भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ७० (Spoken Sanskrit Class #70)

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah70
Jump to navigation Jump to search

भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ७० (Spoken Sanskrit Class #70)अत्र भाषितसंस्कृतं २०२४ (Spoken Sanskrit  2024) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिकः सुधा-भगिनी |

Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 70 by Sudha Bhagini.

Class file name & Link Karapatram/Document Link
001 संस्कृत वर्णमाला 3/3/2024

001 संस्कृतवर्णमाला Alphabets (Extra)

Karapatram Audio and without Audio

PPT PDF

001 - संस्कृतवर्णमाला Karapatram with Audio and without Audio

PPT PDF

002 वस्तूनां परिचयः and 003 परिचय: -

3/10/2024 Class Audio and Video

003 Parichaya 3/17/2024 class Audio and Video

002 - वस्तूनां परिचयः Karapathram with Audio and without Audio PPT PDF

003 - परिचयः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

3/24/2024 Class -004 Esha Eshaa Ethath Audio and Video

3/31/2024 Class -004 Esha Eshaa Ethath Audio and Video

004 - एषः/सः, एषा/सा, एतत्/तत् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

04/07/2024 - 005 सरलवाक्यानि प्रश्नाः च Audio and Video

Pada Rupani Without Audio PPT PDF

005 - सरलवाक्यानि प्रश्नाः च Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

04/14/2024 006 अस्ति - नास्ति, अत्र - सर्वत्र Class Audio and Video 04/21/2024 Class Audio and Video 006 - अस्ति - नास्ति, अत्र - सर्वत्र Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

04/28/2024 007 अहम्-भवान्-भवती Class Audio and Video

05/12/2024 007 Kriyapadani Without Audio PPT PDF

007 - अहम्-भवान्-भवती Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

With full shabd Rupa PPT PDF

05/05/2024 008 एतस्य/एतस्याः – तस्य/तस्याः नाम?

Full Shabda Rupaha PPT and PPT PDF

008 - एतस्य/एतस्याः – तस्य/तस्याः नाम? Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

05/12/2024 009 सम्बन्धषष्ठी - शब्दानां प्रयोगः Class Audio and Video05/12/2024 007 Kriyapadani - Without Audio PPT PDF 009 - सम्बन्धषष्ठी - शब्दानां प्रयोगः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

05/19/2024 010 क्रीडा - क्रियापदानि - Class Audio and Video 010 - क्रीडा - क्रियापदानि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

05-/26/2024 011 Sambhashana Class - Class Audio and Video011 Katha1 - PPT without Audio and PPT PDF. Few documents for reference -

Vishesha Kriyapadani Lath Lakar - pdf

Halantha Shabda Rupaha - pdf

Ikara, Ukara, Rukara Shabda Rupani 1 - pdf

Ikara, Ukara, Rukara Shabda Rupani 2 - pdf

06/02/2024 011 कर्तृपदयुक्त-क्रियापदानि - Class Audio and Video


06/09/2024 Sambhashana class - Class Audio and Video (Katha1 continued...)

011 - कर्तृपदयुक्त-क्रियापदानि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

06/16/2024 012 भवान् - भवती Class - Class Audio and Video 012 - भवान् - भवती Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

013 कथा1 - Class Audio and Video 013 छात्राणां लेखनम् PPT and PDF 013 पदरूपाणि - PPT and PDF Kriyapada Rupam PDF

013 सङ्ख्याः Class Audio and Video

013 - सङ्ख्याः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

014 Class Audio and Video

014 छात्राया: कथा PPT and PDF 014 समयः

014 - समयः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

015 बहुवचनम् 015 - बहुवचनम् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

016 बहुवचनक्रियापदानि 016 - बहुवचनक्रियापदानि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

017 वर्तमानकालः 017 - वर्तमानकालः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

018 द्वितीयाविभक्तिः 018 - द्वितीयाविभक्तिः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

019 कदा ?; कुत्र ?; किम् ? 019 - कदा ?; कुत्र ?; किम् ? Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

020 सम्भाषणम् 020 - सम्भाषणम् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

021 स्थावरवस्तूनि 021 - स्थावरवस्तूनि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

022 दिशाः 022 - दिशाः Karapathram with Audio and without AudioPPT PDF
023 पञ्चम्यर्थे  तः 023 - पञ्चम्यर्थे  तः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

024 शीघ्रं, मन्दं, शनैः, उच्चैः 024 - शीघ्रं, मन्दं, शनैः, उच्चैः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

025 कथम्-किमर्थम् 025 - कथम्-किमर्थम् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

026 भूतकाले तिङन्तकृदन्तरूपाणि 026 - भूतकाले तिङन्तकृदन्तरूपाणि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

027 भविष्यत्कालरूपाणि 027 - भविष्यत्कालरूपाणि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

028 सम्बोधनरूपाणि 028 - सम्बोधनरूपाणि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

029 यदि - तर्हि 029 - यदि - तर्हि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

030 यदा - तदा 030 - यदा - तदा Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

031 यत्र – तत्र 031 - यत्र – तत्र Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

032 च - एव - अपि - इति 032 - च - एव - अपि - इति Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

033 तः पर्यन्तम् 033 - तः पर्यन्तम् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

034 सह - विना 034 - सह - विना Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

035 -अद्य - ह्यः - परश्वः, वासराणि, अद्यतन - ह्यस्तन - श्वस्तन 035 - अद्य - ह्यः - परश्वः, वासराणि, अद्यतन - ह्यस्तन - श्वस्तन Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

036 - आगामि - गत 036 - आगामि - गत Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

037 - यावत् - तावत् 037 - यावत् - तावत् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

038 - स्म -प्रयोगः 038 - स्म -प्रयोगः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

039 - क्त्वा- ल्यप् 039 - क्त्वा- ल्यप् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

040 - तुमुन्-प्रत्ययः 040 - तुमुन्-प्रत्ययः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

041 - अपेक्षया 041 - अपेक्षया Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

042 - रुचिवाचकाः 042 - रुचिवाचकाः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

043 - विरुद्धार्थकाः शब्दाः 043 - विरुद्धार्थकाः शब्दाः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

044 - चेत् , नो चेत् 044 - चेत् , नो चेत् Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

045 - शरीरावयवनामानि 045 - शरीरावयवनामानि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

046 - यः - सः , या-सा 046 - यः - सः , या-सा Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

047 - यत् -- तत् , यद्यपि - तथापि 047 - यत् -- तत् , यद्यपि - तथापि Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF

048 - कुटुम्ब-सम्बन्धशब्दाः 048 - कुटुम्ब-सम्बन्धशब्दाः Karapathram with Audio and without Audio

PPT PDF