14---samAsaH/2B--avyayibhAvasamAsaH-dvitiiyabhAgaH

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search