17---jAlasthAnasya-samAcAraH

From Samskrita Vyakaranam
(diff) ← Older revision | Latest revision (diff) | Newer revision → (diff)
Jump to navigation Jump to search