भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ५६ (Spoken Sanskrit Class #56)

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah56spokensanskritclass56
Jump to navigation Jump to search


अत्र भाषितसंस्कृतं २०२० (Spoken Sanskrit  2020) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका प्रेमलता-भगिनी | Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 56.

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (प्रेमलता-भगिन्या चालितवर्गः)Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes)
वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (प्रेमलता-भगिन्या चालितवर्गः) Related Video Files For Practice Handouts / HomeWorks if any
001_bhavataH/bhavatyaH/mamaNama_2020_07_11.mp4 Mama Nama 1 / Mama Nama2 / Surasa Subhodha
201 Sanskrit Words
BhavataH / BhavatyaH Nama Professions
Daily Samskrit Conversation
001_bhavataH/bhavatyaH/mamaNama_2020_07_11.mp3 Assessment 1 - nama / Atra/ Tatra
002_SaH/SA/Tat_18July2020_Video SaH / SA / Tat 1) Nitya Upayogi Vastuni
2 ) Paka PrakoshtaH Sambhandi Vastuni
002_SaH/SA/Tat_18July2020_Audio Kaksya Katha Assessment 2 - EsaH / SaH/ Eshaa/ SA/ Etat/ tat / SambhadaH
003_Video_RamsyaTasyaEtasya_2020Jul25 Tutorial 1 - Samskruta Bharati Pariksha 1
Learn Swara Aksharas
003_Audio_RamsyaTasyaEtasya_2020Jul25 Tutorial 2 - Samskruta Bharati Learn Vyanjana Aksahras
Learn Samyukta Aksharani
004_Video_RamsyaSitayaaHJanakyaaHPustakasya_2020Aug01 Tutorial 3 - Samskruta Bharati RamasyaSitAyaaHJaanakyaaHPustaksya Slides
Home Work - Please do this - Will discuss in class
004_Audio_RamsyaSitayaaHJanakyaaHPustakasya_2020Aug01 Please Read - We will discuss in class
Please print this out
005_Video_PunaHSmaaranam_Revision_2020Aug8.mp4 Samskruta Bharati - Tutorial 4 List of Action Verbs - Please keep them handy
005_Audio_PunaHSmaaranam_Revision_2020Aug8.mp3
006_Video_KriyapadamUpasthapanam_2020August15.mp4 Samskruta Bharati - Tutorial 5 TamraBhajanam - Please read.Will Disccuss in class
006_Audio_KriyapadamUpasthapanam_2020August15.mp3 Mathura Yatra - Please read - Will discuss on class
007_Video_KriyapadamUpasthapanam_2020Aug22.mp4 Samskrita Bharati - Tutorial 6
007_Audio_KriyapadamUpasthapanam_2020Aug22.mp3
008_Video_SambhashanaAbyasaH_2020Aug29.mp4 Samskruta Bharati Tutorial 7 Assessment 3
008_Audio_SambhashanaAbyasaH_2020Aug29.mp3 MathuH DeshbhaktiH
009_Video_Bahuvachanam_2020Sept12.mp4
009_Audio_Bahuvachanam_2020Sept12.mp3
010_Video_Sambhashanam_2020Sept19.mp4
010_Audio_Sambhashanam_2020Sept19.mp3
011_Video_Sambhashanam_2020Sept26.mp4
011_Audio_Sambhashanam_2020Sept26.m4a
012_Video_Samsbhashanam_2020Oct03.mp4    
012_Audio_Samsbhashanam_2020Oct03.m4a               
013_Video_Sambhashanam2020Oct10.mp4
013_Audio_Sambhashanam2020Oct10.m4a
014_Video_BahuvachananSmaranam_2020Oct17.mp4
014_Audio_BahuvachananSmaranam_2020Oct17.m4a
015_Video_VijayadashamiBhautikam_2020Oct24.mp4
015_Audio_VijayadashamiBhautikam_2020Oct24.m4a
016_Video_Sambhasham_07Nov2020.mp4
016_Audio_Sambhasham_07Nov2020.m4a
017_Video_SambhashanaAbyasaH_14Nov2020.mp4
017_Audio_SambhashanaAbyasaH_14Nov2020.m4a
018_Video_SamnhashanaAbyasaH_21Nov2020.mp4
018_Audio_SamnhashanaAbyasaH_21Nov2020.m4a
019_Video_PunaHsmaanaram_28Nov2020.mp4
019_Audio_PunaHsmaanaram_28Nov2020.m4a
020_Video_Sambhasham_05Dec2020.mp4
020_Audio_Samabhasham_05Dec2020.m4a
021_Video_L1Wrapup_12Dec.mp4
021_Audio_L1Wrapup_12Dec.m4a
022_Video_VibhaktiParichaya_19Dec2020.mp4
022_Audio_VibhaktiParichaya_19Dec2020.m4a
023_Video_Bhaudhikam_26Dec2020.mp4
023_Audio_Bhaudhikam_26Dec2020.m4a
024_Video_Twanthum_02Jan2021.mp4
024_Audio_Twanthum_02Jan2021.m4a
025_Video_Tumun_9Jan2021.mp4
025_Audio_Tumun_9Jan2021.m4a
026_Video_Sambhashanam_16Jan2021.mp4
026_Audio_Sambhashanam_16Jan2021.m4a
027_Video_AbyasapustakaSamapthiH_23Jan2021.mp4
027_Audio_AbyasapustakaSamapthiH_23Jan2021.m4a
028_Samaropanam_Video_30Jan2021.mp4
028_Samaropanam_Audio_30Jan2021.m4a


Dashadinatmaka Shibiram ( 8 Feb 2021 to 18 Feb 2021)

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (प्रेमलता-भगिन्या चालितवर्गः) Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः /

टिप्पणी / book page number/homework/notes)

SambhashanaShibiram_Video_Day1.mp4        
SambhashanaShibiram_Audio_Day1.m4a
SambhashanaShibiram_Video_D4ay2.mp4
SambhashanaShibiram_Audio_Day2.m4a
SambhashanaShibiram_Video_Day3.mp4
SambhashanaShibiram_Audio_Day3.m4a
SambhashanaShibiram_Video_Day4.mp4
SambhashanaShibiram_Audio_Day4.m4a
SambhashanaShibiram_Video_Day5.mp4
SambhashanaShibiram_Audio_Day5.m4a
SambhashanaShibiram_Video_Day6.mp4
SambhashanaShibiram_Audeo_Day6.m4a
SambhashanaShibiram_Video_Day8.mp4
SambhashanaShibiram_Audio_Day8.m4a
SambhashanaShibiram_Video_Day9.mp4
SambhashanaShibiram_Audio_Day9.m4a
SambhashanaShibiram_Video_Day10.mp4
SambhashanaShibiram_Video_Day10.mp4

GITA SOPANAM (Prathama BhagaH) recordings.

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (प्रेमलता-भगिन्या चालितवर्गः) Related Video Files For Practice Handouts / HomeWorks if any
001_Video_GitaSopanam.mp4

001_Audio_GitaSopanam.m4a

002_Chap1Sk1_Video_1Jan2021.mp4

002_Chap1Sk1_Audio_1Jan2021.m4a

003_chap1Sk2_video_8Jan2021.mp4

003_chap1Sk2_audio_Jan82021.m4a

004_chap1Sk3_Video_Jan152021.mp4

004_chap1Sk3_Audio_Jan152021.m4a

005_Sambhasham_Video_22Jan2021.mp4

005_Sambhasham_Audio_22Jan2021.m4a

006_Chap1Sk456_Video_29Jan2021.mp4

006_Chap1Sk456_Audio_29Jan2021.m4a

007_Video_21Feb2021.mp4

007_Audio_21Feb2021.m4a

008_Video_2021.m4a

008_Audio_2021.mp4

009_Video_5Mar2021.mp4

009_Audio_5Mar2021.m4a

010_Video_12Mar2021.mp4

010__Audio_12Mar2021.m4a

011_Video_19Mar2021.mp4

011_Audio_19Mar2021.m4a

012_Video_26Mar2021.mp4

012_Audio_26Mar2021.m4a

013_4aVideo_11Apr21.mp4

012_Audio_26Mar2021.m

014_Video_16Apr21

014_Audio_16Apr21

015_Video_23Apr21.mp4

015_Audio_23Apr21.m4a

Bhasha Pravesha recordings

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणम्‌ (प्रेमलता-भगिन्या चालितवर्गः) Related Video Files For Practice Handouts / HomeWorks if any
001_Chp1_BhashaPravesha_Video_20Feb2021.mp4
001_Chp1_BhashaPravesha_Audio_20Feb2021.m4a    
002_BhashaPravesha_Video_27March21.mp4
002_BhashaPravesha_Audio_27March21.m4a
003_BhashaPravesha_Video_13Mar21.mp4
003_BhashaPravesha_Audio_13Mar21.m4a
004_BhashaPravesha_Video_10Apr21.mp4
004_BhashaPravesha_Audio_10Apr21.m4a
005_BhashaPravesha_Video_17Apr21.mp4
005_BhashaPravesha_Audio_17Apr21.m4a