गोपिका_च_ अजन्त_शब्दः_को_भवान्_2021-05-20.

V 002_कृष्णः_गोपिका_च_ अजन्त_शब्दः_को_भवान्_2021-05-20.

गीतासोपानम् २  Worksheet 2     

Worksheet 3  Answers

A  003_न करोति_नास्ति बुद्धिः अयुक्तस्य_2021-05-28.

V 003_na_karoti_nasti_budhi_ayuktasya_2021-05-28

संस्कॄत-सम्भाषणाभ्यासः  Worksheet 4  

Gita sopanam till pg 20

A ००४_अत्र का परदेवना_अहं सर्वस्य प्रभवः_२०२१-०४-०६ (कण्ठस्थीकरणविज्ञानम्)

V  ००४_अत्र का परदेवना_अहं सर्वस्य प्रभवः_२०२१-०४-०६

गीतासोपानम्-४ (1) Worksheet 5 (2) Worksheet 6
A 005_तस्य_तस्याचला_श्रद्धा_2021-06-11.

V  005_तस्य_तस्याचला_श्रद्धा_2021-06-11

गीतासोपानम् पृ ३१ पर्यन्तम्.
A 006_षष्ठी-विभक्तेः अभ्यासः_2021-06-18

V 006_षष्ठी-विभक्तेः अभ्यासः_2021-06-18

सुभाषितम्   गीतासोपानम् पृ ३१ पर्यन्तम्.
A 007_भगवद्गीतायाम्-२१-४०_षष्ठी-प्रयोगः_अथ_पृष्ठतस्ते_2021-06-25

V ००७_भगवद्गीतायाम्-१०.२१-१०.४०_षष्ठी-प्रयोगः_अथ_पृष्ठतस्ते_2021-06-25

Worksheet 7
A  008_पदानां वर्ण_क्रमः_2021-02-07

V ००८_पदानां वर्ण-क्रमः_2021-02-07

Worksheet 8  Slides #13-15 पठित्वा अवगन्तुं प्रयत्नं कुर्वन्तु।
V  009_maa_te_sangasthu_na_shochati_na_kangshati_2021-07-09 (1) Worksheet 9  (2) Worksheet    10   
V 010_कर्तृपदेन क्रियापदस्य अभ्यासः त्रिषु पुरुषेषु वचनेषु च_2021-07-16 (1)Worksheet 12  (2) Worksheet 12B
V  011_visheshakriyaapadanam_abhyasaH_2021-07-23 1) विशेषक्रियापदानि  (2) Worksheet 11  
V 012_bhagawadgita_4th_chapter_atmanaepadi_parichayaH_2021-07-30 Worksheet 13
V  013_atmanaepadinaam_abhyasaH_2021-08-06 Worksheet 14   Worksheet 14 C
014_atmanaepadi_dhatavaH_abhyasaH_2021-08-16 सर्वनाम-शब्दाः
015_भ्रातृमेलनम्_कथा_2021-08-27 गीतासोपानम् पु 49 पर्यन्तम्
०१६_भातृमेलनम्_अभ्यासः_लोट्_लकारे_परस्मैपदिनः_२०२१-०९-१७ (1)Worksheet 15   (2)  Worksheet 16 (3) Worksheet17
017_lot_lakaraH_atmanaepadam_2021-09-24 गीतासोपानम् १७ गीतासोपानम् पु 55 - 57 ; संख्यां पठन्तु।
०१८_लोट्_लकारः_आत्मनेपदस्य_अभ्यासाः_पञ्चैतानि महाबहो_२०२१-१०-०१ गीतासोपानम् १८ गीतासोपानम् संख्यायाः अभ्यासान् पूरयन्तु।
019_sankhyayaH_abhyasaH_2021-10-08 Worksheet 18 Worksheet 19
020_kriyayaaH_vibhajya_prayogaH_2021-10-15 गीतासोपाने अस्मिन् पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
021_kriyayaaH_vibhajya_prayogaH_svadharmae_nidhanam_shreyaH_2021-10-22 Worksheet 23
022_सप्तम्याम्_सर्वनामशब्दाः_कदा_अद्य-श्वः_ह्यः_२०२१-१०-२९ गीतासोपाने अस्मिन् पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
023_lang_lakaraH_2021-11-12 Worksheet 25  Worksheet 27  Worksheet 26
024_lang_lakaraH_katha_ktvatu_2021-11-19 Worksheet 28   Worksheet 29 Worksheet 31
025_bhutakalarthae_ktavatu_2021-11-26 गीतासोपाने अस्मिन् पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
026_krodhapishachaH_upasargaH_2021-12-03 गीतासोपानम् २६ उपसर्गाः करपत्रम्
027_langlakaraH_upasargasahitaH_2021-12-10
028_upasargaH_ktvat_katha_2022-01-21 उपसर्गाः करपत्रम् विभक्ति-वल्लरीतः द्वितीया-विभक्ति-अभ्यासान् कुर्वन्तु।
029_dvitiyaa_proyogaH_2022-01-28 worksheet 32 Key for Ws 32
030_dvitiya_vibhaktiH_gitopadeshasangraH_2022-02-04 गीतासोपानम् 30 Worksheet 33
031_lRutlakaraH_2022-2-11 Worksheet 34
032_lRutlakaraH_katha_panchami_vibhaktiH_2022-02-18 गीतासोपाने अस्मिन् पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
033_panchami_vibhakti_sarvanamni_uppadam_2022-02-25. Worksheet 38
034_ktvanta_katha_2022-03-05 गीतासोपानम् ३४ worksheet 39 B
035_lyabanta_2022-03-11 गीतासोपानम् ३५ worksheet 39
036_avyayamalaa_2022-03-18 पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
037_cha_api_eva_iti_2022-03-25 गीतासोपानम् ३७ पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
038_iti_yaH_prayogou_chathurthi_vibhaktiH_2022-03-01. विभक्ति-वल्लरीतः चतुर्थी-विभक्तेः पाठः पुनः अवलोकयन्तु।
039_chathurthivibhaktiH_avyyani_2022-04-15 पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
040_avyyani_2022-04-22 Read all the avyyas from the slides.
041_avyyani_tritiyavibhaktiH_2022-04-29. गीतासोपानम् 40 विभक्ति-वल्लरीतः तृतीया-विभक्तेः पाठः पुनः अवलोकयन्तु।
०४२_तृतीयाविभक्तिः_तुमुन्नन्तः_अतः_२०२२-०४-१३ Worksheet 40
0४३_tumunanata_yataH_sambhodanam_garvabhangaH_2022-05-20 गर्वभङ्गः इत्यस्य पाठस्य अभ्यासान् पूरयन्तु।
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.