02 - न्यायशास्त्रम्‌ - 2019

From Samskrita Vyakaranam
< 08 - वर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि‎ | 06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-201908---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/02---nyAya-shAstram---2019
Jump to navigation Jump to search

अत्र २०१९ इति वर्षस्य नूतनवर्गस्य न्यायशास्त्रसम्बद्धध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते | सर्वोपरि वर्तते शनिवासरस्य (EST) ध्वनिमुद्रणानि; तस्मात्‌ अधः सोमवासरस्य (EST) ध्वनिमुद्रणानि; ततः अधोभागे प्रगतन्यायवर्गस्य ध्वनिमुद्रणानि  | विद्याधरी-ग्रन्थः अत्र -- Vidyádharii PDF (First 56 pages only) | अपि च सम्पूर्णग्रन्थस्य pdf लभ्यते अत्र -- Entire Vidyádharii PDF  |


न्याय-वर्गः -- विद्याधरी                                                                                                                                                                             

ध्वनिमुद्रणानि विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_paricayaH_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2019-01-05 विद्याधरी pp. 1-3
002_AdhAra-Adheya-nirUpya_nirUpaka_bhAvaH_2019-01-12 विद्याधरी pp. 3-6
003_niShTha-AshryaH-abhyAsaH_dravya-guNa-karma-paricayaH_2019-01-19 विद्याधरी pp. 7-9
004_sAmAnyam-nirUpaNam-paramaparam-ekatra-aneka-jAtivRttitvam_2019-01-26 विद्याधरी pp. 9-10
005_sattA-dravyatvAdiinAm-paratvAparatvam-visheShaH_2019-02-02 विद्याधरी pp. 10-13 / परम्‌-अपरं सामान्यम्
006_visheShaH-samavAyaH-lAghavam-gauravam_2019-02-09 विद्याधरी pp. 14-16
007_abhAvaH-pratiyOgitA-anuyOgitA-saptapadArthAH-punarAvartanam_2019-02-16 विद्याधरी pp. 16-18
008_sAmAnyam_visheShaH_samavAyaH_atiriktaH_padArthaH_dravyANi_2019-02-23 सामान्यं विशेषः च / समवायः अतिरिक्तः पदार्थः /

मूर्तद्रव्यं, विभुद्रव्यं, भूतद्रव्यं च

009_pratiyOgi_anuyOgi_abhAvatriprakArakaH_avaCchedakam-avaCchedyam_2019-03-02 विद्याधरी pp. 18-21
010_avacChedakaH-dharmaH-avacChedyA-pratiyOgitA-nirUpitA-anuyOgitA_2019-03-09 विद्याधरी pp. 21-25
011_abhAvaH-chaturvidhaH-swarUpasambandhaH-tAdAtmyasambandhaH_2019-03-16 विद्याधरी pp. 26-29
012_kAryakAraNabhAvaH-tAdAtmyasambandhaH-anyOnyAbhAvaH-bhedaH-2019-03-23 विद्याधरी pp. 29-32
013_adhikraNasya-anuyOgi-iti-saMjnA-jnAnam-viShayatA-viShayitA-2019-03-30 विद्याधरी pp. 31-33
014_viShayatAH-trividhAH-viShayitAH-trividhAH-sAmAnAdhikaraNyam-2019-04-06 विद्याधरी pp. 33-36
015_avaCchedya-avaCchedaka-bhAvaH_abhAvaH-kAraNa-nikaShAH_2019-04-13 विद्याधरी pp. 21-31
016_viShayitAH-samAnAdhikaraNAH-lakshaNam-trayaH-dOShAH_2019-04-20 विद्याधरी pp. 35-39 / मा भूत्‌
017_asAdhAraNadharmO-lakshaNam-vattvam-matup-tvam_2019-04-27 असाधारणधर्मो लक्षणम्‌
018_pRthivyAH-lakshaNam-nityatvam-matup-tvam_2019-05-04 विद्याधरी pp. 37, 39-41    
19_visheShyam_visheShaNam_ca_+_shuklAdInAM-guNa-guNi-vAcakatvam_+_

visheShya-visheShaNayoH-arthaH_+_

guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH_+_

karapatram_shuklAdInAM-puMstvaM-

visheShyanighnatA-ca_2019-05-11

karapatram_shuklAdInAM-

puMstvaM-visheShyanighnatA-ca

20_visheShaNam-visheShyaM-karapatram---visheShya-visheShaNayoH-

arthaH__guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH__2019-05-19

karapatram_visheShaNaM-

visheShyam

021_v-v-karapatram---artha-parivarthanam--matup-tva_panca-visheShaNAni---guNaH-jAtiH-dravyam-

karma-abhAvaH-2019-05-22.mp3

karapatram_visheShaNaM-

visheShyam

022_v-v-karapatram---unnata-shabdasya-siimA_visheShaNatvena-samavAyaH-visheShaH-ca__loke-prayogaH-bhinnaH__tadvAcaka--shabdaH_2019-06-02 karapatram_visheShaNaM-

visheShyam

023_v-v-karapatram---dhanaM-dhavattvaM-ca_dhanavattvasya-pakShadvayam---dhanam-eva_ca_

dhanAdikaraNatvam__lakShaNa-samanvAye-

AdhArAdheya-bhAvaH_2019-06-09

karapatram_visheShaNaM-

visheShyam

024_pRuthivii-jalaM-tejaH---sharIrAdivibhAgaH__suvarNaM-taijasaM-dravyam_2019-06-16 karapatram_suvarNaM taijasaM

dravyam

025_karapatram_suvarNaM-taijasaM-dravyam_2019-06-23 karapatram_suvarNaM taijasaM

dravyam

026_vAyoH-lakShaNe-daladvayam__2019-06-30 विद्याधरी pp.42-44
027_sambandhasya-avacChedakatvam_2019-07-07 विद्याधरी pp.44-46
028_avacChedakatvam---dharmasya-sambandhasya-ca---citrasahita-parishiilanam_2019-07-14 karapatram_चित्रव्यवस्थापनम्‌ -

अवच्छेदकधर्मः

अवच्छेदकसम्बन्धः च

029_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_2019-07-21 भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति
030_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_2019-07-28 भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति
031_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_2019-08-04 विद्याधरी pp.47-48
032_lakShaNe-guNapada-prayogaH__guNa-dravya-pratyakSham---paricayaH_2019-08-11 विद्याधरी pp.48-49
033_guNa-dravya-pratyakSham_2019-08-18 विद्याधरी pp.49-50
034_guNa-dravya-pratyakSham_2019-08-25 विद्याधरी pp.50-51
035_vAyu-AkAsha-anumAna-pramANaM_2019-09-01 विद्याधरी pp.51-52
036_anumAne-gauravaM-lAghavam__parimANatvam__indriyANAm-apratyakShatvam_2019-09-08 विद्याधरी pp.52-53
037_indriyANAm-apratyakShatvam_2019-09-15 विद्याधरी pp.53-54
038_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-09-22 विद्याधरी pp.54-55
039_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-09-29 विद्याधरी pp.55-56
040_kAla-sankocaka-upAdhayaH__2019-10-06 विद्याधरी pp.56-58
041_kAlasya-sarvAdhAratvam_kAlika-sambandhaH_kAlika-sambandhena-keShAm-

adhikaraNatvam_2019-10-13.mp3

विद्याधरी pp.58-60
042_kAlika-sambandhena-keShAm-adhikaraNatvam__dishaH-nirUpaNam_2019-10-20 विद्याधरी pp.60-61
043_dishaH-nirUpaNam_gyAnAdhikaraNamAtmA_2019-11-03 विद्याधरी pp.61-62
044_gyAnAdhikaraNamAtmA_samavAyasambandhena__sambandhAnAM-

vRuttiniyAmakatvam_2019-11-10

विद्याधरी pp.62-64
045_viShayatva-sambandhasya_vRUttinimAyakatve_vivAdaH_2019-11-17 विद्याधरी pp.64-66
046_gyAnam-icChA-kRutiH__ceShTA-spandaH__saviShayakapadArthAH_2019-11-24 विद्याधरी pp.67-68
047_saviShayakapadArthagaNanam_jIvAtmanirUpaNam_jIvasyanityatvam_2019-12-01 विद्याधरी pp.68-70
048_jiivAtmanaH-vibhutvaM-pratyakShaM_sukhAdyupalabdhisAdhanamindriyammanaH-

iti-vivaraNam_2019-12-08

विद्याधरी pp.70-71
049_manaH_nirUpaNam_2019-12-15 विद्याधरी pp.70-71
050_karapatram_vyApAraH_saMskAraH_2019-12-22 व्यापारः संस्कारः च
051_karapatram_AtmA_manaH_ca_2019-12-29 आत्मा मनः च
052_karapatram_AtmA_manaH_ca_maukhikI_parIkShA_2020-01-05 आत्मा मनः च
053_punasmAraNam_kAlataH_manaHparyantam_2020-01-12
054_cakShurmAtragrAhyo-guNo-rUpam--lakShaNe-dalatrayam_2020-01-19 विद्याधरी pp.72-74
055_cakShurmAtragrAhyo-guNo-rUpam--lakShaNasya-dalasādhanam_2020-01-26 विद्याधरी pp.74-75
056_rUpa_sparsha_lakShaNayoH-dalasārthakyam_2020-02-02 विद्याधरी pp.75-76
057_sparsha_lakShaNasya_dalasārthakyam_grAhyapadayuktAnAm_

itaralakShaNAnAM_nirUpaNam_2020-02-09

विद्याधरी pp.76-79
058_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-02-16 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
059_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-02-23 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
060_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-01 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
061_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-08 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
062_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-22 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
063__avyApyavRuttinIlasamudAyaH_eva_citrarUpam_2020-03-29 विद्याधरी pp.79-81
064__rasa_gandha_sparshAnAm_lakShaNani_2020-04-05 विद्याधरी pp.81
065__rasa_gandha_sparshAnAm_lakShaNani_anyavasahacAraH_vyatirekasahacAraH_2020-04-12 विद्याधरी pp.81-83
066__anyava_vyatireka_vyabhicArau_2020-04-19 विद्याधरी pp.83-84
067__asamavetaguNAnAm_jnanam_2020-04-26 विद्याधरी pp.84-85
068__guNopi_jAyamAnaH_guNapratyayaH_2020-05-03 विद्याधरी pp.86-88
069__sAdhAraNaguNAH_2020-05-10 विद्याधरी pp.88
070__utpattikShaNe_guNakarmaNoH_asambhavaH_asamavAyIkAraNam_2020-05-17 विद्याधरी pp.89-90
071__asamavAyIkAraNam_ekatvasya_dvaividyam_2020-05-24 विद्याधरी pp.90-91
072__saNkhyAlakShaNe_pariShkAraH_parimANam_2020-05-31.mp3 विद्याधरी pp.91-93
073__parimANe_kAraNatvam_2020-06-07 विद्याधरी pp.94
074__dvitIyAsamavAyikaraNam_2020-06-14 विद्याधरी pp.94-95
075__karapatram_dvitIyAsamavAyikaraNam_2020-06-21 विद्याधरी pp.94-95
076__karapatram_paramparAsambandhasya_ekamukhatvam_pRthaktvam_2020-06-28 विद्याधरी pp.95-96
077__bhedapRthaktvayoH_tulanA_2020-07-05 विद्याधरी pp.96-97
078__guNantaram_pRthaktvam_2020-07-12 विद्याधरी pp.98
079__guNantaram_pRthaktvam_karapatram_2020-07-19 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
080__saMyogasya_viShaye_kiNcit_karapatram_2020-07-26 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
081__saMyogasya_viShaye_kiNcit_karapatram_2020-08-09 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
082__saMyogasya_viShaye_kiNcit_karapatram_2020-08-16 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
083__avadhiḥ_avadhikaḥ_2020-08-18 संयोगस्य आधारेण पृथक्त्वभेदयोः

परस्परवैलक्षण्यम्‌ -

विद्याधरी pp.98

084__bhedaḥ_eva_pṛthaktvam_iti_ākṣepasya_nirāsaḥ_2020-08-23 विद्याधरी pp.98-99
085_saṁyogaḥ_vibhāgaḥ_2020-08-25 विद्याधरी pp.99-102
086_saṁyoganāśāt__vibhāgaḥ_nātiriktaḥ_ityākṣepaḥ_tatparihāraśca_2020-08-30 विद्याधरी pp.102-103
087_anumānapramāṇam_vibhāgaḥ_atiriktaḥ_guṇaḥ_karapatram_2020-09-01 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
088_anumānapramāṇam_vibhāgaḥ_atiriktaḥ_guṇaḥ_karapatram_2020-09-06 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
089_anumānapramāṇam_vibhāgaḥ_atiriktaḥ_guṇaḥ_karapatram_2020-09-13 अनुमानप्रमाणं— विभागः अतिरिक्तः गुणः
090_dikṛta_paratvāparatva_nirūpaṇam_2020-09-15 विद्याधरी pp.104-106
091_kālikaparāparatvam_gurutvam_2020-09-20 विद्याधरी pp.106-109
092_patananānātvam_tejas_patanam_2020-09-22 विद्याधरी pp.109-112
-093_gurutvalakṣaṇe_apūrvavicāraḥ__dravatvam_snehaḥ_2020-09-27 विद्याधरी pp.112-114
094_snehasya_nimittakāraṇatvam_2020-09-29 विद्याधरी pp.114-115
095_snehasya_nimittakāraṇatvam_2020-10-04 विद्याधरी pp.115-116
096_nimittakāraṇatāyāḥ_anyat_udāharṇam_śabdanirūpaṇam_2020-10-06 विद्याधरी pp.116-118
097_indriyāṇām_prāpyakāritvam_śabdapratyakṣam_2020-10-11 विद्याधरी pp.118-120
098_śabdapratyakṣam_svādhikaraṇe_sajātīyaguṇajanakatvam_2020-10-13 विद्याधरी pp.120-22
099_jñānalakṣaṇam_vyāpāraḥ_2020-10-18 विद्याधरी pp.122-24
100_bhāvanāyāḥ_vyāpāratvam_2020-10-20 विद्याधरी pp.124-27
101_mātrapadena_nivāryaṁ_2020-10-27 विद्याधरी pp.127-28
102_mātrapadena_nivāryaṁ_2020-11-01 विद्याधरी pp.128-29
103_smṛtilakṣaṇe_dalasārthakyam_indriyalakṣaṇam_2020-11-03 विद्याधरी pp.128-29
104_smṛtilakṣaṇe_dalasārthakyam_pratyabhijñā_2020-11-08 विद्याधरी pp.129-30
105_pratyabhijñāsvarūpavarṇanam_2020-11-10 विद्याधरी pp.130-31
106_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-11-15 विद्याधरी pp.71-79
107_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-11-17 विद्याधरी pp.79-87
108_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-11-22 विद्याधरी pp.87-99
109_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-11-24 विद्याधरी pp.99-101
110_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-11-29 विद्याधरी pp.101-104
111_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-12-01 विद्याधरी pp.104-113
112_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-12-06 विद्याधरी pp.114-119
113_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-12-13 विद्याधरी pp.119-122
114_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-12-15 विद्याधरी pp.122-129
115_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-12-20 विद्याधरी pp.122-129
116_guṇanirūpaṇam_punarāvartanam_2020-12-22 विद्याधरी pp.129-131
117_yathārthānubhavaḥ_2020-12-27 विद्याधरी pp.131-134
118_ayathārthānubhavaḥ_2020-12-29 विद्याधरी pp.134-136
119_pratyakSādivibhāgaḥ_sādhāraṇakāraṇāṇi_2021-01-03 विद्याधरी pp.136-138
120_īśvarīyajñānecchākṛtinām_sādhāraṇakāraṇatvam_2021-01-05 विद्याधरी pp.138-140
121_īśvarīyajñānecchākṛtinām_sādhāraṇakāraṇatvam_2021-01-10 विद्याधरी pp.138-140
122_īśvarīyajñānecchākṛtinām_sādhāraṇakāraṇatvam_2021-01-12 विद्याधरी pp.138-140
123_prāgabhāvasya_sādhāraṇakāraṇatvam_2021-01-17 विद्याधरी pp.140-143
124_prāgabhāvasya_sādhāraṇakāraṇatvam_kāraṇānām_vaividhyam_2021-01-19 विद्याधरी pp.143-144
125_pratyakṣam_prati_viṣayasya_kāraṇatvam_2021-01-24 विद्याधरी pp.145-145
126_pratyakṣam_prati_viṣayasya_kāraṇatvam_2021-01-26 विद्याधरी pp.145-145
127_pratyakṣam_prati_kāraṇāni_2021-01-31 विद्याधरी pp.145-145
128_pratyakṣam_prati_kāraṇāni_2021-02-02 विद्याधरी pp.145-145
129_anyathāsiddhatvam_2021-02-07 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
130_anyathāsiddhatvam_cākṣuṣapratyakṣe_kāraṇāni_2021-02-09 अन्यथासिद्धनिरूपणम्‌
131_dravyapratyakṣe_kāraṇāni_2021-02-14 विद्याधरी pp.145-153
132_phalopādhikatvam_svarūpayogyatvam_vidyamānajñāyamānakāraṇate _2021-02-16 विद्याधरी pp.153-157
133_vidyamānajñāyamānakāraṇate_pratibandhakaḥ_2021-02-21 विद्याधरी pp.157-160
134_prayojyaprayojakabhāvaḥ_karaṇalakṣaṇam_2021-02-23 विद्याधरी pp.159-161
135_karaṇalakṣaṇam_dalasārthakyam_ca_2021-02-27 विद्याधरी pp.161-164
136_saprakārakajñānasvabhāvaḥ_nirvikalpakapratyakṣam_2021-03-02 विद्याधरी pp.164-166
137_viśiṣṭajñānānijanakanirūpaṇam_2021-03-07 विद्याधरी pp.167-169
138_viśiṣṭajñānādijanakanirūpaṇaprayojanam_saprakārakajñānaprabedhāḥ_2021-03-09 विद्याधरी pp.169-170
139_saprakārakajñānaprabedhāḥ_2021-03-14 विद्याधरी pp.170-172
140_sannikarṣavaividhyam_2021-03-16 विद्याधरी pp.172-176
141_sannikarṣavaividhyam_2021-03-21 विद्याधरी pp.176-178
142_padārthānām_pratyakṣam_2021-03-23
143_padārthānām_pratyakṣam_2021-03-28
144_padārthānām_pratyakṣam_2021-03-30
145_uddeśyavidheyabhāvaḥ_anumānanirūpaṇam_2021-04-04 विद्याधरी pp.179-180
146_padasvabhavamādāya_vyāptipadārthanirūpaṇam_2021-04-06 विद्याधरी pp.180-184
147_vyāptibodhyāḥ_parāmarśopattiḥ_2021-04-11 विद्याधरी pp.184-186
148_parāmarśaviṣayatānirūpaṇam_2021-04-18 विद्याधरी pp.186-189
149_parāmarśaviṣayatānirūpaṇam_2021-04-20 विद्याधरी pp.189-190
150_sambandhasya_prakāratāvacchedakatvam_2021-04-25 विद्याधरी pp.190-194
151_parārthānumānam_2021-04-27 विद्याधरी pp.194-197
152_viparītaniścayasya_kā_gatiḥ_2021-05-02 विद्याधरी pp.197-198
153_pratijñā_udāharaṇam_2021-05-04 विद्याधरी pp.198-200
154_udāharaṇam_2021-05-09 विद्याधरी pp.200-201
155_upanayam_nigamanam_2021-05-11 विद्याधरी pp.201-203
156_anvayavyatirekihetuḥ_2021-05-16 विद्याधरी pp.203-204
157_anvayavyatirekavyāptiḥ_anyūnātiriktavṛttitvam_2021-05-18 विद्याधरी pp.204-207
158_vyatirekavyāptyā_ko_lābhaḥ_abhidheyatvapadārthaḥ_2021-05-23 विद्याधरी pp.208-211
159_abhidheyatvasya_kevalānvayitvam_2021-05-25 विद्याधरी pp.211-212
160_abhidheyatvasya_kevalānvayitvam_kevalavyatirekiṇaḥ_

nrīpaṇam_2021-05-30

विद्याधरी pp.212-213
161_kevalavyatirekiṇaḥ_nrīpaṇam_2021-06-01 विद्याधरी pp.214-215
162_vyāptilakṣaṇasamanvayam_2021-06-06 विद्याधरी pp.214-215
163_siddhāntavyāptilakṣaṇasamanvayaḥ_2021-06-08 विद्याधरी pp.212
164_vyatirekavyāptigrahaḥ_2021-06-13 विद्याधरी pp.216
165_vyatirekavyāptigrahaḥ_vyatirekiṇi_upanayaḥ_

gandhasya_gandhābhāvasya_ca_abhedasādhanam_2021-06-15

विद्याधरी pp.216-220
166_nigamanajanyabodhaḥ_pakṣādilakṣaṇam_2021-06-20 विद्याधरी pp.220-221
167_hetvābhāsāḥ_2021-06-22 विद्याधरी pp.222
168_hetvābhāsāḥ_2021-06-27 विद्याधरी pp.222
169_jñānasya_pratibandhakatvam_2021-06-29 विद्याधरी pp.222-226
170_niścayatvam_pratibandhāvacchedakam_samānākārakatvam_2021-07-04 विद्याधरी pp.226-229
171_samānākārakatvam_mudrāpadārthanirūpaṇam_2021-07-06 विद्याधरी pp.230-234
172_tadabhāvāvattāmudrā_tadabhāvavyāpyavattāmudrā_2021-07-11 विद्याधरी pp.234-235
173_tadabhāvavyāpyavattāmudrā_2021-07-13 विद्याधरी pp.235-238
174_hetvābhāsanirūpaṇopayogināṁ_dharmiṇām_prakārā nām_ca_gaṇanam_2021-07-18 विद्याधरी pp.239-243
175_pakṣatāvacchedkakādīnāṁ_darmiṇi_kathaṁ_bhramaḥ_2021-07-20 विद्याधरी pp.244-245
176_hetvābhāsalakṣaṇasya_lakṣyanirdhāraṇam_savyabhicāraḥ_2021-07-25 विद्याधरी pp.246-247
177_savyabhicāraḥ_sādhāraṇahetvābhāsaḥ_2021-07-27 विद्याधरी pp.247-249
178_savyabhicāraḥ_sādhāraṇahetvābhāsaḥ_2021-08-01 विद्याधरी pp.250-252
179_sādhāraṇahetvābhāsaḥ_2021-08-03 विद्याधरी pp.252-253
180_sādhāraṇahetvābhāsaḥ_2021-08-08 विद्याधरी pp.252-253
181_asādhāraṇahetvābhāsaḥ_2021-08-10 विद्याधरी pp.253-254
182_asādhāraṇahetvābhāsaḥ_prasiddhe_asādhāraṇe_addhetutvanirūpaṇam_2021-08-15 विद्याधरी pp.254-256
183_gaganasya_asādhāraṇatvanirūpaṇam_anupasaṁhārī_viruddhanirūpaṇam_2021-08-17 विद्याधरी pp.256-258
184_viruddhanirūpaṇam_2021-08-24 विद्याधरी pp.257-260
185_viruddhanirūpaṇam_2021-08-29 विद्याधरी pp.259-260
186_viruddhaniścayasya_samānākārakatvam_pratibandhakatvaṁ_ca_2021-08-31 विद्याधरी pp.260-264
187_viruddhasatpratipakṣayoḥ_bhedaḥ_2021-09-05 विद्याधरी pp.264-264
188_satpratipakṣanirūpaṇam_avyāpyavṛttinirūpaṇam_2021-09-12 विद्याधरी pp.264-266
189_avyāpyavṛttinirūpaṇam_2021-09-14 विद्याधरी pp.266-268
190_avyāpyavṛttinirūpaṇam_2021-09-19 विद्याधरी pp.268-270
191_doṣānām_paraṁparayā_hetau_2021-09-21 विद्याधरी pp.270-271
192_āaśrayāsiddhakathanam_2021-09-26 विद्याधरी pp.272-273
193_āaśrayāsiddhakathanam_sopādhikakathanam_2021-09-28 विद्याधरी pp.273-274
194_sopādhikakathanam_2021-10-03 विद्याधरी pp.274-275
195_sopādhikakathanam_2021-10-05 विद्याधरी pp.275-277
196_ghaṭavādi_dṛṣṭāntena_vahnau_dhūmavyabhicārasamarthanam_2021-10-10 विद्याधरी pp.277-279
197_vyāpyatvāsiddhiḥ_bādhitaḥ_anupasaṁhārī_2021-10-12 विद्याधरी pp.279-281
198_navyānām_anupasaṁhārī_2021-10-17 विद्याधरी pp.281-282
199_anupasaṁhārī_anumānam_samagracintanam_2021-10-19 विद्याधरी pp.282-282
200_anumānam_samagracintanam_2021-10-24 विद्याधरी pp.282-282
201_anumānam_samagracintanam_2021-10-26 विद्याधरी pp.282-282
202_anumānam_samagracintanam_2021-10-31 विद्याधरी pp.282-282
203_anumānam_samagracintanam_2021-11-02 विद्याधरी pp.282-282
204_anumānam_samagracintanam_2021-11-07 विद्याधरी pp.282-282
205_anumānam_samagracintanam_2021-11-09 विद्याधरी pp.282-282
206_anumānam_samagracintanam_2021-11-14 विद्याधरी pp.282-282
207_anumānam_samagracintanam_2021-11-16 विद्याधरी pp.282-282
208_anumānam_samagracintanam_2021-11-21 विद्याधरी pp.282-282
209_anumānam_samagracintanam_2021-11-23 विद्याधरी pp.282-282
210_anumānam_samagracintanam_2021-11-30 विद्याधरी pp.282-282
211_anumānam_samagracintanam_2021-12-05 विद्याधरी pp.282-282


शनिवासरस्य द्वितीयसत्रस्य ध्वनिमुद्रणम्‌                                             

ध्वनिमुद्रणम्‌  विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_paricayaH_+_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2019-01-05 विद्याधरी pp. 1-5  
002_AdhAra-Adheya-nirUpya_nirUpaka_bhAvaH_2019-01-12 विद्याधरी pp. 3-6


सोमवासरस्य वर्गः -- विद्याधरी


सोमवासरस्य प्रथमसत्रस्य ध्वनिमुद्रणम्‌                                                                                                                         

ध्वनिमुद्रणम्‌  विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_paricayaH_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2019-01-07 विद्याधरी pp. 1-3
002_AdhAra-Adheya-nirUpya_nirUpaka_bhAvaH_2019-01-14 विद्याधरी pp. 3-6
003_niShTha-AshryaH-abhyAsaH_dravya-guNa-karma-paricayaH_2019-01-21 विद्याधरी pp. 7-9
004_sAmAnyam-nirUpaNam_2019-01-28 विद्याधरी pp. 9-10
005_aneka-jaatinAm-vrittitvam+sattA_2019-02-04 विद्याधरी pp. 10-11
006_sAmAnyasya_paratvAparatvam+visheshah+samavAyah विद्याधरी pp. 12-15 / परम्‌-अपरं सामान्यम्
007_samavAyah-lAghavam-gauravam-abhAvah-pratiyOgitA-anuyOgitA_2019-02-18 विद्याधरी pp. 14-18
008_sAmAnyam_visheShaH_samavAyaH_atiriktaH_padArthaH_dravyANi_2019-02-25 सामान्यं विशेषः च / समवायः अतिरिक्तः पदार्थः / मूर्तद्रव्यं, विभुद्रव्यं, भूतद्रव्यं च
009_pratiyOgi_anuyOgi_abhAvatriprakArakaH_avaCchedakam-avaCchedyam_2019-03-04 विद्याधरी pp. 18-21
010_avacChedakaH-dharmaH-avacChedyA-pratiyOgitA-nirUpitA-anuyOgitA_2019-03-11 विद्याधरी pp. 21-25
011_abhAvaH-chaturvidhaH-swarUpasambandhaH-tAdAtmyasambandhaH_2019-03-18 विद्याधरी pp. 26-29
012_kAryakAraNabhAvaH-tAdAtmyasambandhaH-anyOnyAbhAvaH-bhedaH-2019-03-25 विद्याधरी pp. 29-32
013_adhikraNasya-anuyOgi-iti-saMjnA-jnAnam-viShayatA-viShayitA-2019-04-01 विद्याधरी pp. 31-33
014_viShayatAH-trividhAH-viShayitAH-trividhAH-sAmAnAdhikaraNyam-2019-04-08 विद्याधरी pp. 33-36
015_punaravalokanam-pp21-pp35_2019-04-15 विद्याधरी pp. 21-35
016_viShayitAH-samAnAdhikaraNAH-lakshaNam-trayaH-dOShAH_2019-04-22 विद्याधरी pp. 35-39 / मा भूत्‌
017_asAdhAraNadharmO-lakshaNam-vattvam-matup-tvam_2019-04-29 असाधारणधर्मो लक्षणम्‌
018_pRthivyAH-lakshaNam-nityatvam-matup-tvam_2019-05-06 विद्याधरी pp. 37, 39-41
19_visheShyam_visheShaNam_ca_+_shuklAdInAM-guNa-guNi-vAcakatvam_+_visheShya-visheShaNayoH-

arthaH_+_guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH_+_karapatram_

shuklAdInAM-puMstvaM-visheShyanighnatA-cApi_2019-05-13

shuklAdInAM-puMstvaM-

visheShyanighnatA-ca

020_visheShaNam-visheShyaM-karapatram---visheShya-visheShaNayoH-arthaH_2019-05-21 visheShaNaM-visheShyam
021_punasmAraNam_guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH_guNa-guNivAcaka-artha-parivarthanam--matup-

tva_2019-05-28.mp3

visheShaNaM-visheShyam
022_v-v-karapatram---guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH__guNa-guNivAcaka-artha-parivarthanam_

panca-visheShaNAni_2019-06-04

visheShaNaM-visheShyam
023_v-v-karapatram-unnataH-guNivAcakaH-kintu-visheShaNa-vAcakaH-api__unnata-shabdasya-

siimA_visheShaNatvena-samavAyaH-visheShaH-ca__

loke-prayogaH-bhinnaH2019-06-11

visheShaNaM-visheShyam
024_v-v-karapatram---dhanaM-dhavattvaM-ca_dhanavattvasya-pakShadvayam---dhanam-

eva_ca_dhanAdikaraNatvam__lakShaNa-samanvAye-

AdhArAdheya-bhAvaH_2019-06-18

visheShaNaM-visheShyam
025_karapatram_suvarNaM-taijasaM-dravyam_2019-06-25 suvarNaM taijasaM dravyam
026_suvarNaM-taijasaM-dravyam_vAyoH-lakShaNe-daladvayam_2019-07-02 suvarNaM taijasaM dravyam
027_vAyoH-lakShaNe-daladvayam_sambandhasya-avacChedakatvam_2019-07-09 विद्याधरी pp.43-46
028_avacChedakatvam---dharmasya-sambandhasya-ca---citrasahita-parishiilanam_2019-07-16 चित्रव्यवस्थापनम्‌ - अवच्छेदकधर्मः

अवच्छेदकसम्बन्धः च

029_avacChedakatvam---dharmasya-sambandhasya-ca---citrasahita-parishiilanam_2019-07-23 चित्रव्यवस्थापनम्‌ - अवच्छेदकधर्मः

अवच्छेदकसम्बन्धः च

030_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_2019-07-30 karapatram_भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति
031_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_2019-08-06 विद्याधरी pp.47
032_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_lakShaNe-guNapada-prayogaH_2019-08-13 विद्याधरी pp.47-49
033_guNa-dravya-pratyakSham_2019-08-20 विद्याधरी pp.49-51
034_guNa-dravya-pratyakSham_2019-08-27 विद्याधरी pp.49-51
035_guNa-dravya-pratyakSham_2019-09-03 विद्याधरी pp.49-51
036_anumAne-gauravaM-lAghavam__parimANatvam__indriyANAm-apratyakShatvam_2019-09-10 विद्याधरी pp.51-53
037_indriyANAm-apratyakShatvam_2019-09-17 विद्याधरी pp.53-54
038_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-09-24 विद्याधरी pp.54
039_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-10-01 विद्याधरी pp.54-56
040_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-10-08 विद्याधरी pp.56-58
041_kAlasya-sarvAdhAratvam_kAlika-sambandhaH_kAlika-sambandhena-keShAm-adhikaraNatvam_2019-10-15 विद्याधरी pp.58-60
042_kAlika-sambandhena-keShAm-adhikaraNatvam__dishaH-nirUpaNam_2019-10-22 विद्याधरी pp.60-61
043_dishaH-nirUpaNam_gyAnAdhikaraNamAtmA_2019-11-05 विद्याधरी pp.61-62
044_gyAnAdhikaraNamAtmA_samavAyasambandhena__sambandhAnAM-vRuttiniyAmakatvam_2019-11-12 विद्याधरी pp.62-64
045_viShayatva-sambandhasya_vRUttinimAyakatve_vivAdaH_2019-11-19 विद्याधरी pp.64-66
046_gyAnam-icChA-kRutiH__ceShTA-spandaH__saviShayakapadArthAH_2019-11-26 विद्याधरी pp.66-68
047_saviShayakapadArthagaNanam_jIvAtmanirUpaNam_jIvasyanityatvam_2019-12-03 विद्याधरी pp.68-70
048_jiivAtmanaH-vibhutvaM-pratyakShaM_sukhAdyupalabdhisAdhanamindriyammanaH-iti-vivaraNam_2019-12-10 विद्याधरी pp.70-71
049_manaH_nirUpaNam_2019-12-17 विद्याधरी pp.70-71
050_karapatram_vyApAraH_saMskAraH_2019-12-24 व्यापारः संस्कारः च
051_karapatram_AtmA_manaH_ca_2019-12-31 आत्मा मनः च
052_maukhikI_parIkShA_2020-01-07
053_no-class-due-to-parIkShA-2020-01-14
054_cakShurmAtragrAhyo-guNo-rUpam--lakShaNe-dalatrayam_2020-01-21 विद्याधरी pp.72-74
055_cakShurmAtragrAhyo-guNo-rUpam--lakShaNasya-dalasādhanam_2020-01-28 विद्याधरी pp.74-75
056_rUpa_sparsha_lakShaNayoH-dalasārthakyam_2020-02-04 विद्याधरी pp.75-76
057_sparsha_lakShaNasya_dalasārthakyam_grAhyapadayuktAnAm_itaralakShaNAnAM_nirUpaNam_2020-02-09 विद्याधरी pp.76-79
058_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-02-18 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
059_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-02-25 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
060_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-03 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
061_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-10 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
062_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-24 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
063__avyApyavRuttinIlasamudAyaH_eva_citrarUpam_2020-03-31 विद्याधरी pp.79-81
064__rasa_gandha_sparshAnAm_lakShaNani_2020-04-07 विद्याधरी pp.81
065__rasa_gandha_sparshAnAm_lakShaNani_anyavasahacAraH_vyatirekasahacAraH_2020-04-14 विद्याधरी pp.81-83
066__anyava_vyatireka_vyabhicArau_2020-04-21 विद्याधरी pp.83-84
067__asamavetaguNAnAm_jnanam_2020-04-28 विद्याधरी pp.84-85
068__guNopi_jAyamAnaH_guNapratyayaH_2020-05-05 विद्याधरी pp.86-88
069__sAdhAraNaguNAH_2020-05-12 विद्याधरी pp.88
070__utpattikShaNe_guNakarmaNoH_asambhavaH_asamavAyIkAraNam_2020-05-19 विद्याधरी pp.88-90
071__asamavAyIkAraNam_ekatvasya_dvaividyam_2020-05-26 विद्याधरी pp.90-91
072__saNkhyAlakShaNe_pariShkAraH_parimANam_2020-06-02 विद्याधरी pp.91-93
073__parimANe_kAraNatvam_2020-06-09 विद्याधरी pp.94
074__dvitIyAsamavAyikaraNam_2020-06-14 विद्याधरी pp.94-95
075__karapatram_dvitIyAsamavAyikaraNam_2020-06-23 विद्याधरी pp.94-95
076__karapatram_paramparAsambandhasya_ekamukhatvam_pRthaktvam_2020-06-30 विद्याधरी pp.95-96
077__bhedapRthaktvayoH_tulanA_2020-07-07 विद्याधरी pp.96-97
078__guNantaram_pRthaktvam_2020-07-14 विद्याधरी pp.98
079__guNantaram_pRthaktvam_karapatram_2020-07-21 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
080__saMyogasya_viShaye_kiNcit_karapatram_2020-07-28 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
081__saMyogasya_viShaye_kiNcit_karapatram_2020-08-11 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌


सोमवासरस्य द्वितीयसत्रस्य ध्वनिमुद्रणम्‌                                                                                                 

ध्वनिमुद्रणम्‌  विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_paricayaH_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2019-01-07 विद्याधरी pp. 1-3
002_AdhAra-Adheya-nirUpya_nirUpaka_bhAvaH_2019-01-14 विद्याधरी pp. 3-6
003_niShTha-AshryaH-abhyAsaH_dravya-guNa-karma-paricayaH_2019-01-21 विद्याधरी pp. 7-9
004_sAmAnyam-nirUpaNam-paramaparam-ekatra-aneka-jAtivRttitvam_2019-01-28 विद्याधरी pp. 9-10
005_sattA-dravyatvAdiinAm-paratvAparatvam-visheShaH_2019-02-04 विद्याधरी pp. 10-13 / परम्‌-अपरं सामान्यम्
006_visheShaH-samavAyaH-lAghavam-gauravam_2019-02-11 विद्याधरी pp. 14-16
007_abhAvaH-pratiyOgitA-anuyOgitA-saptapadArthAH-punarAvartanam_2019-02-18 विद्याधरी pp. 16-18
008_sAmAnyam_visheShaH_samavAyaH_atiriktaH_padArthaH_dravyANi_2019-02-25 सामान्यं विशेषः च / समवायः अतिरिक्तः पदार्थः / मूर्तद्रव्यं, विभुद्रव्यं, भूतद्रव्यं च
009_pratiyOgi_anuyOgi_abhAvatriprakArakaH_avaCchedakam-avaCchedyam_2019-03-04 विद्याधरी pp. 18-21
010_avacChedakaH-dharmaH-avacChedyA-pratiyOgitA-nirUpitA-anuyOgitA_2019-03-11 विद्याधरी pp. 21-25
011_abhAvaH-chaturvidhaH-swarUpasambandhaH-tAdAtmyasambandhaH_2019-03-18 विद्याधरी pp. 26-29


शनिवासरस्य प्रगतवर्गः -- तर्कसंग्रहः दीपिका च

तर्कसंग्रहः ग्रन्थः अत्र -- Tarka-SamgrahaH PDF


ध्वनिमुद्रणम्‌                                                                                                                                                   

ध्वनिमुद्रणम्‌     तर्कसङ्ग्रहः दीपिका पृष्ठसङ्ख्याः
001_advanced-nyAya-chintanam-tarka-samgraha-dIpika_2019-01-05 तर्कसंग्रहः दीपिका 1-3
002_advanced-nyAya-chintanam-tarka-samgraha-dIpika-mangala-vAdah_2019-01-12 तर्कसंग्रहः दीपिका 4-5

मङ्गलवाद-अनुमानवाक्ये हेतुदलसार्थक्यम्

मङ्गलाचरणस्य अनुमानवाक्ये हेतौ दलसार्थक्यम्

003_advanced-nyAya-chintanam-tarka-samgraha-dIpika-padartha-vibhagh_2019-01-19[1] तर्कसंग्रहः दीपिका 6-7
004_advanced_nyAya-chintanam-tarka-samgraha-dIpika-padartha-vibhagh_2019-01-26 तर्कसंग्रहः दीपिका 8-10
005_advanced_nyAychintanam-tarka-samgraha-dIpika-drayva-vibhagh_2019-02-02 तर्कसंग्रहः दीपिका 10-11
006_advanced_nyAychintanam-tarka-samgraha-dIpika-lakshana-chintanam_2019-02-10 तर्कसंग्रहः दीपिका 12-13 / लक्षणस्य लक्षणम्
007_advanced_nyAychintanam-tarka-samgraha-dIpika-dravya-lakshana-chintanam_2019-02-16 तर्कसंग्रहः दीपिका 13-14 / विशेषणस्य लक्षणम् / द्रव्यस्य लक्षणम्
008_advanced_nyAychintanam-tarka-samgraha-dIpika-padArthaH-dravyam-chintanam_2019-02-23 तर्कसंग्रहः दीपिका 6-10
009_advanced_nyAya-chintanam-tarka-samgraha-dIpikA-guna-karma-nirupanam_2019-03-02 तर्कसंग्रहः दीपिका 13-15 / गुणस्य लक्षणम् / कर्मणः लक्षणम्
010_advanced_nyAya-chintanam-tarka-samgraha-dIpikA-prithivi-nirupanam_2019-03-09 तर्कसंग्रहः दीपिका 16-22 / सामान्यस्य लक्षणम्
011_advanced_nyAya-chintanam-tarka-samgraha-dIpikA-prithivi-nirupanam_2019-03-16 तर्कसंग्रहः दीपिका 22-24 / पृथिव्याः लक्षणम् / नित्यस्य लक्षणम्
012_advanced_nyAya_chintanam_tarka-samgraha-diipika-indriya-lakshanam_2019-03-24 तर्कसंग्रहः दीपिका 24-27 / इन्द्रियस्य लक्षणम्
013_advanced_nyAya_chintanam_tarka-samgraha-diipika-suvarnam-taijasam_2019-03-30 तर्कसंग्रहः दीपिका 28-33
–––––––––––––––––––––––––––


धेयम्‌ -- If you would like to receive notification via email whenever a new page (new lesson) gets added to our site, [click here] and fill in your email address. New lessons are added every few weeks.

Also we have multiple classes conducted via conference call, on the subjects of Paniniiya Vyakaranam, Nyaya shastram, and also a bhAShA-varga for those wanting to refine their language skills. All classes are free, and people can join from anywhere in the world via local phone call or internet, whichever is more convenient. For class schedules and connect info, click here.

To join a class, or for any questions feel free to contact Swarup <dinbandhu@sprynet.com>.