08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/06---pANiniiya-nyAya-sandhi-ca-vargAH-2019/02---nyAya-shAstram---2019/anya--nyAyavargANAm---dhvanimudraNAni.

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search

अन्य न्याय-वर्गाणां ध्वनिमुद्रणानि

ध्वनिमुद्राणानि अत्र

शनिवासरस्य द्वितीयसत्रस्य ध्वनिमुद्रणम्‌
ध्वनिमुद्रणम्‌ विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_paricayaH_+_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2019-01-05 विद्याधरी pp. 1-5  
002_AdhAra-Adheya-nirUpya_nirUpaka_bhAvaH_2019-01-12 विद्याधरी pp. 3-6
   
सोमवासरस्य प्रथमसत्रस्य विध्याधरी ध्वनिमुद्रणम्
ध्वनिमुद्रणम्‌ विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_paricayaH_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2019-01-07 विद्याधरी pp. 1-3
002_AdhAra-Adheya-nirUpya_nirUpaka_bhAvaH_2019-01-14 विद्याधरी pp. 3-6
003_niShTha-AshryaH-abhyAsaH_dravya-guNa-karma-paricayaH_2019-01-21 विद्याधरी pp. 7-9
004_sAmAnyam-nirUpaNam_2019-01-28 विद्याधरी pp. 9-10
005_aneka-jaatinAm-vrittitvam+sattA_2019-02-04 विद्याधरी pp. 10-11
006_sAmAnyasya_paratvAparatvam+visheshah+samavAyah विद्याधरी pp. 12-15 / परम्‌-अपरं सामान्यम्
007_samavAyah-lAghavam-gauravam-abhAvah-pratiyOgitA-anuyOgitA_2019-02-18 विद्याधरी pp. 14-18
008_sAmAnyam_visheShaH_samavAyaH_atiriktaH_padArthaH_dravyANi_2019-02-25 सामान्यं विशेषः च / समवायः अतिरिक्तः पदार्थः / मूर्तद्रव्यं, विभुद्रव्यं, भूतद्रव्यं च
009_pratiyOgi_anuyOgi_abhAvatriprakArakaH_avaCchedakam-avaCchedyam_2019-03-04 विद्याधरी pp. 18-21
010_avacChedakaH-dharmaH-avacChedyA-pratiyOgitA-nirUpitA-anuyOgitA_2019-03-11 विद्याधरी pp. 21-25
011_abhAvaH-chaturvidhaH-swarUpasambandhaH-tAdAtmyasambandhaH_2019-03-18 विद्याधरी pp. 26-29
012_kAryakAraNabhAvaH-tAdAtmyasambandhaH-anyOnyAbhAvaH-bhedaH-2019-03-25 विद्याधरी pp. 29-32
013_adhikraNasya-anuyOgi-iti-saMjnA-jnAnam-viShayatA-viShayitA-2019-04-01 विद्याधरी pp. 31-33
014_viShayatAH-trividhAH-viShayitAH-trividhAH-sAmAnAdhikaraNyam-2019-04-08 विद्याधरी pp. 33-36
015_punaravalokanam-pp21-pp35_2019-04-15 विद्याधरी pp. 21-35
016_viShayitAH-samAnAdhikaraNAH-lakshaNam-trayaH-dOShAH_2019-04-22 विद्याधरी pp. 35-39 / मा भूत्‌
017_asAdhAraNadharmO-lakshaNam-vattvam-matup-tvam_2019-04-29 असाधारणधर्मो लक्षणम्‌
018_pRthivyAH-lakshaNam-nityatvam-matup-tvam_2019-05-06 विद्याधरी pp. 37, 39-41
19_visheShyam_visheShaNam_ca_+_shuklAdInAM-guNa-guNi-vAcakatvam_+_visheShya-visheShaNayoH-arthaH_+_guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH_+_karapatram_

shuklAdInAM-puMstvaM-visheShyanighnatA-cApi_2019-05-13

shuklAdInAM-puMstvaM-visheShyanighnatA-ca
020_visheShaNam-visheShyaM-karapatram---visheShya-visheShaNayoH-arthaH_2019-05-21 visheShaNaM-visheShyam
021_punasmAraNam_guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH_guNa-guNivAcaka-artha-parivarthanam--matup-tva_2019-05-28.mp3 visheShaNaM-visheShyam
022_v-v-karapatram---guNa-vAcaka-shabdAH-trividhAH__guNa-guNivAcaka-artha-parivarthanam_panca-visheShaNAni_2019-06-04 visheShaNaM-visheShyam
023_v-v-karapatram-unnataH-guNivAcakaH-kintu-visheShaNa-vAcakaH-api__unnata-shabdasya-siimA_visheShaNatvena-samavAyaH-visheShaH-ca__

loke-prayogaH-bhinnaH2019-06-11

visheShaNaM-visheShyam
024_v-v-karapatram---dhanaM-dhavattvaM-ca_dhanavattvasya-pakShadvayam---dhanam-eva_ca_dhanAdikaraNatvam__lakShaNa-samanvAye-

AdhArAdheya-bhAvaH_2019-06-18

visheShaNaM-visheShyam
025_karapatram_suvarNaM-taijasaM-dravyam_2019-06-25 suvarNaM taijasaM dravyam
026_suvarNaM-taijasaM-dravyam_vAyoH-lakShaNe-daladvayam_2019-07-02 suvarNaM taijasaM dravyam
027_vAyoH-lakShaNe-daladvayam_sambandhasya-avacChedakatvam_2019-07-09 विद्याधरी pp.43-46
028_avacChedakatvam---dharmasya-sambandhasya-ca---citrasahita-parishiilanam_2019-07-16 चित्रव्यवस्थापनम्‌ - अवच्छेदकधर्मः

अवच्छेदकसम्बन्धः च

029_avacChedakatvam---dharmasya-sambandhasya-ca---citrasahita-parishiilanam_2019-07-23 चित्रव्यवस्थापनम्‌ - अवच्छेदकधर्मः

अवच्छेदकसम्बन्धः च

030_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_2019-07-30 karapatram_भूतले समवायसम्बन्धेन घटो नास्ति
031_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_2019-08-06 विद्याधरी pp.47
032_pratiyogitayAh-sambandhavacchinnatvam_lakShaNe-guNapada-prayogaH_2019-08-13 विद्याधरी pp.47-49
033_guNa-dravya-pratyakSham_2019-08-20 विद्याधरी pp.49-51
034_guNa-dravya-pratyakSham_2019-08-27 विद्याधरी pp.49-51
035_guNa-dravya-pratyakSham_2019-09-03 विद्याधरी pp.49-51
036_anumAne-gauravaM-lAghavam__parimANatvam__indriyANAm-apratyakShatvam_2019-09-10 विद्याधरी pp.51-53
037_indriyANAm-apratyakShatvam_2019-09-17 विद्याधरी pp.53-54
038_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-09-24 विद्याधरी pp.54
039_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-10-01 विद्याधरी pp.54-56
040_kAlaH---paricayaH__lakShaNavAkyam__upAdhi-nirUpaNam_2019-10-08 विद्याधरी pp.56-58
041_kAlasya-sarvAdhAratvam_kAlika-sambandhaH_kAlika-sambandhena-keShAm-adhikaraNatvam_2019-10-15 विद्याधरी pp.58-60
042_kAlika-sambandhena-keShAm-adhikaraNatvam__dishaH-nirUpaNam_2019-10-22 विद्याधरी pp.60-61
043_dishaH-nirUpaNam_gyAnAdhikaraNamAtmA_2019-11-05 विद्याधरी pp.61-62
044_gyAnAdhikaraNamAtmA_samavAyasambandhena__sambandhAnAM-vRuttiniyAmakatvam_2019-11-12 विद्याधरी pp.62-64
045_viShayatva-sambandhasya_vRUttinimAyakatve_vivAdaH_2019-11-19 विद्याधरी pp.64-66
046_gyAnam-icChA-kRutiH__ceShTA-spandaH__saviShayakapadArthAH_2019-11-26 विद्याधरी pp.66-68
047_saviShayakapadArthagaNanam_jIvAtmanirUpaNam_jIvasyanityatvam_2019-12-03 विद्याधरी pp.68-70
048_jiivAtmanaH-vibhutvaM-pratyakShaM_sukhAdyupalabdhisAdhanamindriyammanaH-iti-vivaraNam_2019-12-10 विद्याधरी pp.70-71
049_manaH_nirUpaNam_2019-12-17 विद्याधरी pp.70-71
050_karapatram_vyApAraH_saMskAraH_2019-12-24 व्यापारः संस्कारः च
051_karapatram_AtmA_manaH_ca_2019-12-31 आत्मा मनः च
052_maukhikI_parIkShA_2020-01-07
053_no-class-due-to-parIkShA-2020-01-14
054_cakShurmAtragrAhyo-guNo-rUpam--lakShaNe-dalatrayam_2020-01-21 विद्याधरी pp.72-74
055_cakShurmAtragrAhyo-guNo-rUpam--lakShaNasya-dalasādhanam_2020-01-28 विद्याधरी pp.74-75
056_rUpa_sparsha_lakShaNayoH-dalasārthakyam_2020-02-04 विद्याधरी pp.75-76
057_sparsha_lakShaNasya_dalasārthakyam_grAhyapadayuktAnAm_itaralakShaNAnAM_nirUpaNam_2020-02-09 विद्याधरी pp.76-79
058_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-02-18 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
059_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-02-25 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
060_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-03 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
061_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-10 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
062_guNasya_vyApyAvyApYaM ca vRuttitvam_2020-03-24 गुणस्य व्याप्याव्याप्यं च वृत्तित्वम्‌
063__avyApyavRuttinIlasamudAyaH_eva_citrarUpam_2020-03-31 विद्याधरी pp.79-81
064__rasa_gandha_sparshAnAm_lakShaNani_2020-04-07 विद्याधरी pp.81
065__rasa_gandha_sparshAnAm_lakShaNani_anyavasahacAraH_vyatirekasahacAraH_2020-04-14 विद्याधरी pp.81-83
066__anyava_vyatireka_vyabhicArau_2020-04-21 विद्याधरी pp.83-84
067__asamavetaguNAnAm_jnanam_2020-04-28 विद्याधरी pp.84-85
068__guNopi_jAyamAnaH_guNapratyayaH_2020-05-05 विद्याधरी pp.86-88
069__sAdhAraNaguNAH_2020-05-12 विद्याधरी pp.88
070__utpattikShaNe_guNakarmaNoH_asambhavaH_asamavAyIkAraNam_2020-05-19 विद्याधरी pp.88-90
071__asamavAyIkAraNam_ekatvasya_dvaividyam_2020-05-26 विद्याधरी pp.90-91
072__saNkhyAlakShaNe_pariShkAraH_parimANam_2020-06-02 विद्याधरी pp.91-93
073__parimANe_kAraNatvam_2020-06-09 विद्याधरी pp.94
074__dvitIyAsamavAyikaraNam_2020-06-14 विद्याधरी pp.94-95
075__karapatram_dvitIyAsamavAyikaraNam_2020-06-23 विद्याधरी pp.94-95
076__karapatram_paramparAsambandhasya_ekamukhatvam_pRthaktvam_2020-06-30 विद्याधरी pp.95-96
077__bhedapRthaktvayoH_tulanA_2020-07-07 विद्याधरी pp.96-97
078__guNantaram_pRthaktvam_2020-07-14 विद्याधरी pp.98
079__guNantaram_pRthaktvam_karapatram_2020-07-21 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
080__saMyogasya_viShaye_kiNcit_karapatram_2020-07-28 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
081__saMyogasya_viShaye_kiNcit_karapatram_2020-08-11 संयोगस्य प्रसङ्गे किञ्चित्‌
सोमवासरस्य द्वितीयसत्रस्य ध्वनिमुद्रणम्‌
ध्वनिमुद्रणम्‌ विद्याधरीपृष्ठसङ्ख्याः +/- करपत्रम्‌
001_paricayaH_AdhAra-Adheya-bhAvaH_2019-01-07 विद्याधरी pp. 1-3
002_AdhAra-Adheya-nirUpya_nirUpaka_bhAvaH_2019-01-14 विद्याधरी pp. 3-6
003_niShTha-AshryaH-abhyAsaH_dravya-guNa-karma-paricayaH_2019-01-21 विद्याधरी pp. 7-9
004_sAmAnyam-nirUpaNam-paramaparam-ekatra-aneka-jAtivRttitvam_2019-01-28 विद्याधरी pp. 9-10
005_sattA-dravyatvAdiinAm-paratvAparatvam-visheShaH_2019-02-04 विद्याधरी pp. 10-13 / परम्‌-अपरं सामान्यम्
006_visheShaH-samavAyaH-lAghavam-gauravam_2019-02-11 विद्याधरी pp. 14-16
007_abhAvaH-pratiyOgitA-anuyOgitA-saptapadArthAH-punarAvartanam_2019-02-18 विद्याधरी pp. 16-18
008_sAmAnyam_visheShaH_samavAyaH_atiriktaH_padArthaH_dravyANi_2019-02-25 सामान्यं विशेषः च / समवायः अतिरिक्तः पदार्थः / मूर्तद्रव्यं, विभुद्रव्यं, भूतद्रव्यं च
009_pratiyOgi_anuyOgi_abhAvatriprakArakaH_avaCchedakam-avaCchedyam_2019-03-04 विद्याधरी pp. 18-21
010_avacChedakaH-dharmaH-avacChedyA-pratiyOgitA-nirUpitA-anuyOgitA_2019-03-11 विद्याधरी pp. 21-25
011_abhAvaH-chaturvidhaH-swarUpasambandhaH-tAdAtmyasambandhaH_2019-03-18 विद्याधरी pp. 26-29