भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ८ (Spoken Sanskrit Class #8)

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌13---bhAShita-saMskRutam/bhasitasanskrtam-vargah8spokensanskritclass8
Jump to navigation Jump to search

भाषितसंस्कृतम्‌ - वर्गः ८ (Spoken Sanskrit Class #8)[edit source | hide | hide all]

अत्र भाषितसंस्कृतं २०२१ (Spoken Sanskrit  2021) इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि | शिक्षिका दर्शना भगिनी | Here you will get the sound files for our Spoken Sanskrit class for those in class 8.

वर्गस्य ध्वनिमुद्रणे (दर्शनामहोदया चालितवर्गः)  Link to slides (or करपत्रम्‌ / पृष्ठसंख्या / गृहपाठः / टिप्पणी / book page number/homework/notes
००१ - ध्वानिमुद्रणं नास्ति
००२_दर्शनमुद्रणम्_भवत्_भवान्_भवती_भवत:_भवत्या:_

परिचयविषयसम्बन्धप्रश्ना:_ स्वरा:_१८जून्२०२१ ००२_ध्वनिमुद्रणम्_भवत्_भवान्_भवती_भवत:_भवत्या:_

परिचयविषयसम्बन्धप्रश्ना:_ स्वरा:_१८जून्२०२१

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते
००३_दर्शनमुद्रणम्_एष:_एषा_किम्_कुत्र_क:_का_कस्य_

कस्या:_परन्तु_नैव_आम् _स:_सा_तत्_२५जून्२०२१

००३_ध्वनिमुद्रणम्_एष:_एषा_किम्_कुत्र_क:_का_कस्य_

कस्या:_परन्तु_नैव_आम्_स _सा_तत्_२५जून्२०२१

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते

H.W for 2nd July

००४_दर्शनमुद्रणम्_कथा_संयुक्ताक्षराण्यभ्यासा:_सम्भाषणम्_पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दानांपरिचय:_०२जुलै२०२१

००४_ध्वनिमुद्रणम्_कथा_संयुक्ताक्षराण्यभ्यासा:_सम्भाषणम्

_पुल्लिङ्गसर्वनामशब्दानांपरिचय:_०२जुलै२०२१

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते

०९जुलैगृहकार्यम्

००५_दर्शनमुद्रणम्_९जुलैगृहकार्यं_क्रियापदानां_लट्लकाररूपाणि_०९जुलै२०२१

००५_ध्वनिमुद्रणम्_९जुलैगृहकार्यं_क्रियापदानां_लट्लकाररूपाणि_०९जुलै२०२१

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते

१६जुलैगृहकार्यम्

००६_दर्शनमुद्रणम्_नास्ति

००६_ध्वनिमुद्रणम्_लटलकारस्याभ्यासा:_१६जुलै२०२१

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते

१६जुलैगृहकार्यम्

००७_दर्शनमुद्रणम्_लट्लकारस्यपठिता: अंशा:_विभक्तौप्रवेश:_२३जुलै२०२१

००७_ध्वनिमुद्रणम्_लट्लकारस्यपठिता: अंशा:_विभक्तौप्रवेश:_२३जुलै२०२१

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते

३०जुलैगृहकार्यम्

००८_दर्शितचित्रमुद्रणं_दकारान्त: पु.शब्द: राम_आकारान्त: स्त्री.शब्द: माला_३०जुलै२०२१

००८_ध्वनिमुद्रणं_दकारान्त: पु.शब्द: राम_आकारान्त: स्त्री.शब्द: माला_३०जुलै२०२१

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते

६ऑगस्ट् गृहकार्यम्

००९_दर्शितचित्रमुद्रणं_०६ओगस्ट२०२१_प्रातिपदिकम्_परिचय:_अभ्यासपुस्तकस्यारम्भम्

००९_ध्वनिमुद्रणम्_०६ओगस्ट२०२१_प्रातिपदिकम्_परिचय:_अभ्यासपुस्तकस्यारम्भम्

नास्ति नूतनकरपत्रम्

गृहकार्यम् - ध्वनिमुद्रणं शृण्वन्तु

०१०_दर्शितचित्रमुद्रणं_१३ओगस्ट२०२१_द्वितीयाविभक्ति:

०१०_ध्वनिमुद्रणम्__१३ओगस्ट२०२१_द्वितीयाविभक्ति:

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते

२०ऑगस्ट् गृहकार्यम् Grammar lesson ,

०११_दर्शितचित्रमुद्रणं_२०ओगस्ट२०२१_सम्भाषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

०११_ध्वनिमुद्रणम्__२०ओगस्ट२०२१_सम्भाषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

वर्गस्य करपत्रम् अत्र लभ्यते
०१२_दर्शितचित्रमुद्रणं_२०ओगस्ट२०२१_सम्भाषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

०१२_ध्वनिमुद्रणम्__२०ओगस्ट२०२१_सम्भाषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

अभ्यासपुस्तकम् कक्षा ३ , वर्गस्य करपत्रम्
०१३_दर्शितचित्रमुद्रणं_०३सेप्२०२१_सम्भाषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

०१३_ध्वनिमुद्रणम्__०३सेप्२०२१_सम्भाषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

अभ्यासपुस्तकम् कक्षा ३, वर्गस्य करपत्रम् , १७ गृहकार्यम्
०१४_दर्शितचित्रमुद्रणम्_१७सेप्२०२१_सम्भाषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

०१४_ध्वनिमुद्रणम्_०३सेप्२०२१_सम्भसषणम्_अभ्यासपुस्तकं च

अभ्यासपुस्तकम् कक्षा ४, वर्गस्य करपत्रम्, २४ सेप् गृहकार्यम्
०१५_दर्शितचित्रमुद्रणम्_२४सेप्२०२१_तृतीयाविभक्तिपरिचय:_अभ्यासपुस्तकम् च०१५_दर्शितचित्रमुद्रणम्_२४सेप्२०२१_तृतीयाविभक्तिपरिचय:_अभ्यासपुस्तकं च अभ्यासपुस्तकम् कक्षा ५, वर्गस्य करपत्रम्, ०१ ओक्ट् गृहकार्यम्
०१६_दर्शितचित्रमुद्रणम्_०१ओक्ट्२०२१_षष्ठीविभक्तिपरिचय:_अभ्यासपुस्तकम् च०१६_ध्वनिमुद्रणम्_०१ओक्ट्२०२१_षष्ठीविभक्तिपरिचय:_अभ्यासपुस्तकम् च अभ्यासपुस्तकम् कक्षा ६, वर्गस्य करपत्रम्, ०८ ओक्ट् गृहकार्यम्
०१७_दर्शितचित्रमुद्रणम्_०८ओक्ट२०२१_षष्ठीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च ०१७_ध्वनिमुद्रणम्_०८ओक्ट२०२१_षष्ठीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च अभ्यासपुस्तकम् कक्षा ७, १५ ओक्टोबर् गृहकार्यम्
०१८_दर्शितचित्रमुद्रणम्_२२ओक्ट२०२१_चतुर्थीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च ०१८_ध्वनिमुद्रणम्_२२ओक्ट२०२१_चतुर्थीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च अभ्यासपुस्तकम् कक्षा ८,
०१९_दर्शितचित्रमुद्रणम्_१२नवेम्बर्२०२१_पञ्चमीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च०१९_ध्वनिमुद्रणम्_१२ नवेम्बर्२०२१_ पञ्चमीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च वर्गस्य करपत्रम् , १९ नवेम्बर् गृहकार्यम्
०२०_दर्शितचित्रमुद्रणम्_१९नवेम्बर्२०२१_सप्तमीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च०२०_ध्वनिमुद्रणम्_१९नवेम्बर्२०२१ _सप्तमीविभक्त्यभ्यास:_अभ्यासपुस्तकम् च वर्गस्य करपत्रम्, १९ नवेम्बर् गृहकार्यस्य उत्तराणि , २६ नवेम्बर् गृहकार्यम्
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.