भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ५९ (Spoken Sanskrit Class #59)

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah59spokensanskritclass59
Jump to navigation Jump to search


भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ५९ (Spoken Sanskrit Class #59)

Class file name & Link Karapatram/Document Link
01 GEETHA SOPANAM TWO 15 07 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM DWITIYA LESSON 1 UPAPADA VIBHAKTI 15 07 2023
02 GEETHA SOPANAM TWO 22 07 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM DWITIYA LESSON 2 HALANTHA PRATHAMA 22 07 2023
03 GEETHA SOPANAM TWO 29 07 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 3
04 GEETHA SOPANAM TWO 05 08 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 4
05 GEETHA SOPANAM TWO 12 08 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 5
06 GEETHA SOPANAM TWO 19 08 2023 VIDEO FILE AUDIOFILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 6
07 GEETHA SOPANAM TWO 26 08 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 7
08 GEETHA SOPANAM TWO 02 09 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHA SOPANAM 2 LESSON 7
09 GEETHA SOPANAM TWO 09 09 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHASOPANAM 2 LESSON 7
10 GEETHA SOPANAM TWO 16 09 2023 VIDEO FILE AUDIO FILE GEETHASOPANAM 2 LESSON 8