1 -प्रथमस्तरः

From Samskrita Vyakaranam
13---bhAShita-saMskRutam/Introductory-Sanskrit-lessons/1---prathamastaraH
Jump to navigation Jump to search


प्रथमस्तरीय पाठाः

विषयसूचिका [[THIS PAGE IS RESERVED FOR INTRODUCTION AND INSTRUCTIONS]]
विषयसङ्ख्या विषयः पुटसंख्या / Link
संस्कृतवर्णमाला Page - 1
वस्तूनां परिचयः Page - 2
परिचयः Page - 3
एषः/सः, एषा/सा, एतत्/तत् Page - 4
सरलवाक्यानि प्रश्नाः च Page - 5
अस्ति - नास्ति, अत्र - सर्वत्र Page - 6
अहम्-भवान्-भवती   Page - 7
एतस्य/एतस्याः – तस्य/तस्याः नाम?   Page - 8
सम्बन्धषष्ठी - शब्दानां प्रयोगः Page - 9
१० क्रीडा - क्रियापदानि Page - 10
११ कर्तृपदयुक्त-क्रियापदानि Page - 11
१२ भवान् - भवती Page - 12
१३ सङ्ख्याः Page - 13
१४ समयः Page - 14
१५ बहुवचनम् Page - 15
१६ बहुवचनक्रियापदानि Page - 16
१७ वर्तमानकालः [लट्‌लकारः लोट्‌लकारः] Page - 17
१८ द्वितीयाविभक्तिः Page - 18
१९ कदा ?; कुत्र ?; किम् ? Page - 19
२० सम्भाषणम् Page - 20
२१ स्थावरवस्तूनि Page - 21
२२ दिशाः Page - 22
२३ पञ्चम्यर्थे  तः Page - 23
२४ शीघ्रं, मन्दं, शनैः, उच्चैः Page - 24
२५ कथम् ?; किमर्थम्  ? Page - 25
२६ भूतकालकृदन्तरूपाणि Page - 26
२७ भविष्यत्कालरूपाणि Page - 27
२८ सम्बोधनरूपाणि Page - 28
२९ यदि - तर्हि Page - 29
३० यदा - तदा Page - 30
३१ यत्र – तत्र Page - 31
३२ च - एव - अपि - इति Page - 32
३३ तः पर्यन्तम् Page - 33
३४ सह - विना Page - 34
३५ अद्य - ह्यः - परश्वः, वासराणि, अद्यतन - ह्यस्तन - श्वस्तन Page - 35
३६ आगामि - गत Page - 36
३७ यावत् - तावत् Page - 37
३८ स्म -प्रयोगः Page - 38
३९ क्त्वा- ल्यप् Page - 39
४० तुमुन्-प्रत्ययः Page - 40
४१ अपेक्षा / अपेक्षया Page - 41
४२ रुचिवाचकाः Page - 42
४३ विरुद्धार्थकाः शब्दाः Page - 43
४४ चेत् , नो चेत् Page - 44
४५ शरीरावयवनामानि Page - 45
४६ यः - सः , या-सा Page - 46
४७ यत् -- तत् , यद्यपि - तथापि Page - 47
४८ कुटुम्ब-सम्बन्धशब्दाः Page - 48
४९ अभ्यासानाम् उत्तराणि Page - 49