भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ५९ (Spoken Sanskrit Class #59)

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah59spokensanskritclass59
Jump to navigation Jump to search


भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ५९ (Spoken Sanskrit Class #59)17

Class file name & Link Karapatram/Document Link
01 GEETHA SOPANAM TWO 15 07 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM DWITIYA LESSON 1 UPAPADA VIBHAKTI 15 07 2023
02 GEETHA SOPANAM TWO 22 07 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM DWITIYA LESSON 2 HALANTHA PRATHAMA 22 07 2023
03 GEETHA SOPANAM TWO 29 07 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 3
04 GEETHA SOPANAM TWO 05 08 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 4
05 GEETHA SOPANAM TWO 12 08 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 5
06 GEETHA SOPANAM TWO 19 08 2023 VIDEO FILE AUDIOFILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 6
07 GEETHA SOPANAM TWO 26 08 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 7
08 GEETHA SOPANAM TWO 02 09 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 7
09 GEETHA SOPANAM TWO 09 09 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHASOPANAM 2 LESSON 7
10 GEETHA SOPANAM TWO 16 09 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHASOPANAM 2 LESSON 8
11 GEETHA SOPANAM TWO 02 12 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHASOPANAM 2 LESSON 10
12 GEETHA SOPANAM TWO 09 12 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHASOPANAM 2 LESSON 11
13 GEETHA SOPANAM TWO 16 12 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPAAM 2 CHITCHANA PRAYOGA
14 GEETHA SOPANAM TWO 30 12 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 13 ATMANEYPADI LRUT LAKAR
15 GEETHA SOPANAM TWO 06 01 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 14 VIDHILING LAKAR
16 GEETHA SOPANAM TWO 13 01 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 15 VIDHILING LAKAR
17 GEETHA SOPANAM TWO 20 01 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 16 LUNG LAKAR ATMANE PADI
17 GEETHA SOPANAM TWO 27 01 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 17 LUNG LAKAR ATMANE PADI
19 GEETHA SOPANAM TWO 03 02 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 17 LRUNG LAKAR
20 GEETHA SOPANAM TWO 10 02 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 17 LRUNG LAKAR
21 GEETHA SOPANAM TWO 17 02 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 18
22 GEETHA SOPANAM TWO 24 02 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 18
23 GEETHA SOPANAM TWO 02 03 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 19
24 GEETHA SOPANAM TWO 09 03 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 19
25 GEETHA SOPANAM TWO 16 03 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 20
26 GEETHA SOPANAM TWO 23 03 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 21
27 GEETHA SOPANAM TWO 30 03 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 21
28 GEETHA SOPANAM TWO 06 04 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 22
29 GEETHA SOPANAM TWO 13 04 2024 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 23