भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः १९ (Spoken Sanskrit Class #19)

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah19spokensanskritclass19
Jump to navigation Jump to search

Spoken Sanskrit 2019 (इत्स्य ध्वनिमुद्रणानि | Teacher Haripriya-Bhagini | Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in Group 3 Session 5, and Group 5 Session 4.
Group 3 Session 05 Haripriya Bhagini Wednesdays 8:00 PM EST (USA) / Thursdays 6:30 AM IST (INDIA)

dhvanimudranam ( haripriya bhaginya calitavargah) Link to slides (or karapatram / PageNumber / grhapathah / comment / book page number / homework / notes )
001_bhavataH_nAma_kim_2020-01-10.mp3 bHavataH_nAma_kim
002_sA_kA_2020-01-17.mp4 pullingaH   

streelingaH
aksharANi

003_tat_kim_2020-01-24 napumsakalingaH

Sanskrit Words with Pictures

# 004_saH_tau_te_2020_01_31 chitrANi
# 005_etat_tat_2020_02_14.mp4 Words with Samskritam
 # 006_sA_tE_tAH_2020_02_28.mp3  1.  saH_tau

2.  saH_te
3.  saH_tau_te
4.  sA_tE
5.  sA_tAH
6.  sA_tE_tAH
7.  sA_tE_tAH.2

 # 007_To be uploaded in the next class


# 008_ShaShThIvibhaktiH_2020_03_16.mp4

 1. more_pullinga

2. more strIlinga
3. more napumsakalinga
4. asti_santi
5. ShaShThIvibhaktiH

 # 009_asti_santi_2020_0.mp4 1. asti_staH_santi_pul

2. asti_staH_santi_stree
3. asti_staH_santi_napuM
4. kriyApada_parichayaH_01
5. kriyApada_parichayaH_02
6. kriyApada_parichayaH_03

 # 010_sankhyAH_2020_03_27 1.  LAT_LOT_LRUT_PRATHAMAPURUSHA

2. sankhyAH_01_10

  2. sankhyaaH_11-30
# 011_ayam_iyam_idam_2020-04-03.mp4 3.  sankhyAH_31-50

4. Different Actions_KriyApadAni-01
5. Different Actions in Sanskrit_kriyApadAni_02

 # 012_prathamA_ShaShThee_saptamee_2020_04_10.mp4  1. saptameevibhaktiH
 # 013_aham_AvAm_vayam_2020_04_17.mp4  1. uchchaiH_mandam_shanaiH_samyak

2. uchchaiH_mandam_shanaiH_samyak
3. aham_AvAm_vayam

 # 014_saptakakArAs_2020_04_24.mp4  1. NUMBERS-51-70
 # 015_dviteeyAvibhaktiH_2020-05-01.mp4  1. saH_kim_pathati

2. tau_kim_paThataH

# 016_madhyamapurusha_laT_loT_2020-05-08.mp4 1. tE / tAH kim paThanti

2. madhyamapuruSha_lat_lruT
3. multiplication table of one in samskritam

 # 017_dviteeyAvibhaktiH-strI_2020-05-15_mp4  1. PRESENT TENSE-LAT LAKARAH

2. FUTURE TRNSE-LRUT LAKARAH
3. REQUEST / ORDER-LOT LAKARAH

 # 018_ktavatupratyaya_2020-05-22.mp4  1. KTAVATUPRATYAYAH-PRATHAMAVIBHAKTIH-EKAVACHANAM

2. ADYA-SVAH-PARASHVAH
3. Saraswati namastubhyam
4. ktvaa pratyayaH

 # 019_KTVAA_PRATYAYAH_2020-05-29.mp4  SAMAYAH KAH
 # 020_lyap pratyayaH_2020-06-05.mp4 1. UPASARGAH-RULES

2. SENTENCES FOR UPASARGAH
3. LYAP PRATYAYAH

 # 021_TUMUN PRATYAYAH_2020-06-12.mp4  
 # 022_CHATURTHEEVIBHAKTIH_2020-06-19.mp4  
 # 023_PANCHAMEEVIBHAKTIH_2020-06-26.mp4  
 # 024_vAkyanirmANam_langlakAraH_2020-07-03.mp4  
 # 025_yadA-tadA_2020-07-10.mp4  
 # 026_ANEEYAR PRATYAYAH_2020-07-17.mp4  
 # 027_kamalam_bandhuvAchakaH_2020-07-24.mp4  

 # 028_Atmanepadee_hamsaH_2020-07-31.mp4

hamsaH-ekA kathA
 # 029_AtmanepadI_laT lakAraH_ 1. AtmanepadI-exercises

2. lobhI_matsarI ca_kathA
3. SUBHASHITAS

 # 030_kartari_karmaNi_prayogaH_2020-08-21.mp4  
 # 031_kartari_karmaNi_bhAve_prayogaaH_2020-08-28.mp4  
   


LEVEL-02-PARICHAYAH

Group 3 Session 05 Haripriya Bhagini Thursdays 8:00 PM EST (USA) / Fridays 6:30 AM IST (INDIA)

dhvanimudranam  (haripriya-bhaginya calitavargah) 

Link to slides (or karapatram / PageNumber / grhapathah / comment / book page number / homework / notes )

# 001_VISHESHYA_VISHESHYANA_BHAVA_2020-09-04.mp4 1.VISHESHYA_VISHESHANA_BHAVAH
# 002_shatrupratyayaH_halantapullingaH_karmaNi__2020_09_11.mp4 Lost: Backstory: Story
# 003_anvayakramaH_2020-09-18.mp4 anvayakramaH 
 # 004_visheShya-viSheShaNa-02_2020-09-25-.mp4  
 # 005_visheShaNa_sankhyaa_2020-10-02.mp4  
# 006_anvayakramaH_2020-10-09.mp4
# 007_SavarNadIrghasandhiH_2020_10-16.mp4  
# 008_pUraNapratyayAntaH_2020-10-23.mp4 PuRAnApratyayAntaH
# 009_pUraNapratyayAntAH_02_2020-10-30.mp4
# 010_subhAShitam_2020-11-06.mp4  
# 011_kAvyakathA_2020-11-13.mp4  
 # 012_guNasandhiH_2020-11-20.mp4  
 # 013_ling_lakAraH_2020_12_04_mp4  ling lakAraH-probability
# 014_shatrupratyayaH_pullingaH_prathamAvibhaktiH_2020_12_11.mp4  
# 015_Treatment _VisargaH_2020-12-18.mp4
# 016_ChATushlokaH_2020-12-25.mp4  
 # 017_shAnach_pratyayaH_2021-01-08.mp4  
# 018_samasyA_2021_01_15.mp4 [1]
 # 019_karmaNiprayoga_2021-01-22.mp4  
 #020_yaNsandhiH_2021-01-29.mp4  
#021_anvayakramaH_2021-02-05.mp4  
 #022_ktapratyayaH_2021-02-12.mp4  
#023_KARMAnI_LANGLAKARA_2021-02-19.mp4  
#024_chATushlokaH_subhAshitaH_07_2021-02-26.mp4  
#025_anuvAdapaddhatiH_bhutakRudantaaH_2021-03-05.mp4  
 #026_yAntavAntAdeshasandhiH_2021-03-12.mp4
#027_RamayaNam_2021-03-19.mp4  
#028_lOT_karmaNi_2021-04-09.mp4  
#029_SubhAshitAni_2021-04-16.mp4  
#030_Revision_Anvayakrama_2022-01-13.mp4  
 #031_Revision_Sandhis_2022-01-27.mp4  
 #032_Revision_2022-02-03.mp4  
#033_Revision_anvayakrama_2022-01-20.mp4  
#034_Revision_2022_02_17.mp3  
#035_Revision_2022-02-24.mp4
#036_Revision_2022-03-10.mp4