Main Page: Difference between revisions

Jump to navigation Jump to search
no edit summary
No edit summary
No edit summary
|-
|
|<big>[[15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah11-karakam-caturthivibhaktih|वर्गः ११ कारकम् -कर्मणा कारकम्यम् अभिप्रैति स सम्प्रदानम् + चतुर्थी सम्प्रदानम् +रुच्यर्थाणां प्रीयमाणः+श्लाघह्नुङ्स्थाशपां ज्ञीप्स्यमानः - चतुर्थीविभक्तिः]]</big>
|-
|
|<big>[[15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah12karakam-caturthivibhaktihitopi|<big>वर्गः १२ कारकम् - धारेरुत्तमर्णः+स्पृहेरीप्सितः + क्रुधद्रुहेर्ष्याऽसूयार्थानं यं प्रति कोप: - चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि -2]]</big>]]
|-
|
|<big>[[15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah13karakam-caturthivibhaktihitopi|वर्गः १३ कारकम् -क्रुधद्रुहोरुपसृष्टयोः कर्म + राधीक्ष्योर्यस्य विप्रश्नः + प्रत्याङ्भ्यां श्रुवः पूर्वस्य कर्ता+ अनुप्रतिगृणश्च - चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि - 3]]</big>
|-
|
|<big>[[15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah14karakam-caturthivibhaktihitopi-4|<big>वर्गः १४ कारकम् -परिक्रियणे सम्प्रदानम् अन्यतरस्याम् + क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिन: - चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि - 4]]</big>]]
|-
|
|<big>[[15---kArakam---shAstriiyabodhaH/vargah15karakam-caturthivibhaktihitopi-5|वर्गः १५ कारकम् -तुमर्थाच्च भाववचनात् + नम स्वस्तिस्वाहास्वधालम्वषड्योगाच्च+ मन्यकर्मण्यनदरे विभाषाऽप्राणिषु -चतुर्थीविभक्तिः इतोऽपि - 5]]</big>
|}
<p>
page_and_link_managers,
3,600
edits
Cookies help us deliver our services. By using our services, you agree to our use of cookies.

Navigation menu