जुहोत्यादिगणे हलन्तधातूनां सार्वधातुकलकाराणां तिङन्तरूपाणि

From Samskrita Vyakaranam
< 06 - सार्वधातुकप्रकरणम्‌ (अनदन्तम्‌ अङ्गम्‌)‎ | 16---juhotyAdigaNe-halantadhAtavaH6---sArvadhAtukaprakaraNam-anadantam-aGgam/16---juhotyAdigaNe-halantadhAtavaH/juhotyAdigaNe-halantadhAtUnAM-sArvadhAtukalakArANAM-tingantarUpANi
Jump to navigation Jump to search

भस → भस्‌ धातुः (परस्मैपदी, भत्सनदीप्त्योः)


लटि रूपाणि एवम्‌— लोटि— लङि— विधिलिङि—
बभस्ति बब्धः  बप्सति बभस्तु / बब्धात्‌ बब्धाम्‌ बप्सतु अबभः अबब्धाम्‌ अबप्सुः बप्स्यात्‌ बप्स्याताम्‌ बप्स्युः
बभस्सि बब्धः बब्ध बब्धि / बब्धात्‌ बब्धम्‌ बब्ध अबभः अबब्धाम्‌ अबब्ध बप्स्याः बप्स्यातम्‌ बप्स्यात
बभस्मि बप्स्वः बप्स्मः बभसानि बभसाव बभसाम अबभसम् अबप्स्व अबप्स्म बप्स्याम्‌ बप्स्याव बप्स्याम


धन → धन्‌ धातुः (परस्मैपदी, धान्ये, छान्दसः)


लटि रूपाणि एवम्‌— लोटि— लङि— विधिलिङि—
दधन्ति दधन्तः दधनति दधन्तु / दधन्तात्‌ दधन्ताम्‌ दधनतु अदधन्‌ अदधन्ताम्‌ अदधनुः दधन्यात्‌ दधन्याताम्‌ दधन्युः
दधंसि  दधन्थः दधन्थ दधंहि / दधन्तात्‌ दधन्तम् दधन्त‌ अदधन्‌ अदधन्तम्‌ अदधन्त दधन्याः दधन्यातम्‌ दधन्यात
दधन्मि  दधन्वः दधन्मः दधनानि  दधनाव  दधनाम  अदधनम्‌ अदधन्व अदधन्म दधन्याम्‌  दधन्याव दधन्याम


जन → जन्‌ धातुः (परस्मैपदी, जनने, छान्दसः)


लटि रूपाणि एवम्‌— लोटि— लङि— विधिलिङि— विधिलिङि विकल्पेन—
जजन्ति जजातः जज्ञति जजन्तु / जजातात्‌ जजाताम्‌ जज्ञतु अजजन्‌ अजजाताम्‌ अजज्ञुः जजायात्‌ जजायाताम्‌ जजायुः जजन्यात्‌ जजन्याताम्‌ जजन्युः
जजंसि जजाथः जजाथ जजाहि / जजातात्‌ जजातम्‌ जजात अजजन्‌ अजजातम्‌ अजजात जजायाः जजायातम्‌ जजायात जजन्याः जजन्यातम्‌ जजन्यात
जजन्मि  जजन्वः जजन्मः जजनानि जजनाव जजनाम आजजनम्‌ अजजन्व अजजन्म जजायाम्‌ जजायाव जजायाम जजन्याम्‌ जजन्याव जजन्याम


धिष → धिष्‌ धातुः (परस्मैपदी, शब्दे, छान्दसः)


लटि रूपाणि एवम्‌— लोटि— लङि— विधिलिङि—
दिधेष्टि दिधिष्टः दिशिषति दिधेष्टु / दिधिष्टात् दिधिष्टाम्‌ दिधिषतु‌ अदिधेड्‌ / अदिधेट्‌ अदिधिष्टाम्‌ अदिधिषुः दिधिष्यात्‌ दिधिष्यातम्‌ दिधिष्युः
दिधेक्षि दिधिष्ठः दिधिष्ठ दिधिड्ढि / दिधिष्टात् दिधिष्टम् दिधिष्ट‌ अदिधेड् / अदिधेट्‌ अदिधिष्टाम्‌ अदिधिष्ट दिधिष्याः दिधिष्यातम्‌ दिधिष्यात
दिधेष्मि दिधिष्वः दिधिष्मः दिधिषाणि दिधिषाव दिधिशाम अदिधिषम्‌ अदिधिष्व अदिधिष्म दिधिष्याम्‌ दिधिष्याव दिधिष्याम्‌


णिजिर्‍ → निज्‌ धातुः (उभयपदी, शौचपोषणयोः)


लटि रूपाणि एवम्‌— लोटि— लङि— विधिलिङि—
नेनेक्ति नेनिक्तः नेनिजति नेनेक्तु / नेनिक्तात्‌ नेनिक्ताम्‌ नेनिजतु अनेनेक्‌ / अनेनेग्‌ अनेनिक्ताम्‌ अनेनिजुः नेनिज्यात्‌ नेनिज्याताम्‌ नेनिज्युः
नेनेक्षि नेनिक्थः नेनिक्थ नेनिग्धि / नेनिक्तात्‌ नेनिक्तम्‌ नेनिक्त अनेनेक्‌ / अनेनेग्‌ अनेनिक्तम् अनेनिक्त नेनिज्याः नेनिज्यातम्‌ नेनिज्यात
नेनेज्मि नेनिज्वः नेनिज्मः नेनिजानि नेनिजाव नेनिजाम अनेनिजम्‌ अनेनिज्व अनेनिज्म नेनिज्याम्‌ नेनिज्याव नेनिज्याम


विषॢ → विष् धातुः (उभयपदी, व्याप्तौ)


लटि रूपाणि एवम्‌— लोटि— लङि— विधिलिङि—
वेवेष्टि वेविष्टः वेविषति वेवेष्टु / वेविष्टात् वेविष्टाम्‌ वेविषतु‌ अवेवेड्‌/अवेवेट्‌ अवेविष्टाम्‌ अवेविषुः वेविष्यात्‌ वेविष्यातम्‌ वेविष्युः
वेवेक्षि दिधिष्ठः वेविष्ठ वेविड्ढि / वेविष्टात् वेविष्टम् वेविष्ट‌ अवेवेड्/अवेवेट्‌ अवेविष्टाम्‌ अवेविष्ट वेविष्याः वेविष्यातम्‌ वेविष्यात
वेवेष्मि वेविष्वः वेविष्मः वेविषाणि वेविषाव वेविशाम अवेविषम्‌ अवेविष्व अवेविष्म वेविष्याम्‌ वेविष्याव वेविष्याम्‌


तुर → तुर् धातुः (प्रस्मैपदी, त्वरणे)


लटि रूपाणि एवम्‌— लोटि— लङि— विधिलिङि—
तुतोर्ति तुतूर्तः तुतुरति तुतोर्तु / तुतूर्तात्‌ तुतूर्ताम्‌ तुतुरतु अतुतोः अतुतूर्ताम्‌ अतुतुरुः तुतूर्यात्‌ तुतूर्याताम्‌ तुतूर्युः
तुतोर्षि तुतूर्थः तुतूर्थ तुतूर्हि / तुतूर्तात्‌ तुतूर्तम्‌ तुतूर्त अतुतोः अतुतूर्तम्‌ अतुतूर्त तुतूर्याः तुतूर्यातम्‌ तुतूर्यात
तुतोर्मि तुतूर्वः तुतूर्मः तुतुराणि तुतुराव तुतुराम अतुतुरम्‌ अतुतूर्व  अतुतूर्म तुतूर्याम्‌ तुतूर्याव तुतूर्याम


१५ - जुहोत्यादिगणे हलन्तधातूनां सार्वधातुकलकाराणां तिङन्तरूपाणि.pdf (29k) Swarup Bhai, Oct 17, 2016, 3:31 AM v.2
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.