विरुद्धार्थकाः शब्दाः

From Samskrita Vyakaranam
< 13 - भाषित-संस्कृतम्‌‎ | Introductory-Sanskrit-lessons-202313---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons-2023/viruddhArthakAH-zabdAH
Jump to navigation Jump to search