001 - वेड्‌-धातवः---समग्रं चिन्तनम्‌

From Samskrita Vyakaranam
< 07 - आर्धधातुकप्रकरणम्‌‎ | 15---veD-dhAtavah7---ArdhadhAtukaprakaraNam/15---veD-dhAtavah/001---veDdhAtUnAm-iDvyavasthA---samagraM-cintanam
Jump to navigation Jump to search