19 - लृट्-लकारः

From Samskrita Vyakaranam
(Redirected from 19 - लृट्-लकारः)
7---ArdhadhAtukaprakaraNam/19---lRut lakAraH
Jump to navigation Jump to search