14---samAsaH/03A---tatpuruShasamAsaH---sAmAnyatatpuruSHa-samAsaH/tatpuruSHasamAsAbhyAsaH

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search