17---jAlasthAnasya-samAcAraH

From Samskrita Vyakaranam
Jump to navigation Jump to search