समासवर्गः

From Samskrita Vyakaranam
Revision as of 01:34, 20 May 2024 by Vidhya (talk | contribs)

08---vargasya-dhvanimudraNAni-karapatrANi-ca/09---samAsaH-pANini-dvArA/samAsavargaH
Jump to navigation Jump to search


अत्र विद्या-भगिन्या-चालितवर्गः 'समासः पाणिनि-द्वारा' इत्यस्य ध्वनिमुद्रणानि लभ्यन्ते |

                                                                                                        

ध्वनिमुद्रणानि   करपत्राणि
01_samAsaparichayaH_2020-03-20 समासपरिचयः
02_samAsah+abhyAsah+samartha padavidhiHi_2020-03-28 समासपरिचयः
03_samAsah- adhikArasuTraNi+vrittiH+ vibhAShA _ 2020-04-04 समासपरिचयः
04_samAsah- upsarjana-sangya +pUrvanipAtaH_ 2020-04-11 समासपरिचयः
05_samAsah- Ekavibhakti chApUrvanipAtE _ 2020-04-18 समासपरिचयः
06_samAsaH-upsarjana saNgyA -abhyAsaH+ samartavyAH amshAH_2020-04-25 समासपरिचयः
07_samAsaH-prabhEdAH+prAdhAnyam_ 2020-05-02 समासपरिचयः
08_samAsaH-prakriyA cintanam _2020-05-09 समासपरिचयः
09_samAsaH-prakriyA cintanam+sUtrANi_ 2020-05-16 समासपरिचयः
10_samAsaH-prakriyA- rAjapuruShAH+ bhavaccAkShuH_ 2020-05-23 समासपरिचयः
11_samAsaH-prakriyA-abhyAsaH_ 2020-05-30 समासपरिचयः
12_avyayIbhAvasamAsaH --nipAtAH+avyayam_ 2020-06-06 अव्ययीभावसमासः
13_avyayIbhAvasamAsaH-- avyaya, upasarga, gati samjNYA + samAsAnthAH _2020-06-13 अव्ययीभावसमासः
14_avyayiibhAvasamAsaha --- samAsantapratyayaH+ prakriyAsambaddhasUtraNi + avyayam vibhakti-samIpam _2020-06-20 अव्ययीभावसमासः
15_avayayiibhAvasamAsaH ---- avyayam vibhakti samiipam samriddhi -- avyayAnAM arthAH _2020-06-27 अव्ययीभावसमासः
16_avyayiibhAvasamAsaH-- avayayam vibhkati. samiipam + adhihari prakriyA _2020-07-11 अव्ययीभावसमासः
17_avyayiibhAvassamAsaH _ vibhaktyarthe-- abhyAsaH _2020-07-18 अव्ययीभावसमासः
18_avyayiibhAvasamAsah--vibhaktyarthe - adantam uttarapadam _2020-07-25 अव्ययीभावसमासः
19_avyayiibhAvasamAsaH--vibhaktyarthe - uttarapadam annanta shabdaH_08-01-2020 अव्ययीभावसमासः
20_ avyayiibhAvasamAsaH--vibhakyarthe abhyAsaH_ 2020-08-08 अव्ययीभावसमासः
21_avyayiibhAvasamAsaH-- samiipArathE--nadIpauraNamasAgrahAyaNiibhyaH _2020-08-15 अव्ययीभावसमासः
22_avyayiibhAvasamAsaH -- samipArthE--nadipauraNamsAgrahAyaNibhyaH+ sharad shabdaH_ 2020-08-29 अव्ययीभावसमासः
23_avyayiibhAvasamAsaH--samiipArthE-- avayayibhAve sharatprabhrithibhyaH_ 2020-09-05 अव्ययीभावसमासः
24_avyayiibhAvasamAsaH -- gaNasUtrANi--avavyiibhAve sharatprabhritibhyAH_ 2020-09-12 अव्ययीभावसमासः
25_avyayiibhAvasamAsaH-- pathinashca + napumsakAdanyatarsyAm _ 2020-09-19 अव्ययीभावसमासः
26_avyayiibhAvasamAsaH-- punasmaraNam + napumsakAdanyatarsyAm _2020-09-26 अव्ययीभावसमासः
27_avyayiibhAvasamAsaH-- upacharmam+upacharma rUpacintanam_ 2020-10-03 अव्ययीभावसमासः
28_avyayiibhAvasamAsaH-- upasamidham+upasamid, upasamit _2020-10-10 अव्ययीभावसमासः
29_avyayiibhAvasamAsaH-- upadriSHadam, upadriSHad/t + girEshcha senakasya _2020-10-17 अव्ययीभावसमासः
30_avyayiibhAvasamAasaH-- abhyAsaH_ 2020-10-31 अव्ययीभावसमासः
31_avyayiibhAvasamAsaH--samdridyarthE+ vriddhyarthE+ arthAbhArthE_ 2020-11-07 अव्ययीभावसमासः
32_ samAsaH punassmaraNam + avyayiibhAsamAsaH --- atyayArthE+ asampratyarthE_ 2020-11-21 अव्ययीभावसमासः
33_avyayiibhAvasamAsaH-- pratipadikAntanumvibhaktiShu ca + kumati ca+ yathArthE_2020-11-28 अव्ययीभावसमासः
Audio: 34_avyayiibhAvasamAsaH--yathArthE - yogyatA, vIpsA, padarthAnativRiti, saadRishyam_ 2020-12-05

Video: 34_avyayiibhAvasamAsaH--yathArthE - yogyatA, vIpsA, padarthAnativRiti, saadRishyam_ 2020-12-05

अव्ययीभावसमासः
Audio: 35_avyayiibhAvasamAsaH-- yogapadyArthe+ sAdrishyArthe_ 2020-12-12

Video : 35_avyayiibhAvasamAsaH-- yogapadyArthe+ sAdrishyArthe_ 2020-12-12

अव्ययीभावसमासः
Audio:  36_avyayiibhAvasamAsaH--sampathi+ sAkalya+antavachanE+ abhyAsaH_ 2020-12-19

Video: 36_avyayiibhAvasamAsaH-- sampathi+ sAkalya+antavachanE+ abhyAsaH_ 2020-12-19

अव्ययीभावसमासः
Audio: 37_avyayiibhAvasamAssaH-- yathAsAdrishyE_2021-01-09

Video: 37_avyayiibhAvasamAssaH-- yathAsAdrishyE_2021-01-09

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio:  38_avyayiibhAvasamAsaH--yAvadavadhAraNam+ sup pratina mAtrArthE_2021-01-16

Video: 38_avyayiibhAvasamAsaH--yAvadavadhAraNam+ sup pratina mAtrArthE_2021-01-16

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 39_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe_ 2021-01-23

Video:  39_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe_ 2021-01-23

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 40_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe+ akSHa shalAkA sankhyAya pariNA_ 2021-01-30

Video: 40_avyayiibhAvasamAsaH-- sup pratinA mAtrArthe+ akSHa shalAkA sankhyAya pariNA_ 2021-01-30

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः

Audio: 41_avyayiibhAvasaMasaH-- apaparibahiraNycavaH panchamyA_ 2021-02-06

Video: 41_avyayiibhAvasaMasaH-- apaparibahiraNycavaH panchamyA_ 2021-02-06

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 42_ avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNYcavaH panchamyA _ 2021-02-12

Video: 42_ avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNYcavaH panchamyA _ 2021-02-12

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 43_avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNycavaH panchamyA - udAharaNani_ 2021-02-20

Video: 43_avyayiibhAvasamAsaH-- apa-pari-bahir-aNycavaH panchamyA - udAharaNani_ 2021-02-20

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 44_avyayiibhAvasamAsaH--abhyAsaH+ Ang maryAdhAbhividhyoH_ 2021-02-27

Video: 44_avyayiibhAvasamAsaH--abhyAsaH+ Ang maryAdhAbhividhyoH_ 2021-02-27

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 45_avyayiibhAvasamAsaH--Ang maryadhAbhividhyoH+udAharaNani_  2021-03-06

Video: 45_avyayiibhAvasamAsaH--Ang maryadhAbhividhyoH+udAharaNani_  2021-03-06

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 46_avyayiibhAvasamAsaH-- lakShaNenAbhipratI, AbhimukhyE_ 2021-03-13

Video: 46_avyayiibhAvasamAsaH-- lakShaNenAbhipratI, AbhimukhyE_ 2021-03-13

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 47_avyayiibhAvasamAsaH--lakshaNenAbhiprati AbhimukhyE- udAharaNAni_ 2021-03-20

Video: 47_avyayiibhAvasamAsaH--lakshaNenAbhiprati AbhimukhyE- udAharaNAni_ 2021-03-20

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 48_avyayiibhAvasamAsaH- anuryatsamayA_ 2021-03-27

Video:  48_avyayiibhAvasamAsaH- anuryatsamayA_ 2021-03-27

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 49_avyayiibhAvasamAsaH--yasyacAyAmaH_ 2021-04-03

Video:  49_avyayiibhAvasamAsaH--yasyacAyAmaH_ 2021-04-03

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 50_avyayiibhAvasamAsaH--anuryatsamayA+ tishtadguprabhRitIni ca_ 2021-04-10

Video: 50_avyayiibhAvasamAsaH--anuryatsamayA+ tishtadguprabhRitIni ca_ 2021-04-10

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 51_avyayiibhAvasamAsaH-tishtHadguprabhRitIni ca+ pArE madhyE SHaSHThya vA_2021-04-17

Video: 51_avyayiibhAvasamAsaH-tishtHadguprabhRitIni ca+ pArE madhyE SHaSHThya vA_2021-04-17

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 52_avyayiibhAvasamAsaH- pArE madhyE ShaShTyA vA _ 2021-04-24

Video: 52_avyayiibhAvasamAsaH- pArE madhyE ShaShTyA vA _ 2021-04-24

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 53_avyayiibhAvasamAsaH- saMkhyA vaMshyEna_ 2021-05-01

Video: 53_avyayiibhAvasamAsaH- saMkhyA vaMshyEna_ 2021-05-01

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio:  54_ avyayiibhAvasamAsaH-- nadIbhishca_ 2021-05-08

Video: 54_ avyayiibhAvasamAsaH-- nadIbhishca_ 2021-05-08

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 55_avyayiibhAvasamAsaH-- bhAshitapumskam+ anyapadArthe ca saMjYAyAm_2021-05-15

Video: No video is available due to network problems

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 56_avyayiibhAvasamAsaH-- striyAH bhASHitapumskAdanUG samAnAdikaraNe apUraNIpriyAdiShu _2021-05-22

Video: 56_avyayiibhAvasamAsaH-- striyAH bhASHitapumskAdanUG samAnAdikaraNe apUraNIpriyAdiShu _2021-05-22

अव्ययीभावसमासः, द्वितीयभागः
Audio: 57_avyayiibhAvasamAsaH-- abhyAsaH_ 2021-05-29 अव्ययीभावसमासः अभ्यासः
Audio: 58_tatpuruShasamAsaH- paricayaH_ 2021-06-05

Video:  58_tatpuruShasamAsaH- paricayaH_ 2021-06-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 59_tatpuruShasamAsaH-- samAsAntHAH+ dvitiiyatatpuruSHaH_ 2021-06-12

Video: 59_tatpuruShasamAsaH-- samAsAntHAH+ dvitiiyatatpuruSHaH_ 2021-06-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:60_tatpuruShasamAsaH-dviitiyA shritAtiitapatitagatAtyastaprApatApannaiH_2021-06-19

Video: 60_tatpuruShasamAsaH-dviitiyA shritAtiitapatitagatAtyastaprApatApannaiH_2021-06-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 61_tatpuruShasamAsaH-- vAkyAbhyAsaH_2021-06-26

Video: 61_tatpuruShasamAsaH-- vAkyAbhyAsaH_2021-06-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 62_tatpuruSHasamAsaH--khaTvA kSHEpE+ sAmi+ kAla_2021-07-10

Video: 62_tatpuruSHasamAsaH--khaTvA kSHEpE+ sAmi+ kAla_2021-07-10

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 63_tatpuruSHasamAsaH- kAlAH +atyantasamyogE ca_ 2021-07-17

Video: 63_tatpuruSHasamAsaH- kAlAH +atyantasamyogE ca_ 2021-07-17

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 64_tatpuruSHasamAsaH- ahassarvaikadeshasaNGkhyAtapuNyAtca rAtrEH + tritiiya tatpuruSHasamAsaH _ 2021-07-24

Video: 64_tatpuruSHasamAsaH- ahassarvaikadeshasaNGkhyAtapuNyAtca rAtrEH + tritiiya tatpuruSHasamAsaH _ 2021-07-24

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 65_tatpuruSHasamAsaH- tRitiiya tatpuruShasamAsaH-1_ 2021-07-31

Video: 65_tatpuruSHasamAsaH- tRitiiya tatpuruShasamAsaH-1_ 2021-07-31

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 66_tatpuruSHasamAsaH--pUrvasadrishasamOnArthakalaha+ kartrukaraNe kRita bahulam _ 2021-08-07

Video: 66_tatpuruSHasamAsaH--pUrvasadrishasamOnArthakalaha+ kartrukaraNe kRita bahulam _ 2021-08-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 67_tatpuruSHasamAsaH--kartrukaraNE krita bahulam_ 2021-08-14

Video: 67_tatpuruSHasamAsaH--kartrukaraNE krita bahulam_ 2021-08-14

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 68_tatpurSHasamAsaH- kartRIkaraNe kRitabahulam _2021-08-21

Video: 68_tatpurSHasamAsaH- kartRIkaraNe kRitabahulam _2021-08-21

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:69_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-08-28

Video: 69_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-08-28

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 70_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-09-04

Video: 70_tatpuruSHasamAsaH- kRityairdhikarthavachnE_ 2021-09-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 71_tatpuruSHasamAsaH- annEna vNYjanam + bhakShyENa mishrIkaraNam_ 2021-09-11

Video: 71_tatpuruSHasamAsaH- annEna vNYjanam + bhakShyENa mishrIkaraNam_ 2021-09-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 72_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-18

Video: 72_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 73_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-25

Video: 73_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH_2021-09-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 74_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH+panchami bhayEna_2021-10-02

Video: 74_tatpuruSHasamAsaH- cathurthii tadarthArtha balihitasukharakSHItaiH+panchami bhayEna_2021-10-02

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 75_tatpuruSHasamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ 2021-10-09

Video: 75_tatpuruSHasamaAsaH- apEtapODhamuktapatitApatrastairalapashaH+ stokAntikadUrarThakriccharaNi ktena_ 2021-10-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 76_tatpuruSHasamAsaH - stOkAntikadUrArthakrichChrANi_ 2021-10-16

Video: 76_tatpuruSHasamAsaH - stOkAntikadUrArthakrichChrANi_ 2021-10-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:77_ tatpuruSHasamAsaH- stOkAntikadUrArthakrichChrANi_2021-10-23

Video: 77_ tatpuruSHasamAsaH- stOkAntikadUrArthakrichChrANi_2021-10-23

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 78_tatpuruSHasamAsaH- pancami tatpuruShasya punassmaraNam_ 2021-10-30

Video: 78_tatpuruSHasamAsaH- pancami tatpuruShasya punassmaraNam_ 2021-10-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:79_tatpuruSHasamAsaH--stOkAntikadUrArthakrishChrANi_2021-11-13

Video: 79_tatpuruSHasamAsaH--stOkAntikadUrArthakrishChrANi_2021-11-13

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 80_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-11-20

Video: 80_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-11-20

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 81_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-12-04

Video: 81_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_ 2021-12-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 82_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_2021-12-11

Videoː 82_tatpuruSHasamAsaH--saptamI shauNDaiH_2021-12-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 83_tatpuruSHAsamAsaH--saptamI shaUNDaiH + siddhashuSHkapakvabandhaishca _ 2021-12-18

Videoː 83_tatpuruSHAsamAsaH--saptamI shaUNDaiH + siddhashuSHkapakvabandhaishca _ 2021-12-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː84_tatpuruSHAsamAsaH--dhvaNGkSHENa kShEpE + kRityAirRINE_ 2021-12-25

Videoː 84_tatpuruSHAsamAsaH--dhvaNGkSHENa kShEpE + kRityAirRINE_ 2021-12-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 85_tatpuruSHAsamAsaH-- kRityaIrRiNE_ 2022-01-08

Videoː 85_tatpuruSHAsamAsaH-- kRityaIrRiNE_ 2022-01-08

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 86_ tatpuruShAsamAsaH--krityapratyaya abhyAsaH_ krityaIrRiNE_ 2022-01-15

Videoː 86_ tatpuruShAsamAsaH--krityapratyaya abhyAsaH_ krityaIrRiNE_ 2022-01-15

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 87_tatpuruSHAsamAsaH --krityaiRiNE + saMjNYAyAm_ 2022-01-22

Videoː 87_tatpuruSHAsamAsaH --krityaiRiNE + saMjNYAyAm_ 2022-01-22

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 88_tatpuruSHAsamAsaH--saMjNYAyAm_2022-01-29

Videoː 88_tatpuruSHAsamAsaH--saMjNYAyAm_2022-01-29

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 89_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-05

Videoː 89_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 90_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-12

Videoː 90_tatpuruSHAsamAsaH-- ktEnAhorAtrAvayavAH_ 2022-02-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː91_tatpuruSHAsamAsah-- ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-19

Videoː 91_tatpuruSHAsamAsah-- ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 92_tatpuruSHAsamAsaH--ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-26

Videoː 92_tatpuruSHAsamAsaH--ktEnAhorAtrAvayavAH_2022-02-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː93_tatpuruSHAsamAsaH--kEtnAhorAtrAvayavAH_ 2022-03-05

Videoː 93_tatpuruSHAsamAsaH--kEtnAhorAtrAvayavAH_ 2022-03-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 94_tatpuruShAsamAsah-- rAtrAhnAhAH puMsi _2022-03-12

Videoː 94_tatpuruShAsamAsah-- rAtrAhnAhAH puMsi _2022-03-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 95_tatpuruSHasamAsaH--kShEpE_ 2022-03-19

Videoː 95_tatpuruSHasamAsaH--kShEpE_ 2022-03-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 96_tatpuruSHasamAsaH--pAtrEsamithAdayashca+ yogavibhAgaH_  2022-03-26

Videoː 96_tatpuruSHasamAsaH--pAtrEsamithAdayashca+ yogavibhAgaH_  2022-03-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 97_tatpuruSHasamAsah--SHaSHti_ 2022-04-09

Videoː 97_tatpuruSHasamAsah--SHaSHti_ 2022-04-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː98_tatpuruSHAsamAsaH--SHaSHti tapuruShasamAsaH parichayaH_ 2022-04-16

Videoː 98_tatpuruSHAsamAsaH--SHaSHti tapuruShasamAsaH parichayaH_ 2022-04-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti tatpuruSHasamAsaH triprakArikaSHaSHTi_ 2022-04-23

Videoː 99_tatpuruSHAsamAsah--SHaShti tatpuruSHasamAsaH triprakArikaSHaSHTi_ 2022-04-23

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 100_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikAsSHASHTi_ 2022-04-30

Videoː 100_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikAsSHASHTi_ 2022-04-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 101_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikASHaSHTi_ 2022-05-07

Videoː 101_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-triprakArikASHaSHTi_ 2022-05-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 102_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-abhyAsaH+ pratipadavidhAna SHaSHTi_ 2022-05-14

Videoː 102_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH-abhyAsaH+ pratipadavidhAna SHaSHTi_ 2022-05-14

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21

Videoː 103_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi _ 2022-05-21

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04

Videoː 104_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi_2022-06-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 105_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--abhyAsaH_2022-06-11


Videoː 105_tatpuruSHasamAsaH--SHaSHTi tatpuruSHasamAsaH--abhyAsaH_2022-06-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː106_tatpuruSHasamAsaH_ ekadEshisamAsaH_ 2022-06-18

Videoː 106_tatpuruSHasamAsaH_ ekadEshisamAsaH_ 2022-06-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 107_tatpuruSHasamAsaH_ekadEshisamAsaH_2022-06-25

Videoː 107_tatpuruSHasamAsaH_ekadEshisamAsaH_2022-06-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 108_tatpuruSHasamAsaH_ekadEshisamAsaH+ardham nampumsakaM_2022-07-02

Videoː 108_tatpuruSHasamAsaH_ekadEshisamAsaH+ardham nampumsakaM_2022-07-02

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 109_tatpuruSHasamAsaH_dvitiiya-tRitiiya-caturtha-turyANyanyatarasyAm_2022-07-09

Videoː 109_tatpuruSHasamAsaH_dvitiiya-tRitiiya-caturtha-turyANyanyatarasyAm_2022-07-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 110_tatpuruSHasamAsaH_dvitiiya-tRitiiya-caturtha-turyANyanyatarasyAm_2022-07-16

Videoː 110_tatpuruSHasamAsaH_dvitiiya-tRitiiya-caturtha-turyANyanyatarasyAm_2022-07-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː111_tatpuruSHasamAsaH_kAlAH parimANiNA_2022-07-23

Videoː Not available due to FCC issues

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː112_tatpuruSHasamAsaH_kAlAH parimANinA_ 2022-07-30

Videoː112_tatpuruSHasamAsaH_kAlAH parimANinA_ 2022-07-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː113_tatpuruSHasamAsaH_kAlAH parimANinA_2022-08-06

Videoː113_tatpuruSHasamAsaH_kAlAH parimANinA_2022-08-06

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 114_tatpuruSHasamAsaH-prAptApannE dvitiiyayA ca_ 2022-08-13

Videoː 114_tatpuruSHasamAsaH-prAptApannE dvitiiyayA ca_ 2022-08-13

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 115_tatpuruSHasamAsaH-prAptApannE dvitiiyayA_abhyAsaH

Videoː 115_tatpuruSHasamAsaH-prAptApannE dvitiiyayA_abhyAsaH

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 116_tatpuruSHasamAsaH-prAptApannE dvitiiyayA ca_ 2022-08-27

Videoː 116_tatpuruSHasamAsaH-prAptApannE dvitiiyayA ca_ 2022-08-27

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 117_tatpuruSHasamAsaH_trijakAbhyAm kartari _2022-09-03

Videoː 117_tatpuruSHasamAsaH_trijakAbhyAm kartari _2022-09-03

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 118_tatpuruSHasamAsaH_trijakAbhyAm kartari _2022-09-10

Videoː 118_tatpuruSHasamAsaH_trijakAbhyAm kartari _2022-09-10

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː119_tatpuruSHasamAsaH_trijakAbhyAm kartari+ yAjakAdibhishca_2022-09-17

Videoː 119_tatpuruSHasamAsaH_trijakAbhyAm kartari+ yAjakAdibhishca_2022-09-17

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audioː 120_tatpuruSHasamAsaH_yAjakAdibhishca+ guNattareNa taraplopashca vaktavayam _2022-09-24

Videoː 120_tatpuruSHasamAsaH_yAjakAdibhishca+ guNattareNa taraplopashca vaktavayam _2022-09-24

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 121_tatpuruSHasamAsaH_ na nirdhAraNe+ pratipadavidhAnA SHaSHTi_ 2022-10-08

Video: 121_tatpuruSHasamAsaH_ na nirdhAraNe+ pratipadavidhAnA SHaSHTi_ 2022-10-08

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 122_tatpuruSHasamAsaH- pratipadavidhana SHaShTi na samasyatE_2022-10-15

Video: 122_tatpuruSHasamAsaH- pratipadavidhana SHaShTi na samasyatE_2022-10-15

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:123_tatpuruSHasamAsaH- pratipadavidhAna SHaSHTi na samasyaTE_ 2022-10-22

Video: 123_tatpuruSHasamAsaH- pratipadavidhAna SHaSHTi na samasyaTE_ 2022-10-22

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:124_tatpuruSHasamAsaH-shashti-pratipadavidhAna SHaSHTi-AbhyasaH_2022-10-29

Video: 124_tatpuruSHasamAsaH-shashti-pratipadavidhAna SHaSHTi-AbhyasaH_2022-10-29

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:125_tatpuruSHasamAsaH- rujArthAnAm bhAvavachanAnAm ajvarE_2022-11-05

Video: 125_tatpuruSHasamAsaH- rujArthAnAm bhAvavachanAnAm ajvarE_2022-11-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषःप्रतिपदविधाना षष्ठी
Audio:126_tatpuruShasamAsaH- rujArthAnAm bhAvavachanAnAm ajvaEH_ 2022-11-12

Video: 126_tatpuruShasamAsaH- rujArthAnAm bhAvavachanAnAm ajvaEH_ 2022-11-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषःप्रतिपदविधाना षष्ठी
Audio: 127_tatpuruShasamAsaH- AshiSHi nAthaH + jAsinAtpranihaNkrAthapiShAm hiMsAyAm_ 022-11-26

Video:127_tatpuruShasamAsaH- AshiSHi nAthaH + jAsinAtpranihaNkrAthapiShAm hiMsAyAm_ 022-11-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषःप्रतिपदविधाना षष्ठी
Audio: 128_tatpuruShasamAsaH- vyavahripaNayoH samartayoH_ 2022-12-03

Video:128_tatpuruShasamAsaH- vyavahripaNayoH samartayoH_ 2022-12-03

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषःप्रतिपदविधाना षष्ठी
Audio: 129_tatpuruShasamAsaH- kRitvorthaprayogE kAlEdhikaraNE ca_2022-12-10

Video: 129_tatpuruShasamAsaH- kRitvorthaprayogE kAlEdhikaraNE ca_2022-12-10

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषःप्रतिपदविधाना षष्ठी
Audio: 130_tatpuruShasamAsaH- pratipadhavidhAna SHaSHTi + kRidyOgA SHaSHTi _2022-12-17

Video: 130_tatpuruShasamAsaH- pratipadhavidhAna SHaSHTi + kRidyOgA SHaSHTi _2022-12-17

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 131_tatpurushaH-Grihakarya Chintanam_2023-01-07

Video: 131_tatpurushaH-Grihakarya Chintanam_2023-01-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 132_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna _2023-01-21

Video: 132_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna _2023-01-21

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 133_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-01-28

Video: 133_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-01-28

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 134_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-02-04

Video: 134_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-02-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 135_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_ 2023-02-11

Video: 135_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_ 2023-02-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 136_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_ 2023-02-18

Video: 136_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_ 2023-02-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 137_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-02-25

Video: 137_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-02-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:138_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-03-04

Video: 138_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-03-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:139_tatpuruShasamAsaH - pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_ 2023-03-11

Video: 139_tatpuruShasamAsaH - pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_ 2023-03-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:140_tatpuruShasamAsaH-AbhyAsaH

Video: 140_tatpuruShasamAsaH-AbhyAsaH

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 141_samAsaH-AbhyAsaH_Video_2023-03-25.

Video: 141_samAsaH-AbhyAsaH_Video_2023-03-25.

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 142_ tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-04-01

Video: 142_ tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna_2023-04-01

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio:143_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna+ ktena ca pUjAyAM_ 2023-04-08

Video: 143_tatpuruShasamAsaH- pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna+ ktena ca pUjAyAM_ 2023-04-08

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 144_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna+ ktena ca pUjAyAM_2023-04-15

Video: 144_tatpuruShasamAsaH-pUraNaguNasuhitArthasadavyavatavyasamAnadhikaraNEna+ ktena ca pUjAyAM_2023-04-15

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 145_tatpuruShasamAsaH- ktEna pUjAyAm + adhikaranavAcinA ca _ 2023-04-22

Video: 145_tatpuruShasamAsaH- ktEna pUjAyAm + adhikaranavAcinA ca _ 2023-04-22

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 146_tatpuruShasamAsaH- adhikaraNavAcinA ca+ ktapratyayArtasya abhyAsaH_ 2023-04-29

Video: 146_tatpuruShasamAsaH- adhikaraNavAcinA ca+ ktapratyayArtasya abhyAsaH_ 2023-04-29

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 147_tatpuruShasamAsaH-adhikaraNavAcinA ca_2023-05-06

Video: 147_tatpuruShasamAsaH-adhikaraNavAcinA ca_2023-05-06

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 148_ tatpuruShasamAsaH- adhikaraNavAcinA ca - madhye apavAda paribhAsha _ anantaraysa vidhi pretiSHEdha  _ 2023-05-13

Video: 148_ tatpuruShasamAsaH- adhikaraNavAcinA ca - madhye apavAda paribhAsha _ anantaraysa vidhi pretiSHEdha  _ 2023-05-13

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 149_tatpuruShasamAsaH- karmaNI ca+ kartari ca _ 2023-06-03

Video: 149_tatpuruShasamAsaH- karmaNI ca+ kartari ca _ 2023-06-03

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 150_tatpuruShasamAsaH- karmaNi ca + kartari Ca + nityamkriidAjiivikayoH_ 2023-06-10

Video: 150_tatpuruShasamAsaH- karmaNi ca + kartari Ca + nityamkriidAjiivikayoH_ 2023-06-10

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 151_tatpuruShasamAsaH- nityakriidajiivikayoH+ IShadakritA_ 2023-06-17

Video: 151_tatpuruShasamAsaH- nityakriidajiivikayoH+ IShadakritA_ 2023-06-17

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 152_tatpuruShasamAsaH - IShadakritA +sangNyAyAm ushiinarEShu _ 2023-06-24

Video: 152_tatpuruShasamAsaH - IShadakritA +sangNyAyAm ushiinarEShu _ 2023-06-24

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 153_tatpuruShasaMasaH - upajNYopakramaM tadaadyAchikhyAsAyAm + chAya bAhulye + sabhA rAjAmanuShyapUrvA _ 2023-07-08

Video: 153_tatpuruShasaMasaH - upajNYopakramaM tadaadyAchikhyAsAyAm + chAya bAhulye + sabhA rAjAmanuShyapUrvA _ 2023-07-08

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 154_tatpuruShasamAsaH- ashAlA ca + vibhAshA senAsurAChAyashAlaniShamanESHu_ 023-07-15

Video: 154_tatpuruShasamAsaH- ashAlA ca + vibhAshA senAsurAChAyashAlaniShamanESHu_ 023-07-15

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 155_tatpuruShasamAsaH- punassmaraNam _ 2023-07-22

Video: 155_tatpuruShasamAsaH- punassmaraNam _ 2023-07-22

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 156_tatpuruShasamAsaH- punassmaraNam_ 2023-07-29

Video: 156_tatpuruShasamAsaH- punassmaraNam_ 2023-07-29

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 157_tatpuruShasamAsaH-punnassmaraNam_2023-08-05

Video: 157_tatpuruShasamAsaH-punnassmaraNam_2023-08-05

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषः
Audio: 158_tatpuruShasamAsaH-punnassmaraNam_ 2023-08-12

Video:158_tatpuruShasamAsaH-punnassmaraNam_ 2023-08-12

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 159_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-08-19

Video: 159_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-08-19

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 160_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-08-26

Video: 160_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-08-26

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 161_ tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-09-02

Video: 161_ tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-09-02

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 162_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-09-09

Video: 162_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-09-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 163_tatpuruShasamaSaH-punnasmaraNam_2023-09-16

Video:163_tatpuruShasamaSaH-punnasmaraNam_2023-09-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 164_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-09-23

Video: 164_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-09-23

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 165_tatpuruShasaMasaH- abhyAsaH_2023-09-30

Video: 165_tatpuruShasaMasaH- abhyAsaH_2023-09-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 166_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-10-07

Video: 166_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-10-07

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 167_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-10-14

Video: 167_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-10-14

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 168_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-10-28

Video: 168_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-10-28

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 169_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-11-04

Video: 169_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2023-11-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 170_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-11-18

Video: 170_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-11-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 171_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-11-25

Video: 171_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-11-25

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 172_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-12-02

Video: 172_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2023-12-02

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 173_tatpuruShasamAsah-punnasmaraNam_2023-12-09

Video: 173_tatpuruShasamAsah-punnasmaraNam_2023-12-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 174_tatpuruShasamAsaH-- abhyAsaH+ punnasmaraNam_ 2023-12-16

Video: 174_tatpuruShasamAsaH-- abhyAsaH+ punnasmaraNam_ 2023-12-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 175_tatpuruShasamAsaH--punnasmaraNam_2024-01-13

Video: 175_tatpuruShasamAsaH--punnasmaraNam_2024-01-13

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 176_tatpuruShasamAsaH--punnasmaraNam_ 2024-01-20

Video: 176_tatpuruShasamAsaH--punnasmaraNam_ 2024-01-20

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 177_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2024-01-27

Video: 177_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2024-01-27

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 178_tatpuruShasamAsaH- punnasmaraNam_2024-02-03

Video: 178_tatpuruShasamAsaH- punnasmaraNam_2024-02-03

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 179_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-02-17

Video: 179_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-02-17

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 180_tatpuruShasaMasaH-punnasmaraNam_2024-02-24

Video: 180_tatpuruShasaMasaH-punnasmaraNam_2024-02-24

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 181_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-03-02

Video: 181_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-03-02

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 182_tatpuruShasamAsaH-punasmaraNam _ 2024-03-09

Video: 182_tatpuruShasamAsaH-punasmaraNam _ 2024-03-09

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 183_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2024-03-16

Video: 183_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_ 2024-03-16

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 184_tatpuruShasamAsaH- punnasmaraNam_ 2024-03-30

Video: 184_tatpuruShasamAsaH- punnasmaraNam_ 2024-03-30

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 185_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-04-06

Video: 185_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-04-06

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 186_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-04-13

Video: 186_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-04-13

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 187_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-04-20

Video: 187_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-04-20

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 188_tatpuruShasaMasaH-punnasmaraNam_2024-04-27

Video: 188_tatpuruShasaMasaH-punnasmaraNam_2024-04-27

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 189_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-05-04

Video: 189_tatpuruShasamAsaH-punnasmaraNam_2024-05-04

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio:190_tatpuruShasamAsaH- anantarasya vidhirvA pratiShedO vA_ 2024-05-11

Video: 190_tatpuruShasamAsaH- anantarasya vidhirvA pratiShedO vA_ 2024-05-11

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः
Audio: 191_tatpuruShasamAsaH-anantarasya vidhirvA pratiShedaO vA _2024-05-18

Video: 191_tatpuruShasamAsaH-anantarasya vidhirvA pratiShedaO vA _2024-05-18

तत्पुरुषसमासः-सामान्यतत्पुरुषस्य सारांशः