भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ३४ (Spoken Sanskrit Class #34)

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah34spokensanskritclass34
Jump to navigation Jump to search

024-भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ३४ (Spoken Sanskrit Class #34)

अत्र भाषितसंस्कृतं २०१९ (Spoken Sanskrit  2019) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका मीना-भगिनी |

Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 34.

Scroll down for the links

L1 - AbhYasa_Pustakam - अभ्यासपुस्तकम्

L2 - Gitaspoanam 1 - गीतासोपानम् -१

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (मीना-भगिन्या चालितवर्गः)- अभ्यासपुस्तकम् Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी /

book page number/homework/notes)

001-video-mama-nAma-Eshah-EshA-Etat-2020-02-29 SLIDES
001-audio-mama-nAma-Eshah-EshA-Etat-2020-02-29
002-video-mama-nAma-Eshah-Esha-Etat-2020-03-07 abhyAsapustakam-kaksha-2
002-audio-mama-nAma-Eshah-Esha-Etat-2020-03-07 Varnamala-video
003-audio-Eshah-EshA-Etat-Am-na-vA AbhyAsapustakam-kakshA-4
003-video-Eshah-Esha-Etat-Am-na-vA
004-audio-Eshah-EshA-Etat-Am-na-vA-sabda-paricayah AbhyAsapustakam-kakshA-5
 004-video-Eshah-EshA-Etat-Am-na-vA-Sabda-paricayah
005-audio-asti-nAsti-atra-tatra-ekathra-anyatra
005-video-asti-nAsti-atra-tatra-ekathra-anyatra  AbhyAsaPustakam-1.1-1.2
006-video-asya-tatya-etasya abhyasapustakam-page-1.1-1.9
006-audio-asya-tasya-etasya
007-audio-sashti-stree-lingam-Akara-Ikara-Sankya AbhyAsaPustakam-Kaksha-7
007-video-Sashti-Sthree-lingam-AkAra-IkAra-SankyA
008-audio-revision-Sashti-all-lingas-varnAh
008-video-revision-Sashti-all-lingas-varnAh slides
009-Audio-intro-lat-lakAra slides-kakshA-8
009-video-intro-lat-lakAra
010-audio-Sashti-revision-samayah-sankya slide-7-abhyasaPustakam-page16-17
010-video-sashti-revision-samayah-sankya
011-audio-sankya-samayah-vartamAnakAla slide-8-AbhyAsaPustakam-page-17
011-video-sankya-samayah-vartamAnakAla
012-audio-katrpadam-kriyApadam-vartamAnakAlah slide-9-AbhyAsaPustakam-page-12-13
012-video-katrpadam-kriyApadam-vartamAnakAlah
013-audio-sashti-revision-lat-lot-lakArah slide-9-AbhyAsaPustakam-page-11-13
013-video-sashti-revision-lat-lot-lakArah
014-audio-introduction-to bhahuvacanam Slide-10-AbhyAsaPustakam-page-19
014-video-introduction-to-bhahuvacanam
015-audio-bahuvacanam-2 slide-10-abhyAsa-Pustakam-page11
015-Video-Bahuvacanam-2
016-audio-Bahuvacanam-3 Slide-10
016-video-Bahuvacanam-3
017-Audio-lat-lakAra-bahuvacanam Slide-11
017-Video-lat-lakAra-bahuvacanam
018-audio-lat-lot-bahuvacanam
018-video-lat-lot-bahuvacanam slide-12
019-audio-lat-lot-bahuvacanam-saptami-intro slide-12 abhyAsa-pustakam-page11-12
019-video-lat-lot-bahuvacanam-saptami-intro
020-audio-kati-nos-linga-bedah slide-12  slide-13  AbhyAsa-pustakam-page-13-14-15
020-video-kati-nos-linga-bedah home-work    answers
021-Audio-Saptami-kati-Adya-hyah-etc Kaksha-13
021-video-Saptami-kati-adya-hyah-etc homework-class-21
022-Audio-Saptami-revision AbhyAsa-Pustakam-page-26-28
022-Video-Saptami-revision homework-picture    2.  kutra-asti    Answers
023-Audio-sarnamapada-saptami Kaksha-14   AbhyAsa-pustakam-page-31
023-Video-sarvanAmapada-saptami-puratah-vAmatah-etc Home-work-link-29      answers-link-29
024-Audio-revision-puratah-preshtatah-vAmatah-etc
024-Video-revision-puratah-preshtatah-vamatah-etc
025-Audio-antah-bahih-itah-tatah-kutah-sigram-mandam-katam-kimartam AbhyAsa-pustakam-page-33-37
025-video-antah-bahih-itah-tatah-kutah-sigram-mandam-katam-kimartam
Class cancelled due to Ganesh chaturthi 22.8 2020
026-audio-revision-itah-tatah-kutah-sapta-kakarah
026-Video-revision-itah-tatah-kutah-sapta-kakarah
027-Audio-yatah-atah-sapta-kakarah
027-Video-yatah-atah-sapta-kakarah
028-Audio-sarnamapada-dvitiya-saptami
028-Video-sarvanamapada-dvitiya-saptami
029-Audio-ramarakshaka-sthothram-sarnama-sashti-saptami kaksha-14
029-Video-ramarakshaka-sthothram-sarvanama-sashti-saptami
030-Audio-dvitiya-saptami-sarnamampadani-sabdamanjari kaksha-15
030-Video-dvitiya-saptami-sarnamapadani-sabdamanjari
031-Audio-Bhutakala-Krtanta-pratyayah Kaksha-16
031-Video-Bhutakala-Krtanta-pratyayah
032-Audio-Kretanta -api-sma-prayogah kaksha-17    Assignment-2
032-Video-Kretanta-api-sma-prayogah Homework sent in Email from AbhyAsaPustakam page 38
033-Audio-Bhutakala-ktavatu-sma-prayogah+sapta-kakarah kaksha-17
033-Video-Bhutakala-ktavatu-sma-prayogah+sapta-kakarah Abhyasa-Pustakam page 38-40
034-Audio-bhavishyatkala-ktavatu-saptakakarah AbhyasaPustakam page 39-40
034-video-bhavishyatkala-ktavatu-saptakakarah kaksha-18
035-Audio-Bhavishyatkala-ktavatu-saptakakarah AbhyasaPustakam page 39-40
035-Video-bhavishyatkala-ktavatu-saptakakarah
036-Audio-Sambhodanam-yadi-tarhi-ca-eva-iti-api kaksha-19
036-Video-Sambhodanam-yadi-tarhi-ca-eva-iti-api
November 14th class cancelled due to Deepavali celebration
037-Audio-tah-paryantam-yada-tada-purana-prathyayAntah kaksha-20
037=Video-tah-paryantam-yada-tada-pUrana-prathyayAntah
038-Audio-tritiya-vibhakti-saha-vina kaksha-20
038-video-tritiya-vibhakti-saha-vina
039-Audio-adyatana-svastana-hyastana-gata-yavat-yatha-sma kaksha
039-Video-adyatana-svastana-hyastana-gata-yavat-yatha-sma
040-Audio-ktvanta-lyap-kidresa-idresa-tadresa kaksha-21     kaksha-22
040-Video-ktvanta-lyap-kIdresa-Idresa-tAdresa
041-Audio-apekshaya-ktva-lyabantam kaksha-22    Kaksha-23
041-Video-apekshaya-ktva-lyabantam
December 26th class cancelled due to Christmas celebration
042-Audio-cet-nocet-yatah-atah-mallinata-natakam Abhyasa Pustakam page 71-72 34.1 and 34.2
042-Video-cet-nocet-yatah-atah-mallinata-natakam
043-Audio-yadi-tarhi-cet-nocet-atah-yatah-yadyapi-tathapi kaksh-23
043-Video-yadi-tarhi-cet-nocet-atah-yatah-yadyapi-tathapi
044-Audio-yah-sah-ya-sa-yat-tat-yadyapi-tathapi
044-Video-yah-sah-ya-sa-yat-tat-yadyapi-tathapi
045-Audio-Dwitiya-Vibhakti-revision
045-Video-Dwitiya-Vibhakti-Revision
046-Audio-tritiya-vibhakti-revision
046-Video-Tritiya-Vibhakti-Revision
047-Audio-tritiya-abhyasah-dilipa-story
047-video-tritiya-abhyasah-dilipa-story
048-Audio-caturti-vibhakti-intro-dilipa-story-2
048-Video-caturti-vibhakti-intro-dilipa-story-2
049-Audio-Revision-AP-Caturti-vibhakti-ex-dilipa-3
049-Video-Revision-AP-Caturti-vibhakti-ex-Dilipa-3
050-Audio-Dvi-triti-catur-revision-pancami-intro
050Video-Dvi-Tri-Catur-REvision-Pancami-intro
051-Audio-Sashti-intro-Revision-all-vibhakti
051-Video-Sashti-intro-Revision-all-Vibhakti
052-Audio-saptami-intro-lyudantam-ex-dilipa-story-5
052-Video-Saptami-intro-Lyudantam-ex-dilipa-story-5
053-Audio-Misrabhayasah-dilipa-story-7
053-Video-misrabhyasah-dilipa-story-7
054-Audio-misrabhyasah-recap-abhyasa-pustakam-dilipa-story-8
054-Video-Misrabhyasah-Recap-Abhyasa-Pustakam-Dilipa-story-8
वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (मीना-भगिन्या चालितवर्गः)

GITA SOPANAM PRATHAMA BHAGAH - गीतासोपानम् -१

Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी /

book page number/homework/notes)

001-Audio-Gita-sopanam-vidhi-mAm
001-Video-Gita-Sopanam-Vidhi-mAm
002-Audio-Gita-Sopanam-Page-7-10
002-Video-Gita-Sopanam-Page-7-10
003-Audio-lesson-4-ajanta-sabdah-katha
003-Video-lesson-4-ajanta-sabdah-katha
004-Audio-Lesson5-KoBhavan-Katha
004-Video-Lesson5-KoBhavan-Katha
005-Audio-less5-Ko-bhavan-end-katha
005-Video-less5-Ko-Bhavan-end-katha
006-Audio-GS-less6-8-P-tantra-katha-samvAdakausalam
006-Video-Gs-less6-8-P-Tantra-katha-samvAdaKausalam
007-Audio-GS-less9-aham-sarvasya-prabhavah-Sashti-1
007-Video-Gs-less9-aham-sarvasya-prabhavah-Sashti-1
008-Audio-GS-less9-page22-23-katha
008-Video-GS-less9-page22-23-katha
009-Audio-Gsless10-page24-27
009-Video-GSless10-Page24-27
Class Cancelled due to family situation June 5th 2021
010-Audio-GSless10-end-page28-31
010-Video-GSless10-end-page28-31
011-Audio-GSless11-page32
011-Video-Gsless11-page32
012-Audio-GsLess11-abhyasah-sandhi-savarna-dhirga-intro
012-Video-Gsless11-abhyasah-sandhi-savarna-dhirga-intro
013-Audio-GSless12-page35-revision-sandhi-katha
0130Video-GSless12-page35-Revision-sandhi-katha
014-Audio-Gsless13-page36-37-lakarah-Intro
014-Video-GSless13-page36-37-lakarah-intro
015-Audio-Gsless13-page37-38-lakara-yan-sandhi
015-Video-Gsless13-page37-38-lakarah-yan-sandhi
016-Audio-gsless13-page39-40-Guna-sandhi
016-Video-gsless13-page39-40-Guna-Sandhi
017-Audio-gsless13-page41-Guna-sandhi
017-Video-Gsless13-page41-Guna-sandhi
018-Audio-Gsless13end-page42-43-worksheet11
018-Video-Gsless13end-page42-43-worksheet11
019-Audio-vridhi-sandhi-Atmanepadam-intro
019-Video-Vridhi-Sandhi-Atmanepadam-intro
020-Audio-All-sandhi-revision-Atmanepadi-exercise
020-Video-All-sandhi-revision-Atmanepadi-exercise
021-Audio-Atmanepada-ex-GSlesson14
021-Video-Atmanepada-ex-GSlesson14
022-Audio-subhashitam-BrAtrmelanam-GSless15
022-Video-Subhashitam-Bratrmelanam-Gsless15
CLASS CANCELLED DUE TO VINAYAKA CHATURTI 11.9.2021
023-Audio-GSless15-end-saptakakarah-revision
023-Video-Gsless15-end-Saptakakarah-Revision
024-Audio-GSless15-Abhyasah-Lot-atmanepadam
024-Video-gsless15-abhyasah-lot-atmanepadam
025-Audio-Gsless16-Lot-Atmanepadam-katha-rishayo-mantradrishtih
025-Video-gsless16-lot-atmanepadam-katha-rishayo-mantradrishtih
026-Audio-Gsless16-Lat-Lot-abhyasah-page53-Wksheet-16-17
026-Video-Gsless16-Lat-Lot-Abhyasah-page53-Wksheet-16-17
027-Audio-GS-page-54-56-Lot-lakarah-ex-dhatu-gana-intro
027-Video-GS-page-54-56-lot-lakarah-ex-dhatu-gana-intro
028-Audio-Worksheet21-Gs-page57-Lat-Atmanepadam
028-Video-Worksheet21-Gs-page57-Lat-Atmanepadam
029-Audio-lat-lot-Parasmaipada-atmanepada-Bgita-sloka-katha
029-Video-lat-lot-parasmaipada-atmanepada-Bgita-sloka-katha
Class Cancelled due to Deepavali Celebration 6.11.21
030-Audio-revision-lakaras-and-subhantas-katha-IrshAdaya-khalu-bhArAya
030-Video-revision-lakaras-and-subhantas-katha-Irshadaya-khalu-bhArAya
031-Audio-GS-less17-panca-etAni-mahAbAho
031-Video-Gs-less17-Panca-etAni-mahAbAho
Class cancelled due to long week-end for USA students 27.11.21
032-Audio-Rev-Lat-Lot-Paras-Athmane-Gs-page-58-sankya-abhyasam
032-Video-Rev-Lat-Lot-Paras-Athmane-GS-page-58-Sankya-Abhyasam
033-Audio-Rev-lat-lot-P-and-A-GSpage59-Katha-jatisvabhAvah
Video-not-available-network-problem----Listen-to Audio..11.12.2021
034-Audio-rev-lat-lot-PandA-worksheet-19
Video-not-available-network-problem...listen-to-Audio-18.12.21
Class cancelled due to Christmas holidays...25.12.21
035-Audio-Guruvashtakam-Gsless-18
035-Video-Guruvashtakam-Gsless18
036-Audio-GSless18-ex4-ex5-lyudantam-VV-Revision
036-Video-GSless18-EX4-EX5-Lyudantam-VV-Revision
037-Audio-Lyudantam-sandhi-Rev
037-Video-Lyudantam-Sandhi-Rev
038-Audio-yantavanta-sandhi-saptami
038-Video-Yantavanta-Sandhi-Saptami
039-Audio-GSlesson-19-page63
039-Video-GSlesson-19-page63
040-Audio-GSlesson19-page65-67
040-Video-GSlesson19-page65-67
041-Audio-Gslesson19-page67-68
041-Video-Gslesson19-page67-68
042-Audio-Gslesson19-page69-71
042-Video-Gslesson19-page69-71
043-Audio-GSLesson19-page71-sloka
043-Video-GSLesson19-page71-sloka
044-Audio-Gslesson20-page-72-73
044-Video-gslesson20-page-72-73
045-lakarah-Revision
No video available
046-Audio-GSleson21-page74
046-Video-Gslesson21-page74
047-Audio-GSlesson21-Abhyasah+revision-of-sabdas-and-lakaras
047-Video-GSlesson21-Abhyasah+revision-of-sabdas-and-lakaras
048-Audio-GSLesson22-lang-lakara-intro-09-04-2022
048-Video-GSLesson22-lang-lakara-intro-09-04-2022
049-Audio-Gslesson22-lang-api-ktavatu-prathya-16-04-2022
049-Video-GSlesson22-lang-api-ktavatu-prathyaya-16-04-2022
050-Audio-GSless22-lang-apiktavatu-prathyaya-page79-23-04-2022
050-Video-Gsless22-lang-ktavatu-prathjyaya-page79-23-04-2022
051-Audio-gsless22-page80-revision-lang-lot
051-Video-Gsless22-page20-revision-lang-lot
052-Audio-Gsless22-lang-lakarah-page81-82
052-Video-GSless22-lang-lakarah-page81-82
053-Audio-GSlesson23-krodhaPisacah-page87-88-14-05-2022
053-Video-Gslesson23-KrodhaPisacajh-page87-88-14-05-2022
054-Audio-GSless23-krodhaPisacah-Bhyasah-Lalbadur-Katha-21-05-2022
054-Video-GSLess23-KrodhaPisacah-Abhyasah-Lalbahadur-Katha-21-05-2022
055-Audio-katha-prANAth-samskrthih-sreshtah-ktavatu-prathyaya-28-05-2022
055-Video-katha-prANAth-samskrithih-sreshtah-ltavatu-prathyaya-28-05-2022
Class Cancelled due to Jubilee Celebrations - 04-06-2022
056-Audio-GSlesson24-UpasargAh-11-06-2022
056-Video-GSLesson24-UpasargAh-11-06-2022
057-Audio-Gsless24-upasarga-ktavatu-page96-18-06-2022
057-Video-Gsless24-upasarga-ktavatu-page96-18-06-2022
058-Audio-Gsless24-end-lakarah-reviosion-25-06-2022
058-Viodeo-Gsless24-end-Lakarah-revision-25-06-2022
059-Audio-lakarah-katha-karnasya-udAratA-02-07-2022
059-Video-Lakarah-katha-Karnasya-udAratA-02-072022
060-Audio-GSless26-Gitopadesa-sangraha-09-07-2022
060-Video-GSless26-gitopadesa-sangraha-09-07-2022
061-Audio-GSless27-lrt-lakarah-16-07-2022
061-Video-Gsless27-Lrt-lakarah-16-07-2022
Class cancelled due to wifi problem in India 30.07.2022
062-Audio-GS1ess28-Revision-UpasargAh-latlakara-06-08-2022
062-Video-GS1ess28-Revision-UpasargAh-latlakara-06-08-2022
063-Audio-GS1-29-Revision- सोपसर्गलङ्‌लकाररुपाणि -08013-2022
063-Video-GS1-29-Revision- सोपसर्गलङ्‌लकाररुपाणि -08013-2022
Class cancelled 20-08-2022.. students to meet on Zoom
Class cancelled 27-08-2022.lack of student attendance
class cancelled 03-09-2022.Ganesha chaturthi
class cancelled 10-09-2022 ..no teacher substitute
064-Audio-GSLess28-tadA-kim-kim-Bhavishyati
064-Video-GSLess28-tadA-kim-kim-Bhavishyati
065-Audio-GSless29-Gandivam-sramsate-hastAt-24-09-2022
065-Video-Gsless29-Ganduvam-Sramsate-hastAt-24-09-2022
066-Audio-Gsless29-samaptam-01-10-2022
066-Video-Gsless29-samaptam-01-10-2022
067-Audio-GSless-30,31,32--08-10-2022
067-Video-Gsless-30,31,32--08-10-2022
068-Audio-GSless33-ktvAPrathyaya-15-10-2022
068-Video-GSless33-ktvAPrathyaya-15-10-2022
069-Audio-Gsless-34-35-lyap-prathyaya-22-10-2022
069-Video-GSless-34-35-Lyap-prathyaya-22-10-2022
070-Audio-Gsless-35-36-Lyap-ca-api-eva-iti-yat-29-10-2022
070-Video-Gsless-35-36-lyap-ca-api-eva-iti-yat-29-10-2022
071-Audio-GSLess-36-37-eva-iti-yat-caturthi_05-11-2022
071-Video-GSLess-36-37-eva-iti-yat-caturthi_05-11-2022
072-Audio-Gsless37-caturthi_12-11-2022
072-Video-Gsless37-caturthi_12-11-2022
073-recording-not available-19-11-2022
074-Audio-Gsless38-26-11-2021
074-Video-Gsless38-26-11-2022
075-Audio-gsless39-trtiya-1012-2022
075-Vedio-gsless39-trtiya-10-12-2022
076-Audio-Gsless-40-41-42_17-12-2022
076-Video-Gsless-40-41-42_17-12-2022
077-Audio-Gsless43-24-12-2022
077-Video-Gsless43_24-12-2022
078-Audio-Gsless44_31-12-2022
078-Video-Gsless44-31-12-2022
079-Audio-Gsless44End-07-01-2023
079-Video-Gsless44End-07-01-2023
080-Audio-final-revision-14-01-2023
080-Video-Final-revision-14-01-2023
081-Audio-Moukika-parIkshA-preparation-21-01-2023
081-Video-Moukika-parIkshA-preparation-21-01-2023
082-Audio-final-exam-preparation-28-01-2021
082-Video-Final-exam-preparation-28-01-2021
083-CLASS_CANCELLED_TODAY_04-02-2023
084-Audio-G.Sopanam-Exam-Paper-Consultation_11-02-2023
084-Video-G.Sopanam-Exam-Paper-Consultation_11-02-2023
085-Audio-G.Sopanam-exam-paper-consultation_18-02-2023
085-Video-G.Sopanam-Exam-paper-Consultation_18-02-2-23
वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (मीना-भगिन्या चालितवर्गः)

PraveshaH- प्रवेशः

Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी /

book page number/homework/notes)

001-Audio-Pravesa-lesson1_04-03-2023
001-Video-Pravesa-lession1_04-03-2023
002-Audio-Pravesa-lesson2_11-03-2023
002-Video-Pravesa-lesson2_11-03-2023
003-Audio-Pravesa-Lesson3_18-03-23
003-Video-Pravesa-Less0n3_18-03-23
004-Audio-Pravesa-Lesson4_01-04-2023
004-Video-Pravesa-Lesson4_01-04-2023
005-Audio-Pravesa-Lesson5_08-04-2023
005-Video-Pravesa-Lesson5_08-04-2023
006-Audio-Pravesa-Lesson6_22-04-2023
007-Audio-Pravesa-Lesson7_29-04-2023
008-Audio-Pravesa-Lesson8_06-05-2023
009-Audio-Pravesa-Lesson9_13-05-2023
010-Audio-Pravesa-Lesson10_20-05-2023
011-Audio-Pravesa-Lesson11_27-05-2023
012-Audio-Pravesa-Lesson12_03-06-2023
013-Audio-Pravesa-Lesson13_17-06-2023
014-Audio-Pravesa_Lesson14_24-06-2023
015-Audio-Pravesa-Lesson15_01-07-2023
016-Audio-Pravesa_Lesson16_08-07-2023
017-Audio-Pravesa-lesson17_15-07-2023
018-Audio-Pravesa-Lesson18_22-07-2021
019-Audio-Pravesa-lesson19_29-07-2023(last)
020-Audio-Pravesa_Lesson20_05-08-2023
वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (मीना-भगिन्या चालितवर्गः)

ParichayaH- परिचयः

Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी /

book page number/homework/notes)

001-Paricayah-Lesson-01-Page-1-8_12-08-2023
002-Paricaya-Lesson02-Page6-katha_19-08-2023
003-Paricaya-less03-visheshanaViseshya_26-08-2023
004-Paricaya-Swara-sandhi_02-09-2023
005-Paricaya-page26-29-SatrPrayogah_09-09-2023
006-Paricaya-page32-42-katha-sloka_16-09-2023
006-Paricaya-page43-Less03-_30-09-2023
007-Paricaya-page49-50-Less03_07-10-2023
008-Paricaya-page51-61-less03_14-10-2023
009-Paricaya-page58-67-less04_21-10-2023
010-Paricaya-page67-77-Less04_28-10-2023
011-Paricaya-Page77-84-Less05_04-11-2023
lass cancelled due to deepavali
012-Paricaya-Page86-98-Less05_18-11-2023
013-Paricaya-page94-99-Less05_25-11-2023
014-Paricaya-Page99-108-Less06_09-12-2023
015-Paricaya-page106-116-Less06_16-12-2023
016-Paricaya-Page119-125-Less07_23-12-2023
017-Paricaya-page119-127-less07_06-01-2024
Class cancelled due to illness 14-01-2024
018-Paricaya-Page126-132-Less07_20-01-2024
Class Cancelled due to personal commitments-27-01-2024
019-Paricaya-Page133-138-Less07_03-02-2024
020-PARICAYA-REVISION-_10-02-2024
021-Paricaya-Page138-142-Less08_17-02-2024
022-Paricaya-Page143-144-Less08_02-03-2024
023-Paricaya-Page144-149-Less08_09-03-2024
024-Paricaya-Page150-154-Less08_16-03-2024
025-Paricaya-page155-160-Less08_23-03-2024
026-Paricaya-Page160-162-less09_30-03-2024
027-Paricaya-Page162-165-Less09_06-04-2024
028-Paricaya-Page165-174-Less09_13-04-2024
Class cancelled - health problems - 20-04-2024
Class Cancelled-20-04-2024
029-Paricaya-Page171-172-Less09_04-05-2024
030-Paricaya-Page173-175-Less09_11-05-2024
031-Paricaya-Page176-178-Bhaveprayogah_18-05-2024
Class Cancelled Bank Holiday 25-05-2024
032-Paricaya-Page179-185-Less10_01-06-2024
033-Paricaya-Page182-189-Less10_08-06-2024