11B - ल्यप्-प्रत्ययः

From Samskrita Vyakaranam
7---ArdhadhAtukaprakaraNam/11B---Lyap Pratyayah
Jump to navigation Jump to search